Administracja Budynków Komunalnych

Administracja Budynków Komunalnych jest jednostką odpowiedzialną za zapewnienie prawidłowej eksploatacji budynków komunalnych, utrzymanie odpowiedniego ich stanu technicznego oraz obsługę mieszkańców.

Administracja Budynków Komunalnych
ul. Abrahama 17 BIP-LOGO
tel. 058 671 01 94

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy między innymi przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest odpowiedzialne za przygotowywanie i realizowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ślusarska 2 BIP-LOGO
tel. 058 671 05 56

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest realizacja zadań Gminy Miejskiej Rumia w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Cele te realizowane są poprzez m.in. dbanie o bazę sportową i powszechny do niej dostęp, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i widowiskowych, także tych o charakterze masowym. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi również działalność w zakresie usług hotelarskich, wypożyczalni sprzętu sportowego, usług parkingowych, lodowisk i krytej pływalni.

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
ul. Mickiewicza 49 BIP-LOGO
tel. 058 771 17 36

Straż Miejska

Funkcjonująca od 1997 roku Straż Miejska w Rumi odpowiada m.in za ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, pilnowalnia przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ochronę obiektów komunalnych oraz współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

Straż Miejska w Rumi
ul. Abrahama 17 BIP-LOGO
tel. 058 671 94 73

Zarząd Cmentarza Komunalnego

Zarząd Cmentarza Komunalnego jest jednostką odpowiedzialną za utrzymywanie cmentarza w należytym stanie sanitarno-porządkowym, zawieranie umów z przedsiębiorstwami specjalistycznymi na dostawę zimnej wody i kanalizacji, dostawę energii elektrycznej oraz administrowanie terenu cmentarza.

Zarząd Cmentarza Komunalnego
ul. Górnicza 29BIP-LOGO
tel. 058 671 06 58

Miejska Biblioteka Publiczna

Podstawowym zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Rumi. Biblioteka służy również zachowaniu dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem dorobku regionu.

Stacja Kultura
ul. Starowiejska 2 BIP-LOGO
tel. 058 721 47 50

Miejski Dom Kultury

Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania poprzez sztukę, edukacji kulturalnej, turystyki oraz zbieractwa i kompletowania dokumentów historycznych oraz wytworów kultury materialnej dotyczących miasta i regionu.

Miejski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 19 BIP-LOGO
tel. 058 671 07 37