Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rada miejska


Rada Miejska Rumi składa się z 21 radnych, kadencja Rady trwa 5 lat. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie jej działania, o ile ustawy nie stanowią inaczej,  między innymi: uchwalanie statutu, powoływanie i odwoływanie na wniosek burmistrza skarbnika miasta, uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami, podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic, wznoszenia pomników, nadawania honorowego obywatelstwa gminy.

Rada Miejska Rumi powołała ze swojego grona Komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Rada Miejska Rumi kontroluje działalność Burmistrza Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

Rada Miejska Rumi rozpatruje skargi na działania Burmistrza Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych, a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Rada odbywa  sesje zgodnie z planem pracy, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  Obrady są jawne, transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej Rumi określa Statut Miasta Rumi.

 

Rada Miejska Rumi IX kadencji 2024-2029:

Krzysztof Woźniak
przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
członek Komisji Bezpieczeństwaczłonek Komisji Bezpieczeństwa
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennejczłonek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej

k.wozniak@rumia.euk.wozniak@rumia.eu
k.wozniak@rumia.eu666 169 049
Maria Bochniak
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Rumi
członek Komisji Oświaty i Wychowaniaczłonek Komisji Oświaty i Wychowania
członek Komisji Polityki Społecznejczłonek Komisji Polityki Społecznej

m.bochniak@rumia.eum.bochniak@rumia.eu
m.bochniak@rumia.eu662 646 866
Michał Kryża
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi
członek Komisji Kulturyczłonek Komisji Kultury
zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennejzastępca przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej

m.kryza@rumia.eum.kryza@rumia.eu
m.kryza@rumia.eu600 040 190
Żaklina Apostołowicz
członek Komisji Polityki Społecznejczłonek Komisji Polityki Społecznej
zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

z.apostolowicz@rumia.euz.apostolowicz@rumia.eu
z.apostolowicz@rumia.eu579 882 111
Liliana Bareła-Palczewska
członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocjiczłonek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji
przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowejprzewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej

l.barela@rumia.eul.barela@rumia.eu
l.barela@rumia.eu697 077 097
Piotr Bartelke
członek Komisji Kulturyczłonek Komisji Kultury
przewodniczący Komisji Samorządowejprzewodniczący Komisji Samorządowej
zastępca przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycjizastępca przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

p.bartelke@rumia.eup.bartelke@rumia.eu
p.bartelke@rumia.eu505 234 506
Bogdan Formella
członek Komisji Finansowo-Budżetowejczłonek Komisji Finansowo-Budżetowej
przewodniczący Komisji Bezpieczeństwaprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa

b.formella@rumia.eub.formella@rumia.eu
b.formella@rumia.eu502 123 664
Henryk Grinholc
członek Komisji Rewizyjnejczłonek Komisji Rewizyjnej
przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennejprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej

h.grinholc@rumia.euh.grinholc@rumia.eu
h.grinholc@rumia.eu501 243 146
Teresa Hebel
członek Komisji Oświaty i Wychowaniaczłonek Komisji Oświaty i Wychowania
zastępca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa zastępca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa
zastępca przewodniczącej Komisji Kultury zastępca przewodniczącej Komisji Kultury

t.hebel@rumia.eut.hebel@rumia.eu
t.hebel@rumia.eu510 512 324
Bartosz Kiersznikiewicz
członek Komisji Bezpieczeństwaczłonek Komisji Bezpieczeństwa
członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocjiczłonek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji

b.kiersznikiewicz@rumia.eub.kiersznikiewicz@rumia.eu
Leszek Kiersznikiewicz
członek Komisji Oświaty i Wychowaniaczłonek Komisji Oświaty i Wychowania
członek Komisji Samorządowejczłonek Komisji Samorządowej

l.kiersznikiewicz@rumia.eul.kiersznikiewicz@rumia.eu
l.kiersznikiewicz@rumia.eu693 659 373
Małgorzata Klawiter-Piwowarska
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennejczłonek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej
przewodnicząca Komisji Rewizyjnejprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

m.klawiter@rumia.eum.klawiter@rumia.eu
m.klawiter@rumia.eu791 499 928
Nicole Krauze
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennejczłonek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej
przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycjiprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zastępca przewodniczącej Komisji Finansowo-Budżetowej zastępca przewodniczącej Komisji Finansowo-Budżetowej

n.krauze@rumia.eun.krauze@rumia.eu
n.krauze@rumia.eu884 337 226
Beata Ławrukajtis
członek Komisji Finansowo-Budżetowejczłonek Komisji Finansowo-Budżetowej
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennejczłonek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej

b.lawrukajtis@rumia.eub.lawrukajtis@rumia.eu
b.lawrukajtis@rumia.eu500 523 774
Barbara Mallek
członek Komisji Bezpieczeństwaczłonek Komisji Bezpieczeństwa
zastępca przewodniczącej Komisji Sportu, Rekreacji i Promocjizastępca przewodniczącej Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji

b.mallek@rumia.eub.mallek@rumia.eu
b.mallek@rumia.eu793 599 961
Lucyna Miotk
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycjiczłonek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
przewodnicząca Komisji Kulturyprzewodnicząca Komisji Kultury
zastępca przewodniczącego Komisji Samorządowej zastępca przewodniczącego Komisji Samorządowej

l.miotk@rumia.eul.miotk@rumia.eu
l.miotk@rumia.eu601 072 704
Anna Mróz
przewodnicząca Komisji Polityki Społecznejprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej
zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowaniazastępca przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania

a.mroz@rumia.eua.mroz@rumia.eu
a.mroz@rumia.eu513 150 242
Anna Okrój
przewodnicząca Komisji Sportu, Rekreacji i Promocjiprzewodnicząca Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji
zastępca przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej zastępca przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej

a.okroj@rumia.eua.okroj@rumia.eu
a.okroj@rumia.eu509 856 264
Robert Sawicki
członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocjiczłonek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji
przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowaniaprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania

r.sawicki@um.rumia.plr.sawicki@um.rumia.pl
r.sawicki@um.rumia.pl---------
Mateusz Socha
członek Komisji Finansowo-Budżetowejczłonek Komisji Finansowo-Budżetowej
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennejczłonek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej

m.socha@rumia.eum.socha@rumia.eu
m.socha@rumia.eu790 671 662
Mateusz Włodarski
członek Komisji Kulturyczłonek Komisji Kultury
członek Komisji Oświaty i Wychowaniaczłonek Komisji Oświaty i Wychowania

m.wlodarski@rumia.eum.wlodarski@rumia.eu
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń