Piątek, 05 Czerwiec 2020

500+ na każde dziecko – zapraszamy do pokoju 016


01.07.2019 r.

Dziś (1 lipca) weszła w życie ustawa z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Większość zmian wprowadzonych przez nowelizację dotyczy rozszerzenia kręgu beneficjentów. Po zmianach świadczenie „500+” przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, bez wyłączania pierwszego dziecka i niezależnie od dochodu.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga już wydania decyzji (przyjęło kształt rozwiązań przyjętych w programie „Dobry start”).

Wydania decyzji wymaga natomiast odmowa przyznania, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.

Od 1 lipca 2019 r. istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną, zaś w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r. (wnioski w formie papierowej na okres 2019/2021 będzie można składać od 1 sierpnia w budynku Urzędu Miasta Rumi w pokoju 016 na parterze).

Świadczenia wychowawcze przyznane na podstawie wniosków złożonych na nowy okres świadczeniowy zostaną przyznane do 31 maja 2021 roku. Wnioskodawcy, którzy do tej pory nie pobierali świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, składają również tylko jeden wniosek na nowy okres świadczeniowy. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem za okres od 1 lipca.

WAŻNE! Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wniosek złożony do 31 sierpnia bieżącego roku następuje do 31 października tego roku, zaś wnioski złożone od 1 do 30 września zostaną rozpatrzone do 30 listopada tego roku.
Nowelizacja ustawy zawiera ponadto rozwiązania dotyczące:

  • wprowadzenia 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko, co będzie skutkowało również przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka,
  • przyznania, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
  • zmiany okresu świadczeniowego, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (z 1 października do 30 września roku następnego, na 1 czerwca do 31 maja następnego roku) począwszy od 2021 roku
Kalendarz wydarzeń