Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi w rejonie ul. Zielarskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia

Burmistrz Miasta Rumi
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

Nieruchomość położona w Rumi w rejonie ul. Zielarskiej, oznaczona jako działka nr 21/2 o pow. 1704 m2, zapisana w KW GD1W/00030968/9, obręb 21.

 

Nieruchomość objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Szmelta w Rumi uchwalonego Uchwałą Nr V/38/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 28, poz. 645)  zlokalizowana jest w obrębie strefy planistycznej oznaczonej symbolem B.13.MN przeznaczonej pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – wyłącznie budynki mieszkalne wolnostojące. Przez działkę przebiega rów melioracyjny odprowadzający wodę z sąsiedniej nieruchomości. Działka nr 21/2 porośnięta jest drzewami.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza 340.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.
Wadium – 34.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.
Minimalne postąpienie – 3.400,00 zł.

 

 

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 30 września  2016 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 106.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek nr  nr  21/5, 21/6, 287 i 18  obręb 21 w Rumi.   

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Ze względu na cechy działki nr 21/2 o pow. 1704 m2, położonej w Rumi w rejonie ul. Zielarskiej, w tym między innymi brak dostępu do drogi publicznej, zasadnym jest przeznaczenie jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.   

             Osoby zgłaszając uczestnictwo w przetargu, zobowiązane są do złożenia do dnia  27 września 2016 roku, w pokoju 204 (Sekretariat) Urzędu Miasta Rumi pisemnego oświadczenia, że są właścicielami nieruchomości przyległej  i wyrażają wolę przystąpienia do przetargu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 26 września 2016 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona  w dniu 28 września 2016 roku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się    z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca działki nr 21/2 będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Szczegółowe informacje o nieruchomości uzyskać można pod nr tel. 58/6796524 oraz w pokoju 106 Urzędu Miasta Rumi.

Rumia, 2016.08.19