Środa, 05 Sierpień 2020

Rada miejska


Rada Miejska Rumi składa się z 21 radnych, jej kadencja trwa 5 lat. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy m.in.: uchwalanie statutu gminy, powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami, podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic, wznoszenia pomników, nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. Rada Miejska obraduje na sesjach planowanych i nieplanowanych. Obrady są jawne.

 

Rada Miejska Rumi VIII kadencji 2018-2023:

Krzysztof Woźniak
przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
członek Komisji Finansowo-Budżetowej
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej

k.wozniak@rumia.eu
666 169 049
Maria Bochniak
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Rumi
członek Komisji Oświaty i Wychowania
członek Komisji Polityki Społecznej

m.bochniak@rumia.eu
662 646 866
Florian Mosa
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi
członek Komisji Kultury
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej

f.mosa@rumia.eu
601 685 927
Liliana Bareła-Palczewska
członek Komisji Finansowo-Budżetowej
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

l.barela@rumia.eu
697 077 097
Piotr Bartelke
członek Komisji Kultury
przewodniczący Komisji Samorządowej

p.bartelke@rumia.eu
505 234 506
Bogdan Formella
członek Komisji Finansowo-Budżetowej
zastępca przewodniczącego Komisji Samorządowej

b.formella@rumia.eu
502 123 664
Henryk Grinholc
członek Komisji Finansowo-Budżetowej

h.grinholc@rumia.eu
501 243 146
Leszek Grzeszczyk
przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

l.grzeszczyk@rumia.eu
602 601 105
Daniel Hadam
członek Komisji Finansowo-Budżetowej
członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji
zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej

d.hadam@um.rumia.eu
694 411 769
Teresa Hebel
członek Komisji Oświaty i Wychowania
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej
zastępca przewodniczącej Komisji Kultury

t.hebel@rumia.eu
510 512 324
Barbara Jasińska
członek Komisji Rewizyjnej
zastępca przewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji

b.jasinska@rumia.eu
793 599 961
Marcin Kaczmarek
członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji
przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej
zastępca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa

m.kaczmarek@rumia.eu
790 011 515
Leszek Kiersznikiewicz
członek Komisji Kultury
zastępca przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowania

l.kiersznikiewicz@rumia.eu
693 659 373
Michał Kryża
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej
przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
zastępca przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej

m.kryza@rumia.eu
600 040 190
Beata Ławrukajtis
członek Komisji Finansowo-Budżetowej
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej

b.lawrukajtis@rumia.eu
500 523 774
Lucyna Miotk
członek Komisji Oświaty i Wychowania
członek Komisji Samorządowej
przewodnicząca Komisji Kultury

l.miotk@rumia.eu
601 072 704
Magdalena Mrowicka
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej

m.mrowicka@rumia.eu
668 298 033
Anna Okrój
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej
członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji
przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej

a.okroj@rumia.eu
509 856 264
Karolina Rydzewska
przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania
zastępca przewodniczącej Komisji Finansowo-Budżetowej

k.rydzewska@rumia.eu
509 409 404
Mateusz Socha
członek Komisji Finansowo-Budżetowej
zastępca przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

m.socha@rumia.eu
790 671 662
Tomasz Urbaniak-Dzienisz
członek Komisji Bezpieczeństwa
przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji

t.urbaniak@rumia.eu
793 072 228
Kalendarz wydarzeń