Informacja o uzyskanych poziomach recyklingu

Uzyskane poziomy odzysku i  recyklingu odpadów na terenie gminy Rumia

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zmianami) informujemy, że w latach 2012 – 2014, gmina Rumia osiągnęła wymagane prawem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

rok 2012

– osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 42,1 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: < 75 %),

– osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła – 39,8 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 10 %),

– osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,5 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 30 %),

rok 2013

– osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 17,5 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: < 50 %),

– osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 36,7 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 12 %),

– osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 72,6 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 36 %).

rok 2014

– osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 1,6 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: < 50 %),

– osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 45,3 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 14 %),

– osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 56,6 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 38 %).

Zestawienie ww. poziomów dla gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” dostępne jest na stronie internetowej www.kzg.pl.

rok 2015

– poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: < 50 %),
– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 48,7 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 16 %),
– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 90,1 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 40 %).

Przy wyliczeniu tych poziomów uwzględniono również masę odpadów surowcowych (papieru, metalu, szkła i plastiku), którą w RIPOK „Eko Dolina” udało się wysegregować na linii sortowniczej z odpadów komunalnych zmieszanych o kodach 20 03 01, 20 01 99 i 20 03 03.

Na szczególną uwagę zasługuje uzyskany przez gminę wysoki poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Jest to wynikiem zmiany w RIPOK „Eko Dolina” technologii postępowania z odpadami biodegradowalnymi, powstającymi po mechanicznym przetwarzaniu odpadów kierowanych do kompostowni, dzięki której nastąpiło całkowite ograniczenie ilości odpadów poddanych składowaniu.

rok 2016

– osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,0 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: < 45 %),

– osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 47,7 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 18 %),

– osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 68,9 % (wymagany do osiągnięcia przez gminę poziom: > 42 %).

Zestawienie ww. poziomów dla gmin wchodzących w skład Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” dostępne jest na stronie internetowej www.kzg.pl.