Komunikat – zaproszenie do składania ofert

Burmistrz Miasta Rumi zapraszam do składania ofert cenowych na świadczenie usługi polegającej na usuwanie pojazdów z dróg położonych w granicach administracyjnych miasta Rumi, w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990, z późn. zm.) pozostawionych bez tablic rejestracyjnych i pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane, a następnie umieszczanie usuniętych pojazdów w miejscu zapewniającym właściwy dozór na okres 6 miesięcy oraz przekazywanie po upływie okresu przechowywania do stacji demontażu.

Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2018 r. w godzinach pracy urzędu
w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, (Stanowisko Nr 1 w Biurze Obsługi Mieszkańców) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Do udzielania informacji upoważniona jest Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Monika Nakielska (tel. 58 679 65 69, mail: m.nakielska@um.rumia.pl)

W załączeniu „zaproszenie do składania ofert” oraz projekt umowy, która zostanie zawarta z wybranym podmiotem.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na 2019 r.

UMOWA – WZÓR + załączniki 2019