Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Jednostki organizacyjne


Administracja Budynków Komunalnych

Administracja Budynków Komunalnych jest jednostką odpowiedzialną za zapewnienie prawidłowej eksploatacji budynków komunalnych, utrzymanie odpowiedniego ich stanu technicznego oraz obsługę mieszkańców.

ulicaAbrahama 17
telefon58 671 01 94

Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Rumi realizuje reintegrację społeczno-zawodową od 1 kwietnia 2017 r. Jednostka została powołana uchwałą XXXII/370/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku. CIS jest jednostką organizacyjną gminy, a jej celem jest aktywizacja mieszkańców Rumi poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Do Centrum kierowane są osoby korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, które potrzebują pomocy w wejściu lub powrocie na rynek pracy.

ulicaul. Starowiejska 46, 84-230 Rumia
telefon 58 736 24 24

Miejska Biblioteka Publiczna – Stacja Kultura

Podstawowym zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Rumi. Biblioteka służy również zachowaniu dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem dorobku regionu.

ulicaStarowiejska 2
telefon58 721 47 50

Miejski Dom Kultury

Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania poprzez sztukę, edukacji kulturalnej, turystyki oraz zbieractwa i kompletowania dokumentów historycznych oraz wytworów kultury materialnej dotyczących miasta i regionu.

ulicaMickiewicza 19
telefon58 671 07 37

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Do zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy między innymi przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest odpowiedzialne za przygotowywanie i realizowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

ulicaŚlusarska 2
telefon58 671 05 56

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest realizacja zadań Gminy Miejskiej Rumia w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Cele te realizowane są poprzez m.in. dbanie o bazę sportową i powszechny do niej dostęp, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i widowiskowych, także tych o charakterze masowym. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi również działalność w zakresie usług hotelarskich, wypożyczalni sprzętu sportowego, usług parkingowych, lodowisk i krytej pływalni.

ulicaMickiewicza 49
telefon58 771 17 36

Straż Miejska

Funkcjonująca od 1997 roku Straż Miejska w Rumi odpowiada m.in za ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, pilnowania przestrzegania przepisów ruchu drogowego, ochronę obiektów komunalnych oraz współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

ulicaAbrahama 17
telefon58 671 94 73

Zarząd Cmentarza Komunalnego

Zarząd Cmentarza Komunalnego jest jednostką odpowiedzialną za utrzymywanie cmentarza w należytym stanie sanitarno-porządkowym, zawieranie umów z przedsiębiorstwami specjalistycznymi na dostawę zimnej wody i kanalizacji, dostawę energii elektrycznej oraz administrowanie terenu cmentarza.

ulicaGórnicza 29
telefon58 671 06 58
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń