Konkurs „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2018 r.” unieważniony

W dniu 4.07.2018 r. gmina Rumia została poinformowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o unieważnieniu konkursu „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2018”. Jednocześnie WFOŚiGW poinformował, iż osoby fizyczne, które złożyły wnioski w ramach w/w konkursu, będą mogły wziąć udział w planowanym wkrótce naborze do Krajowego Programu „Czyste Powietrze” pod patronatem […]

Przypomnienie o obowiązku przedsiębiorców do zawarcia umowy na odbiór odpadów

Urząd Miasta Rumi przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej, zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych powstałych w wyniku ich działalności, z przedsiębiorstwem wywozowym wpisanym do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ponoszenia związanych z tym kosztów. Jedynie […]

„Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2018

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Miejskiej Rumi do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) pn.: „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2018, Urząd Miasta Rumi informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych  zlokalizowanych na terenie Rumi. Zadania mogą dotyczyć […]

Odłowy zwierząt na terenie gminy Rumia

Urząd Miasta Rumi informuje, iż na podstawie zawartej umowy pomiędzy gminą a Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt ANIMALS z siedzibą w Bojanie na terenie gminy Rumia przeprowadzane są odłowy bezdomnych zwierząt z wyłączeniem zwierząt gospodarskich. Odłowy odbywają się wyłącznie na zgłoszenie pracowników Urzędu Miasta Rumi, funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rumi w godzinach pracy w/w instytucji oraz Policji po godzinach […]

Sprawy dot. ochrony środowiska

Informacje o pomiarach zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie Rumi: http://rumia.eu/2018/03/16/informacja-o-pomiarach-zanieczyszczen-powietrza-atmosferycznego/ Odłowy zwierząt na terenie gminy Rumia: https://rumia.eu/2017/12/06/odlowy-zwierzat-terenie-gminy-rumia-2/ Sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta: https://rumia.eu/2017/12/06/sadzenie-drzew-krzewow-terenie-miasta/ Zarządzenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert: http://rumia.eu/2017/11/21/zarzadzenie-burmistrza-sprawie-otwartego-konkursu-ofert/