Środa, 10 sierpnia 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rodo


Rodof03.03.2019 r.

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@um.rumia.pl  
2) Dane osobowe przetwarzane mogą być w celu:
Realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w art. 7.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz. u. 2018 poz. 994) oraz art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dz. u. 2018 poz. 995).
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Regulamin strony miasta Rumi 

1. Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa miasta Rumi umieszczona pod domeną  www.rumia.eu  , jest prowadzona przez Urząd Miasta Rumi , ul. Sobieskiego 7 , 84-230 Rumia,  NIP 5861025464 , RGON 000525257.
  2. W ramach Strony Internetowej  Użytkownik może przeglądać jej zasoby.
  3. Ze strony internetowej może korzystać każdy Użytkownik.
  4. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.

2. Definicje

 1. Strona Internetowa  / serwis  – serwis internetowy działający pod domeną www.rumia.eu , dostępny pod adresem www.rumia.eu .
  2. Prowadzący Serwis – Urząd Miasta Rumi.
  3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z serwisu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z strony internetowej nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami ( wstawić link do strony z treścia polityki – w tym Polityką prywatności ) stanowiącymi jego integralną część.

3. Zakres i moc wiążąca regulaminu

1.Niniejszy Regulamin określa zasady działania strony internetowej Rumi, w tym w szczególności:
a) ogólne zasady korzystania z zawartości,
b) prawa i obowiązki Użytkowników,
c) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego stronę  internetową.
 

 1. Prowadzący serwis nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin,  a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Techniczne warunki korzystania z strony internetowej

Minimalne Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej miasta Rumi:
1) Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny.
2) Zainstalowaną na urządzeniu użytkownika najnowszą, aktualną wersję przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.

5. Ochrona praw autorskich i innych praw

 1. Wszelkie prawa do strony internetowej oraz jej zawartości (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych,  znaków, baz danych i utworów prezentowanych w ramach serwisu), należą do miasta Rumi lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
  2. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu. Żadna część strony internetowej nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Prowadzącego stronę internetową miasta Rumi.
  3.  Korzystanie z strony internetowej miasta Rumi przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do strony, ani jej poszczególnych elementów. Użytkownicy bez zgody Prowadzącego stronę internetową wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z  elementów (w tym utworów udostępnionych w jej ramach) wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych, chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.

6. Zasady korzystania z strony internetowej

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z udostępnionej strony w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i niezakłócający  funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.
  2. Użytkownik ma prawo do zamieszczania w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym treści, zdjęć, grafik i materiałów filmowych opublikowanych na stronie Rumia.eu i wszystkich podstronach jedynie w celach informacyjnych. Opublikowanie treści i innych materiałów powinno zawsze zawierać ich źródło, czyli adres strony www.rumia.eu . Na publikowanie treści w innych celach wymagana jest zgoda właściciela czyli Prowadzącego Stronę Internetową Miasta Rumi.
  3. Prowadzący stronę internetową udziela ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do oferowanej zawartości, o ile nie przedstawia on Prowadzącego Stronę Miasta Rumi w sposób fałszywy, mylący i niezgodny z prawdą.

7. Odpowiedzialność prowadzącego stronę internetową

 1. Prowadzący stronę internetową nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (etykietą) lub z powodu działania siły wyższej.
  2. Prowadzący stronę internetową Rumi, zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu serwisu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących, o czym poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.

8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
  2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Prowadzący stronę  zastrzega, że bez jej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z strony internetowej www.rumia.eu  , wyrażonych w jakiejkolwiek formie.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń