Możliwość zgłaszania uwag do oferty pt. „Wioska dobra”

W dniu 3 września 2018 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wioska Dobra” złożona przez Stowarzyszenie „VIDES” z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 152.

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 14 września 2018 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
  2. Elektronicznie na adres: urząd@um.rumia.pl lub grunholz@um.rumia.pl

Oferta znajduje się w załączniku.