Poniedziałek, 26 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie


Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie06.08.2020 r.

Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu niebędącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych

Formularze do pobrania:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu niebędącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych

Załącznik nr 1 do wniosku o dokonanie wpisu

Załącznik nr 2 do wniosku o dokonanie wpisu

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych + załączniki,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

 

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

 

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

 

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Rumia można złożyć:

 • osobiście w Referacie Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rumi,
 • przez pełnomocnika (wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu),
 • wysłać pocztą.

Wpis obiektu do ewidencji dokonywany jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku. Informacja o rejestracji obiektu wraz z numerem karty ewidencyjnej wysyłana jest listem poleconym na adres do doręczeń podany we wniosku.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
 

Referat Kultury i Sportu
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia
tel. 58 679 65 76

e-mail: wypoczynek@um.rumia.pl

 

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

 

Inne informacje:

Na terenie Gminy Miejskiej Rumia ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Miasta Rumi.

 

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

 

Turysta to osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc.

 

Przedsiębiorca lub rolnik, przed rozpoczęciem świadczenia turystom usług hotelarskich w obiekcie innym niż obiekt hotelarski, zobowiązany jest zgłosić obiekt niekategoryzowany, położony na terenie Rumi do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Rumi.

 

Obiektami niekategoryzowanymi są wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie, np.: pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele, ośrodki wypoczynkowe, itp. (nie będące hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi). Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia.

 

Zgłaszany do ewidencji obiekt musi spełniać:

 • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne oraz,
 • minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług, które znajdują się w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 

W przeciwieństwie do obiektów hotelarskich, ewidencjonowanie obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi odbywa się na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, że zgłaszany obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.

 

Spełnianie w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie wymagań budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych dokumentuje się w zakresie wymagań:

 • budowlanych — książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, a w przypadku gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego — protokołem z kontroli obiektu budowlanego;
 • przeciwpożarowych — opinią właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej lub osoby wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961);
 • sanitarnych — opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (…).

 

UWAGA!

Nowe zapisy w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 568) w art. 19 wprowadziła zapis do ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Art. 35 ust. 4 ww. ustawy otrzymał brzmienie: „4. Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”.

 

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek informowania organu o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych,
 • zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada - o zmianie nr faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń