Program „KAWKA”

Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostatecznie zatwierdził listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu pn. „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2014). Wśród zakwalifikowanych wniosków o dofinasowanie realizacji zadania znalazła się Gmina Rumia z wnioskiem pt.: Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji – przyłączenie budynków mieszkalnych przy ulicach Młyńskiej 1, Kombatantów 4, 13 i 15, Zakole 2, 8 i 11 do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją  oraz 14 Wspólnot Mieszkaniowych z Rumi. Wysokość dofinansowania przyznana Gminie Rumia w formie pożyczki – 938.640 zł oraz dotacji – 988.640 zł. Natomiast łączna wysokość dofinansowania przyznana dla Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina ma swoje udziały, w formie pożyczki – 2.470.320 zł oraz dotacji – 2.470.320 zł co finalnie da kwotę – 6 867 920 złotych.

Program „KAWKA”– to nazwa ogólnopolskiego programu, w ramach którego z Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej  oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej można pozyskać środki na likwidację uciążliwych pieców i kotłowni opalanych węglem, które możemy  zastąpić ciepłem systemowym . Celem programu jest likwidacja tzw. niskiej emisji czyli emisji do powietrza szkodliwych zanieczyszczeń, które powstaje m.in  na skutek spalania węgla w domowych piecach grzewczych.

Celem programu KAWKA jest także zmniejszenie narażenia ludności na  oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych  zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.

Informacje o debacie