Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rekrutacje


 

Urząd Miasta Rumi jest organem prowadzącym dla 3 publicznych przedszkoli oraz 7 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Wychowanie przedszkolne rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego – w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata. Trzylatki, czterolatki i pięciolatki mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Sześciolatki muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Wychowanie przedszkolne można realizować w placówkach publicznych i niepublicznych.

Nauka w szkole podstawowej rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych niebędących szkołą obwodową przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego określa rozdział 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.).

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów. Z kolei dzieci spoza obwodu danej szkoły podstawowej zobligowane są do wzięcia udziału w rekrutacji.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń