Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Pomoc materialna dla uczniów


Pomoc materialna dla uczniów12.08.2016 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

Na podstawie Uchwały nr XI/90/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zmienionej uchwałą Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/90/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Rumi od dnia 1 stycznia 2016 r. realizacja świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2023/2024 jest realizowana przez Urząd Miasta Rumi, Wydział Spraw Społecznych, Rumia, przy ul. Sobieskiego 7, pokój 010, tel. 58 679 65 39.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Do kogo kierowana jest pomoc?

Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.  

Uwaga! Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • dzieciom, które realizują roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
 • uczniom/słuchaczom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Rumi;
 • studentom.

 

Kto może złożyć wniosek?

 • rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletni uczeń.

 

Kiedy przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów:

 • dochód na osobę w rodzinie, nie więcej niż 600,00 zł netto
 • dochód dla osoby samotnie gospodarującej, nie więcej niż 776,00 zł netto

w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • bezrobocie (aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy),
 • niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności),
 • długotrwała lub ciężka choroba (potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim),
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudność w integracji cudzoziemców,
 • trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

 

Jaka jest wysokość kryterium dochodowego, która kwalifikuje do przyznania stypendium szkolnego?

Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 600,00 zł, netto, natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł, netto, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 roku, poz. 901 ze zm.).

 

Co oznacza dochód na osobę w rodzinie?

Oznacza sumę dochodów rodziny podzielony przez liczbę osób w tej rodzinie (dochód wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i  prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny lub motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczeń w naturze;
 • dochodu z prac społecznie – użytecznych;
 • świadczeń wychowawczych.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • zaświadczenie o uczęszczaniu przez dziecko do szkoły w roku szkolnym 2023/2024 (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych);
 • odpowiednie dokumenty określające dochód wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z  miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 
(w przypadku utraty dochodu, dokumenty z miesiąca, w którym wniosek został złożony),
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia (przychód pomniejszony o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób) oraz wymiarze czasu pracy,
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
 • w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości świadczeń wypłacanych przez MOPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne),
 • zaświadczenie lub decyzja z Urzędu Miasta o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego lub  energetycznego,
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendia szkolne;
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”),
 •  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz:
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym lub oświadczenie dot. okresu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym;
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
 • zaświadczenie o zawieszeniu lub wykreśleniu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy),
 • dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania (przekaz pocztowy, przelew bankowy),
 • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne - Zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego – określający ilość hektarów przeliczeniowych,
 • .każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina oraz dysfunkcję wskazaną we wniosku (np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie z PUP, zaświadczenie lekarskie).

Miejsce i termin składania wniosku

Wniosek na rok szkolny 2023/2024 można złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Rumi, przy ul. Sobieskiego 7 w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2023 r.

Uwaga!

 • Imię, nazwisko, adres zamieszkania należy wypełnić literami drukowanymi.
 • Każdy punkt wniosku należy wypełnić poprzez wpisanie danych lub stwierdzenia np.: „tak”, „nie”, „nie dotyczy”.
 • Wniosek należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać telefon kontaktowy.

W jaki sposób  będzie realizowane stypendium szkolne w roku szkolnym 2023/2024?

Osoby, które nabędą uprawnienia do stypendium szkolnego są zobowiązane do wydatkowania przyznanego świadczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i może być realizowane poprzez:

 • odbiór książek i pomocy naukowych niezbędnych do udziału w obowiązkowych i dodatkowych zajęciach szkolnych w sklepach  wskazanych w decyzji administracyjnej:

1) Księgarnia „EPOS”, ul. Starowiejska 8,
2) Firma Handlowo-Usługowa „WIKI”, ul. Wileńska 66,
3) Sklep odzieżowo-obuwniczy „AGUSIA”, ul. Dąbrowskiego1/1

 • zakup książek i pomocy naukowych niezbędnych do udziału w obowiązkowych i dodatkowych zajęciach szkolnych zgodnych z wydaną decyzją.

Zwrot poniesionych przez wnioskodawcę wydatków nastąpi 
po przedstawieniu odpowiednich faktur, rachunków lub innych dowodów zakupu, poprzez wypłatę gotówkową w kasie banku  
lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Katalog wydatków obejmuje w szczególności wydatki poniesione na:

 1. podręczniki;
 2. słowniki, encyklopedie, atlasy (w tym również multimedialne), tablice matematyczne, lektury szkolne;
 3. tornister, plecak szkolny, torba sportowa (w przypadku uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych);
 4. strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego: obuwie sportowe, obuwie lekkie typu tenisówki, halówki, trampki, odzież sportowa typu spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, dres sportowy;
 5. przybory i strój do nauki zawodu niezbędne w procesie edukacji;
 6. przybory szkolne, art. szkolne (np. zeszyty, piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle farby, klej papier kolorowy, papier ksero, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.);
 7. tusz do drukarki, toner;
 8. komputer/laptop, oprogramowanie (system operacyjny, pakiet biurowy), drukarka, monitor, mysz komputerowa, klawiatura;
 9. sprzęt muzyczny (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia);
 10. zajęcia pozalekcyjne (nauka języków obcych, nauka tańca itp.);
 11. zajęcia na basenie (opłata za uczestnictwo w szkółkach pływackich, strój kąpielowy, czepek, okularki, klapki itp.).
Faktury bądź rachunki imienne muszą być wystawione na wnioskodawcę z podaniem dokładnego adresu zamieszkania. Istotne jest także, by obuwie lub strój sportowy, posiadały w treści pozycji adnotację „sportowy/e”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze lub nie posiada identyfikatora upoważniony sprzedawca może potwierdzić fakt zakupu artykułu sportowego na odwrocie rachunku lub faktury wraz z pieczątką sklepu, pieczątką imienną (jeżeli posiada) i czytelnym podpisem sprzedawcy.
Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, słuchawki, mikrofony, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę, strój pierwszokomunijny, obozy, zimowiska rekreacyjne, regały na książki, stojaki na płyty, odzież i obuwie codziennego użytku, śpiwory, namioty itp.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń