Rada miejska

Rada Miejska Rumi składa się z 21 radnych, jej kadencja trwa 4 lata. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy m.in.: uchwalanie statutu gminy, powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami, podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic, wznoszenia pomników, nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. Rada Miejska obraduje na sesjach planowanych i nieplanowanych. Obrady są jawne.

Rada Miejska Rumi VII kadencji 2014 – 2018: 

ariel sinicki Ariel Sinicki – Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi, członek Komisji Polityki Gospodarczej, członek Komisji Oświaty i Wychowania; e-mail: a.sinicki@um.rumia.pl, tel. 507 362 315
malgorzata loboz Małgorzata Łoboz –  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Rumi, członek Komisji Oświaty i Wychowania, członek Komisji Polityki Przestrzennej; e-mail: m.loboz@um.rumia.pl, tel. 510 255 537
Florian Mosa – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi, członek Komisji Samorządowej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej, członek Komisji Polityki Gospodarczej; e-mail:f.mosa@um.rumia.pl, tel. 601 685 927
Piotr Bartelke – Przewodniczący Komisji Samorządowej, członek Komisji Kultury; e-mail: p.bartelke@um.rumia.pl, tel. 505 234 506
Maria Bochniak – Przewodnicząca Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej; członek Komisji Oświaty i Wychowania e-mail: m.bochniak@um.rumia.pl, tel. 662 646 866
Hanna Cegielska – członek Komisji do Spraw Rodziny, członek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; e-mail: h.cegielska@um.rumia.pl, tel. 604 788 103
Marek Chodnicki – członek Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Polityki Gospodarczej, Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej; e-mail: m.chodnicki@um.rumia.pl, tel. 601 650 881
 jolanta dobrzeniecka Jolanta Dobrzeniecka – zastępca przewodniczącej Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej, członek Komisji Oświaty i Wychowania, członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji; e-mail: j.dobrzeniecka@um.rumia.pl, tel. 502 704 505
 henryk grinholc Henryk Grinholc – członek Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Polityki Przestrzennej, Zastępca Przewodniczącej Komisji Polityki Gospodarczej; e-mail: h.grinholc@um.rumia.pl, tel. 501 243 146
Leszek Grzeszczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji oraz członek Komisji do Spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej; e-mail: l.grzeszczyk@um.rumia.pl, tel. 602 601 105
Teresa Jałocha – Przewodnicząca Komisji Kultury, członek Komisji Samorządowej, członek Komisji Polityki Przestrzennej; e-mail:t.jalocha@um.rumia.pl, tel. 608 503 635
Marcin Kaczmarek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji, członek Komisji Polityki Gospodarczej; e-mail: m.kaczmarek@um.rumia.pl, tel. 790 011 515
Michał Kryża – członek Komisji Rewizyjnej, Zastępca Przewodniczącej Komisji Kultury, członek Komisji Bezpieczeństwa; e-mail: m.kryza@um.rumia.pl, tel. 600 040 190
 lawrukajtis Beata Ławrukajtis – Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej, członek Komisji Finansowo – Budżetowej; e-mail: b.lawrukajtis@um.rumia.pl, tel . 500 523 774
Magdalena Mrowicka – Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Rewizyjnej; e-mail: m.mrowicka@um.rumia.pl, tel. 668 298 033
Jarosław-Muszyński Jarosław Muszyński – członek Komisji Samorządowej, członek Komisji Polityki Przestrzennej, Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Polityki Gospodarczej; e-mail:j.muszynski@um.rumia.pl, tel. 502 934 548
 Tadeusz-Piątkowski-Radny-Rady-Miejskiej-Rumi1 Tadeusz Piątkowski – członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji, Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa; e-mail: t.piatkowski@um.rumia.pl, tel. 693 528 375
Karolina Rydzewska – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, członek Komisji Rewizyjnej; e-mail: k.rydzewska@um.rumia.pl, tel. 509 409 404
Lucyna Szypuła – Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowania, członek Komisji Bezpieczeństwa; e-mail: l.szypula@um.rumia.pl, tel. 601 072 704
Tomasz Urbaniak-Dzienisz – Przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji, członek Komisji Bezpieczeństwa; e-mail: t.urbaniak@um.rumia.pl, tel. 609 900 245
  Krzysztof Woźniak – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, członek Komisji Sportu, członek Komisji Polityki Przestrzennej, Rekreacji i Promocji; e-mail: k.wozniak@um.rumia.pl, tel. 666 169 049