Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Deklaracja dostępności strony internetowej rumia.eu dla osób ze szczególnymi potrzebami


Deklaracja dostępności strony internetowej rumia.eu dla osób ze  szczególnymi potrzebami20.07.2020 r.

Translate

Deklaracja dostępności strony internetowej rumia.eu dla osób ze  szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Urzędu Miasta Rumi.

Wstęp Deklaracji

Urząd Miasta Rumi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rumia.eu.

  • Data publikacji strony internetowej: 14.11.2006
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 8.03.2019
  • Data sporządzenia oświadczenia: 20.07.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub częściowej niezgodności wymienionych poniżej:
– zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
– część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
– niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
– na niektórych stronach brakuje odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
– niektóre informacje przedstawiono wyłącznie w formie graficznej,
– niektóre elementy tekstowe przedstawiono wyłącznie w formie graficznej,

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych.

Kompatybilność

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
– zmiana wielkości czcionki,
– zmiana kontrastu,
– serwis zbudowany jest w oparciu o style CSS.

Serwis przygotowany jest do obsługi na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Do budowy serwisu zastosowano technologie informatyczne – tzw. Responsive Web Design, które automatycznie dostosowują moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Treści

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony

Dostępne na rynku przeglądarki internetowe umożliwiają za pomocą skrótów klawiaturowych lub ustawień przeglądarki powiększenie serwisu.

Aby skorzystać z opcji powiększania tekstu, należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Microsoft EDGE oraz Microsoft Explorer:
– CTRL oraz „+”, aby powiększyć
– CTRL oraz „-”, aby pomniejszyć

Opera, Safari:
– SHIFT oraz „+”, aby powiększyć
– SHIFT oraz „-”, aby pomniejszyć

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Piotr Szymański, email: p.szymanski@um.rumia.pl lub promocja@um.rumia.pl, tel. 58 679 65 01.

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie; wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi; sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Sobieskiego.

Dla klientów przeznaczone jest wejście oznaczone jako Biuro Obsługi Mieszkańców.

Przy schodach do wejścia oznaczonego jako Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacji „0”.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń zapisanych alfabetem Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub wykonanych drukiem powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Sposób dojścia i dojazdu do urzędu

Dojścia piesze prowadzą od ulic Sobieskiego, Torowej i Morskiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku nie występują przeszkody.

Dojazd rowerem możliwy jest od ulic Sobieskiego, Torowej i Morskiej. Stojak dla rowerów usytuowany jest na froncie budynku.

Najbliższa stacja kolejowa (Rumia PKP, ul. Starowiejska) znajduje się w odległości około 900 metrów od siedziby urzędu miasta. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów oraz kładki.

Najbliższy przystanek autobusowy – Urząd Miasta Rumi 01 (autobusy linii: 84, 85, 86, 173, 288) – znajduje się w odległości około 150 metrów.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się bezpośrednio przy urzędzie miasta.

Najbliższy postój taksówek znajduje się w odległości około 900 metrów od siedziby urzędu miasta (Rumia PKP, ul. Starowiejska).

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń