Niedziela, 25 Lipiec 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
Fundusze krajowe Fundusze UE BIP Rumia

Kontakt

Kontakt
Urząd Miasta Rumia
ul. Sobieskiego 7,
84-230 Rumia
Telefon
tel. 58 679 65 00
fax. 58 679 65 17
Godziny
Godziny pracy
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30
Email
Adres e-mail
urzad@um.rumia.plUwaga! Wizyta w urzędzie możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu. Rejestracja odbywa się internetowo bądź telefonicznie.

Większość spraw urzędowych można załatwić drogą telefoniczną (pon. w godz. 9:00-17:00, wt.-pt. w godz. 7:30-15:30) oraz elektronicznie (e-mail: urzad@um.rumia.plCyfrowy UrządePUAP).

Załatwienie spraw wymagających osobistej wizyty jest możliwe wyłącznie po telefonicznej rezerwacji terminu.

  • Podatki i opłaty – tel. 58 679 65 14 oraz 58 679 65 19
  • Księgowość wpłat, opłat i podatków oraz windykacja – tel. 58 679 65 65
  • Działalność gospodarcza – tel. 58 679 65 11
  • Ewidencja ludności – tel. 58 679 65 77
  • Dowody osobiste – tel. 58 679 65 28
  • Urząd Stanu Cywilnego – tel. 58 679 65 21
  • Profil Zaufany – tel. 58 679 65 67
  • Centrala/pozostałe sprawy – tel. 58 679 65 00

Dzięki wprowadzonym zmianom czas oczekiwania na załatwienie spraw w budynku urzędu jest zdecydowanie krótszy.

 

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu urzędu będziemy na bieżąco informować.Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania urzędu, z wyjątkiem:
Wydział Rozwoju Miasta pracuje codziennie w godzinach 7:30-15:30.
Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska nie przyjmuje we wtorki. Ograniczenie dotyczy m.in. spraw związanych z deklaracjami wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wydział Urbanistyki i Architektury nie przyjmuje w czwartki.
Referat Gospodarki Nieruchomościami nie przyjmuje w czwartki.
Referat Podatków i Opłat nie przyjmuje we wtorki i czwartki.
Wydział Spraw Społecznych nie przyjmuje we wtorki i czwartki.
Wydział Inżynierii Miejskiej – pracownicy pokoju nr 122 – nie przyjmują we wtorki i czwartki (ograniczenie dotyczy spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji oraz udostępnianiem bądź zajęciem pasa drogowego).

Referaty
Poniżej znajduje się wykaz wydziałów i referatów rumskiego magistratu, wraz z wyszczególnieniem spraw, które można w nich załatwić.
Punkt informacyjny/portiernia
Punkt 58 679 65 00 Punkt 58 679 65 62 Punkt
Biuro Obsługi Mieszkańców – Biuro Podawcze
Punkt 58 679 65 67 Punkt
Obsługa mieszkańców w zakresie załatwiania spraw urzędowych, przyjmowanie pism i dokumentów.
Sekretariat
Punkt 58 679 66 00 Punkt
Wydział Ogólno-Organizacyjny
Punkt 58 679 65 38 Punkt 58 679 65 82 Punkt
Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynku urzędu, spraw socjalnych, rejestru upoważnień danych osobowych, rejestru upoważnień burmistrza, archiwum zakładowego, spraw związanych z tablicą ogłoszeń, rejestru skarg i wniosków, spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, spraw związanych ze stażami, praktykami i wolontariatem, poświadczanie własnoręczności podpisu oraz uwierzytelnianie odpisów i kopii dokumentów w sprawach odszkodowawczych dla osób poszkodowanych przez III Rzeszę i ZSRR.
Referat Księgowości Budżetowej
Punkt 58 679 65 08 Punkt 58 679 65 27 Punkt 58 679 65 65 Punkt 58 679 66 29 Punkt
Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej, księgowość dochodów i wydatków Urzędu Miasta, księgowość podatku od nieruchomości i od środków transportowych, wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach, windykacja opłat (za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych), księgowość Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rejestracja faktur, home banking, wydawanie czeków, rejestracja zaangażowania i wykorzystania wydatków, księgowość i windykacja podatków i opłat, w tym z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Referat Planowania i Realizacji Budżetu
Punkt 58 679 65 48 Punkt 58 679 66 49 Punkt
Referat Podatków i Opłat
Punkt 58 679 65 14 Punkt 58 679 65 19 Punkt 58 679 65 26 Punkt
Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, rejestrowanie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego osób prawnych, prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości osób fizycznych, w tym: rejestrowanie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, opracowywanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.
Wydział Finansowo-Budżetowy
Punkt 58 679 65 48 Punkt
Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektu budżetu miasta, jego zmian, nadzór nad realizacją budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu, kontrasygnata dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych, przygotowywanie planu finansowego Urzędu Miasta i gminnych jednostek budżetowych, prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem przez miasto kredytów i pożyczek oraz spraw związanych z wymiarem podatku od środków transportowych, płace, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Referat Inwestycji Drogowych
Punkt 58 679 65 43 Punkt
Wydział Inżynierii Miejskiej
Punkt 58 679 65 20 Punkt 58 679 65 35 Punkt 58 679 65 42 Punkt 58 679 65 66 Punkt
Rejestracja inicjatyw lokalnych, zajęcie pasa drogowego, oświetlenie miasta, lokalny transport zbiorowy, proces inwestycyjny budowy dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej, nadzór inwestorski nad budową dróg, organizacja ruchu na drogach, szkody komunikacyjne, uzgodnienia dokumentacji technicznej, utrzymanie oznakowania i sygnalizacji świetlnej, opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu, wydawanie zgód na wykorzystanie dróg w sposób szczególny i na przejazd pojazdów nienormatywnych, ciepłownictwo, inwestycje, remonty placówek oświatowych.
Referat Planowania Przestrzennego
Punkt 58 679 66 45 Punkt 58 679 65 45 Punkt
Referat zajmuje się procedurami planistycznymi oraz zaświadczeniami w sprawie planów miejscowych
Wydział Urbanistyki i Architektury
Punkt 58 679 65 44 Punkt 58 679 65 63 Punkt 58 679 65 83 Punkt
Decyzje o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o środowiskowych uwarunkowaniach, opinie w sprawie podziału działek, zaświadczenia w sprawie planów miejscowych, procedura planistyczna.
Wydział Klimatu i Ochrony Powietrza
Punkt 58 679 65 04 Punkt 58 679 65 05 Punkt mail: powietrze@rumia.eu Punkt
Prowadzenie spraw związanych z klimatem i ochroną powietrza; koordynacja polityki miejskiej w zakresie klimatu i ochrony powietrza, w tym zapisów dokumentów strategicznych; prowadzenie systemu wspierającego mieszkańców w wymianie źródeł ciepła oraz wdrażaniu innych wymagań wynikających z obowiązujących na terenie miasta aktów prawa krajowego i miejscowego z zakresu klimatu i ochrony powietrza; prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dofinansowania na przedsięwzięcia związane z klimatem i ochroną powietrza; koordynacja i kontrola wdrażania wymagań wynikających z obowiązujących na terenie miasta aktów prawa krajowego i miejscowego z zakresu klimatu i ochrony powietrza; poszukiwanie możliwości, nawiązywanie i koordynacja współpracy z innymi podmiotami, w tym na poziomie ponadgminnym i w sieciach współpracy międzynarodowej, w zakresie klimatu i ochrony powietrza. Adres: ul. Starowiejska 17, 84-230 Rumia.
Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Punkt 58 679 65 03 Punkt 58 679 65 11 Punkt 58 679 65 31 Punkt 58 679 65 32 Punkt 58 679 65 60 Punkt 58 679 65 61 Punkt
Ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i licencji na przewóz osób taksówką, przyznawanie dotacji na zmianę sposobu ogrzewania na ekologiczne, ewidencja psów, dofinansowania do programu małych ulepszeń, sprawy związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców, ochrona środowiska, wycinka drzew i krzewów, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni miejskiej i czystości, zimowe utrzymanie miasta, ochrona zwierząt bezdomnych, cmentarnictwo, dodatki mieszkaniowe, sprawy lokalowe, przyjmowanie wniosków o przyznanie lokalu komunalnego, zaległości czynszowe za lokale komunalne.
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych
Punkt 58 679 65 49 Punkt
Wydział Spraw Społecznych
Punkt 58 679 65 39 Punkt 58 679 65 41 Punkt
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, programu gminy miejskiej Rumi dla rodzin wielodzietnych Rumska Karta Dużej Rodziny, realizacja i koordynowanie działań związanych z organizacją i prowadzeniem prac społecznie użytecznych w porozumieniu z PUP w Wejherowie, realizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych, koordynacja działań związanych z prowadzeniem pracy osób z ograniczeniem wolności w ramach decyzji Sądu Rejonowego w Wejherowie, realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus”, nadzór i współpraca z MOPS w Rumi
Referat Geodezji
Punkt 58 679 65 06 Punkt 58 679 65 81 Punkt
ul. Starowiejska 17
Referat Gospodarki Nieruchomościami
Punkt 58 679 65 16 Punkt 58 679 65 24 Punkt 58 679 65 34 Punkt 58 679 66 06 Punkt
Dzierżawa nieruchomości w zasobach gminy miejskiej Rumi, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, melioracje wodne, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, najem lokali użytkowych, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, komunalizacja mienia, zwrot nieruchomości uprzednio wywłaszczonych, ustanawianie służebności przesyłu i gruntowych, prowadzenie ewidencji gruntów gminnych za pomocą programu e- mienie, sprzedaż gruntów gminnych i lokali, trwały zarząd, zamiana nieruchomości.
Referat Gospodarki Wodnej
Punkt 58 679 66 21 Punkt 58 679 66 22 Punkt
Referat Kultury i Sportu
Punkt 58 679 65 46 Punkt 58 679 65 76 Punkt
Nadzorowanie placówek kultury i kultury fizycznej; koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych; współpraca z organizacjami pozarządowymi; profilaktyka zdrowia; prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektów niebędących obiektami hotelarskimi; prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń lub odmowy na organizację imprez masowych na terenie miasta.
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Punkt 58 679 65 12 Punkt 58 679 65 18 Punkt 58 679 65 47 Punkt
Nadzór na działalnością szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli samorządowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, spraw dotyczących niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, spraw wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników, realizacja spraw dotyczących stypendiów burmistrza dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów.
Referat Funduszy Zewnętrznych
Punkt 58 679 65 09 Punkt 58 679 65 10 Punkt 58 679 66 10 Punkt
Prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem środków krajowych oraz funduszy europejskich, prowadzenie bazy danych oraz przygotowanie ofert terenów inwestycyjnych w Rumi.
Referat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Punkt 58 679 65 15 Punkt
Wydział Rozwoju Miasta
Punkt 58 679 66 11 Punkt
Dowody Osobiste
Punkt 58 679 65 28 Punkt
Sprawy związane z dowodami osobistymi.
Ewidencja Ludności
Punkt 58 679 65 77 Punkt
Zameldowania, wymeldowania, nadawanie numeru PESEL, wydawanie zaświadczeń, udostępnianie danych osobowych, rejestr wyborców.
Wydział Spraw Obywatelskich
Punkt 58 679 65 69 Punkt
Urząd Stanu Cywilnego
Punkt 58 679 65 21 Punkt 58 675 65 22 Punkt
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego, wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego, wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami Polski i zaświadczeń o stanie cywilnym, administracyjna zmiana imion i nazwisk, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego, transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, powrót do nazwiska po rozwodzie, uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego, sporządzanie aktu zgonu, przyjmowanie wniosków o nadanie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
Audytor Wewnętrzny
Punkt 58 679 65 13 Punkt
Planowanie i organizacja zadań audytowych w oparciu o analizę ryzyka, przeprowadzanie zadań audytowych planowanych i zlecanych przez burmistrza, prowadzenie zadań zapewniających i doradczych poprzez ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w urzędzie i jednostkach podległych.
Biuro Rady Miejskiej
Punkt 58 679 65 84 Punkt
Obsługa Rady Miejskiej Rumi i jej organów, w tym sesji RM i posiedzeń komisji, obsługa kancelaryjna przewodniczącego Rady Miejskiej, prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Miejskiej Rumi.
Kontrola Zarządcza
Punkt 58 679 65 13 Punkt
Sprawy związane z prowadzeniem szeroko pojętej kontroli zarządczej.
Referat Informatyki
Punkt 58 679 65 87 Punkt
Administrowanie sieciami komputerowymi w zakresie Internetu, poczty elektronicznej i sieci LAN, prowadzenie spraw związanych z instalowaniem, konfigurowaniem i konserwacją urządzeń komputerowych oraz oprogramowania, obsługa techniczna Biuletynu Informacji Publicznej.
Wydział Promocji i Zieleni Miejskiej
Punkt 58 679 65 01 Punkt 58 679 65 71 Punkt 58 679 66 71 Punkt promocja@um.rumia.pl Punkt zielen@um.rumia.pl Punkt
Promocja miasta; przygotowanie kampanii i akcji promocyjnych; prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w stowarzyszeniach, związkach i innych organizacjach międzygminnych; współpraca z zagranicą, miastami partnerskimi i mediami; przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych; organizowanie konferencji prasowych i miejskich wydarzeń; obsługa organizacyjno-techniczna spotkań; wprowadzanie treści na stronę internetową miasta; publikowanie materiałów w mediach społecznościowych miasta; opracowywanie biuletynu informacyjnego Urzędu Miasta Rumi „Rumskie Nowiny”; przycinka i wycinka drzew oraz pielęgnacja miejskiej zieleni.
Referat Obrony Cywilnej
Punkt 58 679 65 89 Punkt 58 679 66 89 Punkt
Sporządzanie i aktualizacja planu obrony cywilnej i planu zarządzania kryzysowego oraz nadzór nad opracowaniem planów obronnych podległych jednostek organizacyjnych, organizacja warunków do kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń, koordynacja realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście, współpraca z podmiotami, których zadaniem jest zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Rumi.
Referat Zamówień Publicznych
Punkt 58 679 65 74 Punkt 58 679 65 73 Punkt
Prowadzenie kompleksowych spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Gminę Miejską Rumia. Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych o wartości zarówno powyżej, jak i poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy Pzp oraz wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp.
BHP
Punkt 58 679 65 82 Punkt
Sprawy związane z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącymi pracowników urzędu.
IOD
Punkt 667 956 391 Punkt
Pomaganie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.
ABK
Punkt 58 671 01 94 Punkt 58 679 39 23 Punkt 58 671 54 48 Punkt
Administrowanie budynkami będącymi własnością lub współwłasnością gminy.
MOPS
Punkt 58 679 65 97 Punkt
Doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem; ułatwianie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby; wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w godnych warunkach.
Straż Miejska
Punkt 58 679 65 98 Punkt
Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego; współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia; ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez; informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń; konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
MOSiR
Punkt 58 679 65 96 Punkt
Realizuje zadania gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. W szczególności: upowszechnia oraz propaguje kulturę fizyczną, sport i rekreację poprzez współpracę z innymi podmiotami; udostępnia bazę sportowo-rekreacyjną społeczności lokalnej; dba o bazę sportowo-rekreacyjną; organizuje imprezy o różnym charakterze; współpracuje z klubami sportowymi; prowadzi działalność hotelarską oraz sportowo-turystyczną; administruje słupami ogłoszeniowymi.
Bank Rumia Spółdzielczy
Punkt 58 679 65 99 Punkt
Do podstawowych zadań banku spółdzielczego należy zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej firmom działającym na terenie miasta oraz wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych.
CIS
Punkt 58 736 24 24 Punkt
Idea działania Centrum Integracji Społecznej zakłada oferowanie pomocy w zindywidualizowany sposób w zakresie m.in. doradztwa zawodowego, poradnictwa kariery, psychologii oraz pracy socjalnej.
Anna Borys
Punkt 530 613 446 Punkt
a.borys@um.rumia.pl oraz promocja@rumia.eu
Piotr Szymański
Punkt 518 563 570 Punkt
p.szymanski@um.rumia.pl


Odpowiadają za kontakty urzędu miasta z mediami.
Kalendarz wydarzeń