Oferty pracy

W Urzędzie Miasta Rumi w ramach Wydziału Spraw Społecznych funkcjonuje poradnictwo zawodowe dla osób poszukujących pracy, które realizuje szereg działań na rzecz, zmniejszenia bezrobocia i zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz wspierania przedsiębiorczości takimi jak:

  • Rozpowszechnianie i udostępnianie ofert pracy sezonowej i tymczasowej dla młodzieży, studentów i osób poszukujących tego rodzaju zatrudnienia za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej;
  • Rozpowszechnianie i udostępnianie ofert pracy oraz informacji o usługach poradnictwa zawodowego i planowanych szkoleniach zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatowymi Urzędami Pracy w Wejherowie, Gdyni i Gdańsku;
  • Współpraca z partnerami społecznymi tj. instytucjami publicznymi oraz partnerami lokalnymi, w tym przedsiębiorcami i przedstawicielami lokalnych grup przedsiębiorców oraz organizacji zajmujących się niesieniem pomocy ludziom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
  • Bezpłatne konsultacje i informacje prowadzone przez Powiatowe Centrum Informacyjne w zakresie poręczeń i funduszy kredytowych oraz dotacji unijnych skierowane do pomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spoza aglomeracji trójmiejskiej dla osób pragnących założyć działalność gospodarczą, przedsiębiorstw z sektora MŚP;
  • Prace społecznie użyteczne przedmiotowa forma wsparcia dla osób bezrobotnych pobierających świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi we współpracy z placówkami oświaty i organizacjami pozarządowymi.
  • Porozumienie z Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku w kwestii wspierania wspólnych działań służących przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży oraz przygotowaniu jej do aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy.