Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie


Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie06.08.2020 r.

Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu niebędącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu niebędącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych

Załącznik nr 1 do wniosku o dokonanie wpisu

Załącznik nr 2 do wniosku o dokonanie wpisu

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług, zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego

Zgłoszenie zmiany wpisu

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych;
 • opis obiektu (załącznik nr 1);
 • minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (załącznik nr 2).

Dokumenty do wglądu:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

OPŁATA SKARBOWA:

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

 • 17,00 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu);
 • 17,00 zł – opłata skarbowa w przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • przelewem na rachunek bankowy nr: 43 1160 2202 0000 0005 0256 9737 Gmina Miejska Rumia, z zaznaczeniem "opłata za zaświadczenie".

 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miasta Rumi

Referat Kultury i Sportu

ul. Sobieskiego 7

84 – 230 Rumia

tel. 58 679 65 76, e – mail: wypoczynek@um.rumia.pl

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Rumia można złożyć:

 • osobiście w Referacie Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rumi;
 • przez pełnomocnika;
 • elektronicznie poprzez platformę www.epuap.gov.pl;
 • za pośrednictwem poczty.

Wpis obiektu do ewidencji dokonywany jest bez zbędnej zwłoki, w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku. Informacja o rejestracji obiektu wraz z numerem karty ewidencyjnej wysyłana jest listem poleconym na adres do doręczeń podany we wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawą odmowy wpisu do ewidencji innych obiektów hotelarskich są braki formalne wniosku, nieuzupełnione w terminie 7 dni od wezwania do ich usunięcia. Odmowa wpisu w tym przypadku wydawana jest w formie informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1944);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)


Inne informacje:

 1. Na terenie Gminy Miejskiej Rumia ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Miasta Rumi.
 2. Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.
 3. Przedsiębiorca lub rolnik, przed rozpoczęciem świadczenia turystom usług hotelarskich w obiekcie innym niż obiekt hotelarski, zobowiązany jest zgłosić obiekt niekategoryzowany, położony na terenie Rumi do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Rumi.
 4. Obiektami niekategoryzowanymi są wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie, np.: pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele, ośrodki wypoczynkowe, itp. (nie będące hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi).

Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia.

 1. Zgłaszany do ewidencji obiekt musi spełniać:
 • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne oraz,
 • minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług, które znajdują się w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

W przeciwieństwie do obiektów hotelarskich, ewidencjonowanie obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi odbywa się na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, że zgłaszany obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.

 1. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji obiektów hotelarskich lub innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, informacje o:
 1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;
 2. uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii (...);
 3. zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - w przypadku ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi hotelarskie, a nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego;
 4. zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową;
 5. zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
 6. zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

 

UWAGA!

Nowe zapisy w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 568) w art. 19 wprowadziła zapis do ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Art. 35 ust. 4 ww. ustawy otrzymał brzmienie: „4. Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”.

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń