Pomoc Materialna Dla Uczniów

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

 

Na podstawie uchwały nr XI/90/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zmienionej uchwałą nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XI/90/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. dotyczącej przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Rumi od dnia 1 stycznia 2016 r. realizacja świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Rumi – stypendia
i zasiłki szkolne 2017/2018 – będzie realizowana przez Urząd Miasta Rumi, Wydział Spraw Społecznych, Rumia, ul. Sobieskiego 7, tel. 58 679 65 39.

 

STYPENDIUM SZKLONE

 

Do kogo kierowana jest pomoc?

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje:

– uczniom szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia 24 roku życia;

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

– słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Uwaga!  Stypendium szkolne nie przysługuje:

– dzieciom, które realizują roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;

– uczniom/słuchaczom, którzy nie zamieszkują na terenie miasta Rumi;

– studentom.

 

Kto może złożyć wniosek?

rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia;

pełnoletni uczeń.

 

Kiedy przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, nie więcej niż 514,00 (kryterium dochodowe),
w szczególności gdy w rodzinie występuje:

-bezrobocie (aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy);

– niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności);

– ciężka lub długotrwała choroba (potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim);

– wielodzietność;

– brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych;

– alkoholizm;

– narkomania;

– rodzina niepełna;

– zdarzenie losowe.

 

Jaka jest wysokość kryterium dochodowego, która kwalifikuje do przyznania stypendium szkolnego?

Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 514,00 zł – zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2016 poz. 930 z dnia 29 czerwca 2016 r.)

 

Co oznacza dochód na osobę w rodzinie?

Oznacza dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w tej rodzinie (dochód wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) uzyskany
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

 

Do dochodu nie wlicza się:

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

– zasiłku celowego;

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny lub motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

– wartości świadczeń w naturze;

– dochodu z prac społecznie – użytecznych;

– świadczeń wychowawczych.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku ?

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

– zaświadczenie o uczęszczaniu przez dziecko do szkoły w roku szkolnym 2017/2018 (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych);

– odpowiednie dokumenty określające dochód wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z  miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
(w przypadku utraty dochodu, dokumenty z miesiąca, w którym wniosek został złożony),

– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia (przychód pomniejszony o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób) oraz wymiarze czasu pracy,

– odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,

– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,

– w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie
o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,

– zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości świadczeń wypłacanych przez MOPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne),

– zaświadczenie lub decyzja z Urzędu Miasta o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego lub  energetycznego,

– zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendia szkolne;

– oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”) art. 90n ust.5a ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z dnia 21 grudnia 2015 r.),

– w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz:

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym lub oświadczenie oraz oświadczenie dot. okresu prowadzenia działalności gospodarczej  w poprzednim roku kalendarzowym;

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),

– zaświadczenie o zawieszeniu lub wykreśleniu prowadzonej działalności gospodarczej,

– dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy),

– dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy),

– w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – Zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego – określający ilość hektarów przeliczeniowych,

– każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina oraz dysfunkcję wskazaną we wniosku (np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie z PUP, zaświadczenie lekarskie).

Miejsce i termin składania wniosku

Wniosek na rok szkolny 2017/2018 można pobrać i złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7 w terminie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 15 września 2017 r.,
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2017r.

Wniosek dostępny jest również do pobrania z poniższych załączników:

– wniosek o przyznanie stypendium szkolnego;

– oświadczenie;

– zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia;

– regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Rumi.

 

Uwaga!

Imię, nazwisko, adres zamieszkania należy wypełnić literami drukowanymi.

Każdy punkt wniosku należy wypełnić poprzez wpisanie danych lub stwierdzenia np.:   „tak”, „nie”, „nie dotyczy”.

Wniosek należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać telefon kontaktowy.

 

W jaki sposób  będzie realizowane stypendium szkolne w roku szkolnym 2017/2018 ?

 

Osoby, które nabędą uprawnienia do stypendium szkolnego są zobowiązane do wydatkowania przyznanego świadczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i może być realizowane poprzez:

– odbiór książek i pomocy naukowych niezbędnych do udziału w obowiązkowych i dodatkowych zajęciach szkolnych w sklepach  wskazanych w decyzji administracyjnej:

1) Księgarnia „EPOS”, ul. Starowiejska 8,

2) Księgarnia „LITERKA”, ul. Gdańska 22,

3) Firma Handlowo – Usługowa „WIKI”, ul. Wileńska 66,

4) sklep odzieżowo- obuwniczy „AGUSIA”, ul. Dąbrowskiego 6 B/I piętro

– zakup książek i pomocy naukowych niezbędnych do udziału w obowiązkowych i dodatkowych zajęciach szkolnych zgodnych z wydaną decyzją.

Zwrot poniesionych przez wnioskodawcę wydatków nastąpi po przedstawieniu odpowiednich faktur, rachunków lub innych dowodów zakupu, poprzez wypłatę gotówkową w kasie banku w Urzędzie Miasta Rumi lub przelewem na wskazany bankowy rachunek bankowy.

 

Katalog wydatków obejmuje w szczególności wydatki poniesione na:

1)   podręczniki;

2)   słowniki, encyklopedie, atlasy (w tym również multimedialne), tablice matematyczne, lektury szkolne;

3)   tornister, plecak szkolny, torba sportowa (w przypadku uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych);

4)  strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego: obuwie sportowe, obuwie lekkie typu tenisówki, halówki, trampki, odzież sportowa typu spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, dres sportowy;

5)   przybory i strój do nauki zawodu niezbędne w procesie edukacji;

6)   przybory szkolne, art. szkolne (np. zeszyty, piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle farby, klej papier kolorowy, papier ksero, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.);

7)   tusz do drukarki, toner;

8)   komputer/laptop, oprogramowanie (system operacyjny, pakiet biurowy), drukarka, monitor, mysz, klawiatura;

9)   Sprzęt muzyczny (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia);

10)   zajęcia pozalekcyjne (nauka języków obcych, nauka tańca itp.);

11)   zajęcia na basenie (opłata za uczestnictwo w szkółkach pływackich, strój kąpielowy, czepek, okularki, klapki itp.).

Faktury bądź rachunki imienne muszą być wystawione na wnioskodawcę z podaniem dokładnego adresu zamieszkania. Istotne jest także, by obuwie lub strój sportowy, posiadały w treści pozycji adnotację „sportowy/e”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze lub nie posiada identyfikatora upoważniony sprzedawca może potwierdzić fakt zakupu artykułu sportowego na odwrocie rachunku lub faktury wraz z pieczątką sklepu, pieczątką imienną (jeżeli posiada) i czytelnym podpisem sprzedawcy.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, słuchawki, mikrofony, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obozy, zimowiska rekreacyjne, regały na książki, stojaki na płyty, odzież i obuwie codziennego użytku, śpiwory, namioty itp.