Środa, 03 Czerwiec 2020

Kontakt

Urząd Miasta Rumia
ul. Sobieskiego 7,
84-230 Rumia
tel. (58) 679 65 00
fax. (58) 679 65 17
Godziny pracy
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30
Adres e-mail
urzad@um.rumia.pl
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania urzędu, z wyjątkiem:
Wydział Rozwoju Miasta pracuje codziennie w godzinach 7:30-15:30.
Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska nie przyjmuje we wtorki. Ograniczenie dotyczy m.in. spraw związanych z deklaracjami wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wydział Urbanistyki i Architektury nie przyjmuje w czwartki.
Referat Gospodarki Nieruchomościami nie przyjmuje w czwartki.
Referat Podatków i Opłat nie przyjmuje we wtorki i czwartki.
Wydział Spraw Społecznych nie przyjmuje we wtorki i czwartki.
Wydział Inżynierii Miejskiej – pracownicy pokoju nr 122 – nie przyjmują we wtorki i czwartki (ograniczenie dotyczy spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji oraz udostępnianiem bądź zajęciem pasa drogowego).

Poniżej znajduje się wykaz wydziałów i referatów rumskiego magistratu, wraz z wyszczególnieniem spraw, które można w nich załatwić.
Punkt informacyjny/portiernia
58 679-65-00 58 679-65-62
Biuro Obsługi Mieszkańców – Biuro Podawcze
58 679-65-67
Obsługa mieszkańców w zakresie załatwiania spraw urzędowych, przyjmowanie pism i dokumentów.
Sekretariat
58 679-66-00
Wydział Ogólno-Organizacyjny
58 679-65-38 58 679-65-82
Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynku urzędu, spraw socjalnych, rejestru upoważnień danych osobowych, rejestru upoważnień burmistrza, archiwum zakładowego, spraw związanych z tablicą ogłoszeń, rejestru skarg i wniosków, spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, spraw związanych ze stażami, praktykami i wolontariatem, poświadczanie własnoręczności podpisu oraz uwierzytelnianie odpisów i kopii dokumentów w sprawach odszkodowawczych dla osób poszkodowanych przez III Rzeszę i ZSRR.
Referat Księgowości Budżetowej
58 679-65-08 58 679-65-27 58 679-65-65 58 679-66-29
Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej, księgowość dochodów i wydatków Urzędu Miasta, księgowość podatku od nieruchomości i od środków transportowych, wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach, windykacja opłat (za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych), księgowość Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rejestracja faktur, home banking, wydawanie czeków, rejestracja zaangażowania i wykorzystania wydatków, księgowość i windykacja podatków i opłat, w tym z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Referat Planowania i Realizacji Budżetu
58 679-65-48
Referat Podatków i Opłat
58 679-65-14 58 679-65-19 58 679-65-26
Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, rejestrowanie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego osób prawnych, prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości osób fizycznych, w tym: rejestrowanie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, opracowywanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.
Wydział Finansowo-Budżetowy
58 679-65-48
Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektu budżetu miasta, jego zmian, nadzór nad realizacją budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu, kontrasygnata dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych, przygotowywanie planu finansowego Urzędu Miasta i gminnych jednostek budżetowych, prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem przez miasto kredytów i pożyczek oraz spraw związanych z wymiarem podatku od środków transportowych, płace, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Referat Inwestycji Drogowych
58 679-65-43
Wydział Inżynierii Miejskiej
58 679-65-20 58 679-65-35 58 679-65-42 58 679-65-66
Rejestracja inicjatyw lokalnych, zajęcie pasa drogowego, oświetlenie miasta, lokalny transport zbiorowy, proces inwestycyjny budowy dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej, nadzór inwestorski nad budową dróg, organizacja ruchu na drogach, szkody komunikacyjne, uzgodnienia dokumentacji technicznej, utrzymanie oznakowania i sygnalizacji świetlnej, opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu, wydawanie zgód na wykorzystanie dróg w sposób szczególny i na przejazd pojazdów nienormatywnych, ciepłownictwo, inwestycje, remonty placówek oświatowych.
Referat Planowania Przestrzennego
58 679-65-45 58 679-65-44 58 679-65-83
Referat zajmuje się procedurami planistycznymi oraz zaświadczeniami w sprawie planów miejscowych
Wydział Urbanistyki i Architektury
58 679-65-44 58 679-65-63 58 679-65-83
Decyzje o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o środowiskowych uwarunkowaniach, opinie w sprawie podziału działek, zaświadczenia w sprawie planów miejscowych, procedura planistyczna.
Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
58 679-65-03 58 679-65-11 58 679-65-31 58 679-65-32 58 679-65-60 58 679-65-61
Ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i licencji na przewóz osób taksówką, przyznawanie dotacji na zmianę sposobu ogrzewania na ekologiczne, ewidencja psów, dofinansowania do programu małych ulepszeń, sprawy związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców, ochrona środowiska, wycinka drzew i krzewów, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni miejskiej i czystości, zimowe utrzymanie miasta, ochrona zwierząt bezdomnych, cmentarnictwo, dodatki mieszkaniowe, sprawy lokalowe, przyjmowanie wniosków o przyznanie lokalu komunalnego, zaległości czynszowe za lokale komunalne.
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych
58 679-65-49
Wydział Spraw Społecznych
58 679-65-39 58 679-65-41
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, programu gminy miejskiej Rumi dla rodzin wielodzietnych Rumska Karta Dużej Rodziny, realizacja i koordynowanie działań związanych z organizacją i prowadzeniem prac społecznie użytecznych w porozumieniu z PUP w Wejherowie, realizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych, koordynacja działań związanych z prowadzeniem pracy osób z ograniczeniem wolności w ramach decyzji Sądu Rejonowego w Wejherowie, realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus”, nadzór i współpraca z MOPS w Rumi
Referat Geodezji
58 679-65-06 58 679-65-81
Referat Geodezji znajduje się w siedzibie Bałtykgaz Rumia (ul. Jana III Sobieskiego 5)
Referat Gospodarki Nieruchomościami
58 679-65-16 58 679-65-24 58 679-65-34 58 679-66-06
Dzierżawa nieruchomości w zasobach gminy miejskiej Rumi, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, melioracje wodne, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, najem lokali użytkowych, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, komunalizacja mienia, zwrot nieruchomości uprzednio wywłaszczonych, ustanawianie służebności przesyłu i gruntowych, prowadzenie ewidencji gruntów gminnych za pomocą programu e- mienie, sprzedaż gruntów gminnych i lokali, trwały zarząd, zamiana nieruchomości.
Referat Gospodarki Wodnej
58 679 66 21
Referat Kultury i Sportu
58 679-65-46 58 679-65-76
Nadzorowanie placówek kultury i kultury fizycznej, koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, koordynacja spraw osób niepełnosprawnych, profilaktyka zdrowia, profilaktyka uzależnień, wydawanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń zdrowotnych.
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
58 679-65-12 58 679-65-18 58 679-65-47
Nadzór na działalnością szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli samorządowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, spraw dotyczących niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, spraw wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników, realizacja spraw dotyczących stypendiów burmistrza dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów.
Referat Funduszy Zewnętrznych
58 679-65-09 58 679-65-10 58 679-66-10
Prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem środków krajowych oraz funduszy europejskich, prowadzenie bazy danych oraz przygotowanie ofert terenów inwestycyjnych w Rumi.
Referat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
58 679-66-11
Wydział Rozwoju Miasta
58 679-66-11
Dowody Osobiste
58 679-65-28
Sprawy związane z dowodami osobistymi.
Ewidencja Ludności
58 679-65-77
Zameldowania, wymeldowania, nadawanie numeru PESEL, wydawanie zaświadczeń, udostępnianie danych osobowych, rejestr wyborców.
Wydział Spraw Obywatelskich
58 679-65-69
Urząd Stanu Cywilnego
58 679-65-21 58 675-65-22
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego, wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego, wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami Polski i zaświadczeń o stanie cywilnym, administracyjna zmiana imion i nazwisk, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego, transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, powrót do nazwiska po rozwodzie, uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego, sporządzanie aktu zgonu, przyjmowanie wniosków o nadanie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
Audytor Wewnętrzny
58 679-65-13
Planowanie i organizacja zadań audytowych w oparciu o analizę ryzyka, przeprowadzanie zadań audytowych planowanych i zlecanych przez burmistrza, prowadzenie zadań zapewniających i doradczych poprzez ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w urzędzie i jednostkach podległych.
Biuro Rady Miejskiej
58 679-65-84
Obsługa Rady Miejskiej Rumi i jej organów, w tym sesji RM i posiedzeń komisji, obsługa kancelaryjna przewodniczącego Rady Miejskiej, prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Miejskiej Rumi.
Kontrola Zarządcza
58 679-65-13
Sprawy związane z prowadzeniem szeroko pojętej kontroli zarządczej.
Referat Informatyki
58 679-65-87
Administrowanie sieciami komputerowymi w zakresie Internetu, poczty elektronicznej i sieci LAN, prowadzenie spraw związanych z instalowaniem, konfigurowaniem i konserwacją urządzeń komputerowych oraz oprogramowania, obsługa techniczna Biuletynu Informacji Publicznej.
Referat Promocji, Estetyzacji i Komunikacji Społecznej
58 679-65-01 58 679-65-71
Promocja miasta, wprowadzanie wzorów i kart usług z wydziałów/referatów do Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w stowarzyszeniach, związkach i innych organizacjach międzygminnych, współpraca z zagranicą, z miastami partnerskimi, z mediami, przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, opracowywanie Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Rumi „Rumskie Nowiny”.
Referat Obrony Cywilnej
58 679-65-89
Sporządzanie i aktualizacja planu obrony cywilnej i planu zarządzania kryzysowego oraz nadzór nad opracowaniem planów obronnych podległych jednostek organizacyjnych, organizacja warunków do kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń, koordynacja realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście, współpraca z podmiotami, których zadaniem jest zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Rumi.
Referat Zamówień Publicznych
58 679-65-74 58 679-65-73
Prowadzenie kompleksowych spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez gminę miejską Rumia, podpisywanie umów związanych z zamówieniami publicznymi. Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych o wartości zarówno powyżej, jak i poniżej progów określonych w art. 11 ust. 8 Pzp oraz wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie artykułu 4.
BHP
58 679-65-82
Sprawy związane z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącymi pracowników urzędu.
IOD
58 667-956-391
Pomaganie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.
ABK
58 679-65-95
Administrowanie budynkami będącymi własnością lub współwłasnością gminy.
MOPS
58 679-65-97
Doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem; ułatwianie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby; wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w godnych warunkach.
Straż Miejska
58 679-65-98
Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego; współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia; ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez; informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń; konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
MOSiR
58 679-65-96
Realizuje zadania gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. W szczególności: upowszechnia oraz propaguje kulturę fizyczną, sport i rekreację poprzez współpracę z innymi podmiotami; udostępnia bazę sportowo-rekreacyjną społeczności lokalnej; dba o bazę sportowo-rekreacyjną; organizuje imprezy o różnym charakterze; współpracuje z klubami sportowymi; prowadzi działalność hotelarską oraz sportowo-turystyczną; administruje słupami ogłoszeniowymi.
Bank Rumia Spółdzielczy
58 679-65-99
Do podstawowych zadań banku spółdzielczego należy zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej firmom działającym na terenie miasta oraz wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych.
CIS
58 736 24 24
Idea działania Centrum Integracji Społecznej zakłada oferowanie pomocy w zindywidualizowany sposób w zakresie m.in. doradztwa zawodowego, poradnictwa kariery, psychologii oraz pracy socjalnej.
Anna Borys
530 613 446
a.borys@um.rumia.pl oraz promocja@rumia.eu
Piotr Szymański
518 563 570
p.szymanski@um.rumia.pl


Odpowiadają za kontakty urzędu miasta z mediami.
Kalendarz wydarzeń