Sobota, 25 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Karta Dużej Rodziny i Rumska Karta Dużej Rodziny


Karta Dużej Rodziny i Rumska Karta Dużej Rodziny06.09.2015 r.

Karta Dużej Rodziny

FAQ

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy o Karcie Dużej Rodziny, tj.: Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:
1) przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony
we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku
do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza w/w dokumentami przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których wyżej mowa, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Przyznanie Karty Dużej Rodziny

Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1a ustawy o Karcie Dużej Rodziny:
1) w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona
już została wyłącznie karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej - wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się w szczególności:

1) oświadczenie o braku możliwości zwrotu dotychczasowej Karty, z podaniem przyczyny: zgubienie, kradzież, utrata w inny sposób
 
Od 1 marca 2024 roku wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 15 zł, natomiast domówienie tradycyjnej formy Karty, gdy wnioskodawca posiada już Kartę elektroniczną, wynosi 10 zł.

Wpłat należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Rumi:

03 1160 2202 0000 0005 0260 9451

Tytuł przelewu: opłata za przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (lub) opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny dla (imię i nazwisko członka rodziny, dla którego domawiana jest karta)

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl), lub w siedzibie Urzędu Miasta Rumi ul. Sobieskiego 7.

Uchwały i regulaminy

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny Rodziny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1744);
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1454);

Rumska Karta Dużej Rodziny

FAQ

Rumska Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, którzy są zameldowani i zamieszkują pod wspólnym  adresem  na terenie Gminy Miejskiej Rumia.

Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny.

Rodzina wielodzietna - należy przez to rozumieć rodzinę zameldowaną na terenie Gminy Miejskiej Rumia (także rodzinę zastępczą), zamieszkującą pod wspólnym adresem, składającą się z rodziców(jednego rodzica) lub opiekunów prawnych (jednego opiekuna) mających
na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku:
a) do ukończenia 18 roku życie,
b) do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w:

  • szkole - do dnia 30 września następującego po zakończeniu roku szkolnego
  • szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym planowane jest zakończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 6 ust.2, lit. B

c) do końca okresu ważności orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności

Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica- na czas nieokreślony w przypadku meldunku stałego lub na czas meldunku czasowego,
2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia- do ukończenia 18 roku życia lub na czas meldunku czasowego,
3) dziecku powyżej 18 roku życia- odpowiednio do dnia 30 września następującego po zakończeniu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego w którym jest planowanie ukończenie nauki w danej palcówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 6 ust.2, lit. B, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, lub na czas meldunku czasowego,
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia- na okres ważności orzeczenia, o którym mowa w § 6 ust.2, lit. C lub na czas meldunku czasowego,
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej- na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub na czas meldunku czasowego,
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, lub też do końca okresu pozostawania w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka zgodnie z oświadczeniami, o którym mowa w § 6 ust. 2, lit. E, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia lub na czas meldunku czasowego.

Uchwały i regulaminy

Uchwała Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu „Rumska Karta Dużej Rodziny”

Uchwała Nr XXXV/448/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu „Rumska Karta Dużej Rodziny”

Zarządzenie Nr 1274/316/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku dla rodzin i przedsiębiorców przystępujących do Programu Karta Dużej Rodziny

Informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej.

Wnioski:

Karta Dużej Rodziny

Rumska Karta Dużej Rodziny

Partnerzy:

Zostań Partnerem!


Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu.

Jak się zgłosić?

To proste: wystarczy napisać, jakie zniżki chce się zaoferować oraz wypełnić e-deklarację. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę.

Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami. Status partnera programu to szereg korzyści oraz prestiż, a także możliwość pozyskania grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 627 tys. rodzin wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie się powiększa. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ponad 10 tys. miejsc w całej Polsce. Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour oraz na stacjach paliw LOTOS.

Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne „Krasnal” w Olsztynie.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Deklarację można złożyć pod tym linkiem.

Lub osobiście w Urzędzie Miasta Rumi. Wniosek można pobrać tutaj.

Informator

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń