Poniedziałek, 17 Czerwiec 2019

Stypendia


07.03.2019 r.

Promocja edukacji to jeden z priorytetów naszego miasta. Warto promować talenty i zachęcać młodzież do dalszego rozwijania swoich ponadprzeciętnych umiejętności. Od 2008 przyznanych zostało 309 stypendiów sportowych, naukowych i artystycznych. Stypendium przyznaje się za wybitne wyniki w nauce oraz za sukcesy sportowe i artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.

FAQ

Klauzula informacyjna (RODO)

Kto może ubiegać się o stypendium?

Kryteria przyznawania stypendium są różne dla każdej kategorii. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Przyznawane jest ono za osiągnięcia z ostatnich 12 miesięcy.

Wybitne osiągnięcia w nauce

Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługują uczniom i studentom przyjętym na I rok studiów, którzy są laureatami wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub finalistami konkursów ogólnopolskich, olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS. Ponadto stypendyści muszą wyróżniać się znaczącymi osiągnięciami pozaszkolnym oraz conajmniej dobrą oceną z zachowania.

Prawo do ubiegania się posiadają również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy przedłożą dokument potwierdzający zdanie matury międzynarodowej na poziomie co najmniej 90%.

Wybitne osiągnięcia sportowe

Stypendium za osiągnięcia sportowe jest przyznawane zarówno za konkurencje indywidualne jak i zespołowe.
Konkurencje indywidualne
Uczniowie i studenci ubiegający się o stypendium za indywidualne osiągnięcia sportowe muszą spełniać jeden z poniższych warunków:
a) zdobyli medal w mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub wygrali eliminacje wojewódzkie tych zawodów
b) zostali powołani do kadry Polski
c) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych.
Konkurencje zespołowe
O stypendium mogą ubiegać się również drużyny które:
a) zdobyły medal w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski albo wygrali eliminacje wojewódzkie w tych zawodach
b) zostały powołane do reprezentacji Polski
c) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych.

Wybitne osiągnięcia artystyczne

Stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznawane są uczniom i studentom, którzy spełniają jeden z następujących warunków:
a) zdobyli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim lub zwyciężyli w konkursach, przeglądach, festiwalach szczebla wojewódzkiego
b) są autorami/współautorami wydarzeń artystycznych (wernisaże, występy, konkursy etc.).
Dorobek wymieniony powyżej powinien być poparty recenzją znanej osobistości ze środowiska artystycznego lub publikacją w mediach.

Kto może wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium?

Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, jak i dyrektorzy szkół gimnazjalnych, a także dyrektorzy Domów Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, klubów sportowych i stowarzyszeń artystycznych.

Jakie dokumenty są wymagane?

Oprócz samego wniosku należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, sporcie czy na wybitne osiągnięcia artystyczne.

Gdzie i do kiedy należy składać wnioski o przyznanie stypendium?

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi. Wnioski za osiągnięcia naukowe należy złożyć do 31-ego sierpnia każdego roku, natomiast za osiągnięcia artystyczne i sportowe do 15-ego listopada każdego roku.

Kto rozpatruje wnioski o stypendia naukowe?

Stypendia przyznaje burmistrz miasta po wcześniejszym ich zaopiniowaniu przez Komisje powołane w tym celu.

Szczegóły w regulaminie.

Regulaminy

Regulamin 2017

Regulamin 2013

Regulamin 2010

Regulamin 2008

Wnioski

Wniosek – Microsoft Word

Wniosek – PDF

Kalendarz wydarzeń