Rada miejska

Rada Miejska Rumi składa się z 21 radnych, jej kadencja trwa 5 lat. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy m.in.: uchwalanie statutu gminy, powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami, podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic, wznoszenia pomników, nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. Rada Miejska obraduje na sesjach planowanych i nieplanowanych. Obrady są jawne.

Rada Miejska Rumi VIII kadencji 2018-2023:

Ariel Sinicki przewodniczący Rady Miejskiej Rumi; członek Komisji Polityki Przestrzennej; e-mail: asinicki@wp.pl, tel. 507 362 315
Maria Bochniak wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Rumi; członek Komisji Oświaty i Wychowania; członek Komisji Polityki Społecznej; e-mail: m.bochniak@rumia.eu, tel. 662 646 866
Florian Mosa wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi; członek Komisji Polityki Przestrzennej; członek Komisji Kultury; e-mail: f.mosa@rumia.eu, tel. 604 667 650
Liliana Bareła-Palczewska – radna, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; członek Komisji Finansowo-Budżetowej; e-mail: l.barela@rumia.eu, tel. 697 077 097
Piotr Bartelke – radny, przewodniczący Komisji Samorządowej; członek Komisji Kultury; e-mail: p.bartelke@rumia.eu, tel. 505 234 506
Bogdan Formella – radny, członek Komisji Finansowo-Budżetowej; e-mail: b.formella@rumia.eu, tel. 502 123 664
Henryk Grinholc – radny, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej; członek Komisji Polityki Gospodarczej; członek Komisji Finansowo-Budżetowej; e-mail: h.grinholc@rumia.eu, tel. 501 243 146
Leszek Grzeszczyk – radny, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; członek Komisji Rewizyjnej; e-mail: l.grzeszczyk@rumia.eu, tel. 602 601 105
Teresa Hebel – radna, członek Komisji Kultury; członek Komisji Oświaty i Wychowania; e-mail: t.hebel@rumia.eu, tel. 510 512 324
Barbara Jasińska – radna, członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji; członek Komisji Rewizyjnej; e-mail: b.jasinska@rumia.eu, tel. 793 599 961
Marcin Kaczmarek – radny, członek Komisji Bezpieczeństwa; członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji; członek Komisji Polityki Gospodarczej; e-mail: m.kaczmarek@rumia.eu, tel. 790 011 515
Leszek Kiersznikiewicz – radny, członek Komisji Oświaty i Wychowania; członek Komisji Kultury; e-mail: l.kiersznikiewicz@rumia.eu, tel. 693 659 373
Michał Kryża – radny, przewodniczący  Komisji Polityki Społecznej; członek Komisji Bezpieczeństwa; członek Komisji Polityki Gospodarczej; e-mail: m.kryza@rumia.eu, tel. 600 040 190
Beata Ławrukajtis – radna, przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej; członek Komisji Polityki Przestrzennej; członek Komisji Finansowo-Budżetowej, e-mail: b.lawrukajtis@rumia.eu, tel. 500 523 774
Magdalena Mrowicka – radna, przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej; członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; e-mail: m.mrowicka@rumia.eu, tel. 668 298 033
Anna Okrój – radna, członek Komisji Polityki Społecznej; członek Komisji Samorządowej; członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji; e-mail: a.okroj@rumia.eu, tel. 509 856 264
Karolina Rydzewska – radna, przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania; członek Komisji Finansowo-Budżetowej; e-mail: k.rydzewska@rumia.eu, tel. 509 409 404
Mateusz Socha – radny, członek Komisji Finansowo-Budżetowej; członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; e-mail: m.socha@rumia.eu, tel. 790 671 662
Lucyna Miotk – radna, przewodnicząca Komisji Kultury; członek Komisji Samorządowej; członek Komisji Oświaty i Wychowania; e-mail: l.szypula@rumia.eu, tel. 601 072 704
Tomasz Urbaniak-Dzienisz – radny, przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji; członek Komisji Bezpieczeństwa; e-mail: t.urbaniak@rumia.eu, tel. 609 900 245
Krzysztof Woźniak – radny, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa; członek Komisji Polityki Przestrzennej; członek Komisji Polityki Gospodarczej, e-mail: k.wozniak@rumia.eu, tel. 666 169 049