Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Azbestowe archiwum


Azbestowe archiwum23.05.2018 r.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rumi”, wraz z inwentaryzacją obiektów zawierających azbest, został opracowany przez firmę ABRYS sp. z o.o. w Poznaniu w  2007 r., przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej nr XI/177/2011 z 25 sierpnia 2011 r., która została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/150/2015 z 26 listopada 2015 r., a następnie podjęto Uchwałę nr XLVII/636/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 r., która została zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/510/2022 z dnia 2 lutego 2022r. Głównym celem programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem przez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest. Pierwsza inwentaryzacja polegała na przygotowaniu oraz rozdaniu ankiet wśród mieszkańców miasta, gdzie ustalono, że na terenie gminy występowało 31.436,96 m2 wyrobów azbestowych. Stan techniczny wyrobów azbestowych oceniono jako dość dobry. Inwentaryzacja jest aktualizowana każdego roku w oparciu o przeprowadzone wizje lokalne, złożone informacje o wyrobach zawierających azbest oraz na podstawie przyznanych dotacji na usunięcie azbestu z budynków.

W 2012 r. na terenie gminy występowało 22.348.38 m2 wyrobów azbestowych oraz ok. 49 911 mb. cementowo-azbestowej sieci wodociągowej. Z zebranych danych na koniec 2013 r. wynika, iż na terenie gminy występowało 21.326.38 m2 wyrobów azbestowych oraz nieznacznie mniejsza ilość cementowo-azbestowej sieci wodociągowej czyli ok. 48 000 mb.

Na koniec 2016 r. po przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono, iż na terenie gminy Rumia nadal było 15.485 m2  wyrobów zawierających azbest natomiast w 2017 r. zutylizowano  430 m2, co daje stan końcowy 15.055 m2  wyrobów azbestowych na terenie gminy dla budynków osób fizycznych, 704 m2 zarządzanych przez ABK (wspólnoty mieszkaniowe), 3.267,6 m2 nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej oraz 41.211 mb. długości sieci wodociągowych z rur cementowo-azbestowych.

W roku 2017 zutylizowano 430m2, co daje stan 15.055 m2 wyrobów azbestowych na terenie Gminy Rumia dla budynków osób fizycznych , 704m2 na budynkach zarządzanych przez ABK (wspólnoty mieszkaniowe), 3.267.6 m2 na budynkach spółdzielni mieszkaniowej. Długość sieci wodociągowych z rur cementowo – azbestowych nie uległa zmianie w stosunku do inwentaryzacji z roku poprzedniego.

W latach 2019-2020 zutylizowano 23,65 Mg wyrobów azbestowych, co dało stan 14.030 m2 dla budynków osób fizycznych. W 2021 r. zutylizowano 8,419 MG a w 2022r. 11,38 Mg wyrobów azbestowych z terenu gminy.

Uwzględniając inwentaryzację wykonaną przez pracowników Urzędu Miasta w sierpniu 2021r. oraz wyroby azbestowe usunięte z terenu gminy, wg stanu na dzień 15 grudnia 2022r. na terenie gminy znajduje się 7.680 m2 wyrobów azbestowych (budynki osób fizycznych).

Zgodnie z założonym w „Programie…” harmonogramem usuwania azbestu z terenu gminy Rumia, zrealizowano do tej pory poniższe zadania (stan na 15.12.2022 r.):

 1. Zebranie informacji na temat wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Rumia – inwentaryzacja
 2. Opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”
 3. Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest, informacja na temat zarejestrowanych firm zajmujących się zdejmowaniem eternitu. Środki przekazu: lokalna prasa, internet, ulotki, bezpośrednia rozmowa z mieszkańcami
 4. Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest
 5. Monitoring i ocena realizacji „Programu…” w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Rumia
 6. W latach 2004-2007 w ramach zadania „Azbest wrogiem człowieka” udało się usunąć 3.186,91 m2 odpadów azbestowych z 13 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do gminy. Na realizację tego zadania czterokrotnie Zarząd Powiatu Wejherowskiego przyznał gminie dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o łącznej kwocie 65.753,57 zł.
 7. W 2011 roku w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rumia - edycja 2011” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  udało się usunąć 26,92 ton odpadów zawierających azbest z 13 budynków (w tym z 3 budynków należących do wspólnot mieszkaniowych).
 8. W  2012 roku w ramach usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków komunalnych udało się zutylizować 157,92 m2 płyt azbestowo-cementowych.
 9. W 2013 roku w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rumia - edycja 2013” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  udało się usunąć 22,18 ton odpadów zawierających azbest z 9 budynków (w tym z 1 budynek należący do wspólnoty mieszkaniowej).
 10. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu woj. Pomorskiego” ( edycja 2014), to kolejny konkurs w 2014 roku, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dzięki któremu  usunięto 13,01 ton odpadów  z 5 budynków (1 budynek należący do wspólnoty mieszkaniowej).
 11. W 2015 roku w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu woj. Pomorskiego - edycja 2015” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  udało się usunąć 5,43 ton odpadów zawierających azbest z 2 budynków mieszkalnych.
 12. W ramach konkursu, który odbył się w 2016 r.  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  z terenu woj. Pomorskiego - edycja 2016” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  udało się usunąć 3,36 Mg odpadów zawierających azbest z 6 budynków/pomieszczeń gospodarczych.
 13. W 2017 r. na podstawie Uchwały Nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 roku udzielono 4 dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Rumi na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu, gdzie udało się usunąć 430 m2 (5,81 Mg) wyrobów azbestowych.  
 14. W 2018 r. na podstawie Uchwały  Nr XLVII/636/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018r. udzielono 9 dotacji celowych  z budżetu Gminy Miejskiej Rumi na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu, gdzie udało się usunąć 430 m2 (5,81 Mg) wyrobów azbestowych.
 15. W 2019 r. na podstawie Uchwały nr XLVII/636/2018 Rady Miejskiej  Rumi z dnia  24 maja 2018r. udzielono 6 dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumi na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu, gdzie udało się usunąć 15.90 Mg wyrobów azbestowych   
 16. W edycji konkursowej na lata 2019-2020 w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu woj. Pomorskiego - edycja 2019”  w 2020r. udzielono 3 dotacji (usunięto 7,75 MG wyrobów azbestowych).
 17. W 2021 r. udzielono czterech dotacji na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów azbestowych (usunięto łącznie 8.419 Mg).
 18. W 2022 r. udzielono 7 dotacji (usunięto z terenu gminy łącznie 11,39 Mg wyrobów azbestowych).

 
Udzielane dotacje:

– Zarządzenie nr 1036/80/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zasad wspierania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu
W 2006 roku przyznano 3 dotacje → 2.250,00 zł.
– Zarządzenie nr 140/114/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 23 kwietnia 2007 roku zmieniające zarządzenie nr 1036/80/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zasad wspierania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu
W 2007 roku przyznano 4 dotacje → 3.600,00 zł.
W 2008 roku przyznano 8 dotacji → 9.150,00 zł.
W 2009 roku przyznano 8 dotacji → 18.726,70 zł
W związku z likwidacją Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 2010 r. gmina nie udzielała dotacji na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych – brak podstaw prawnych.
– Uchwała nr VII/74/2011  z dnia 31 marca 2011r. Rady Miejskiej Rumi w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku
W 2011 roku przyznano 6 dotacji → 9.656,14 zł
– Uchwała nr XX/278/2012 z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2011 Rady Miejskiej Rumi  z dnia 31 marca 2011r. Rady Miejskiej Rumi w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku
W 2012 roku przyznano 12 dotacji → 20.091,79 zł
W 2013 roku przyznano  9 dotacji → 12.842,00 zł
– Uchwała nr LIV/609/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2011 Rady Miejskiej Rumi  z dnia 31 marca 2011r. Rady Miejskiej Rumi w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku
W 2014 r. przyznano 5 dotacji → 10.616,96 zł
– Uchwała nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 roku. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku.
W 2015 r. przyznano 2 dotacje → 2.400,00 zł
W 2016 r. przyznano 6 dotacji → 7.737,50 zł
W 2017 r. przyznano 4 dotacje → 3.000,00 zł
– Uchwała nr XLVII/1636/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku zmieniona uchwałą Rady Miejskiej Rumi nr XXXVII/510/2022 z dnia 2 lutego 2022r.
W 2018 r. przyznano 9 dotacji → 8.950,00 zł
W 2019 r. przyznano 6 dotacji → 6.950,45 zł
W 2020 r. przyznano 3 dotacje → 3.600,00 zł
W 2021 r. przyznano 4 dotacje → 4.800,00 zł
W 2022 r. przyznano 7 dotacji → 8.400,00 zł    

Zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Rumia”, realizowane było na podstawie Uchwały Nr XLVII/636/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku zmienionej Uchwałą Nr Nr XXXVII/610/2022 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 lutego 2022 roku, która jest kontynuacją programu prowadzonego od 2006r. polegającego na udzielaniu dotacji celowych przez gminę właścicielom, zarządcom lub użytkownikom nieruchomości, na terenie których zlokalizowane są wyroby zawierające azbest, na przedsięwzięcia mające na celu ich usunięcie. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie części kosztów związanych z demontażem płyt azbestowych, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Zgodnie z powyższą uchwałą, dofinansowanie mogą otrzymać: osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy,  jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi - wysokość dotacji wynosi 50% kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 1.200 zł, na jedną nieruchomość. W przypadku wspólnot mieszkaniowych wysokość dotacji wynosi – 50 % kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 5.000 zł na jeden budynek; w przypadku spółdzielni mieszkaniowych – 50 % kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 5.000 zł na jeden budynek.

W latach 2011-2022 usunięto z terenu gminy łącznie ponad 274 Mg wyrobów azbestowych.

W roku 2022 usunięto 24,87Mg, z czego 11.38 Mg w ramach zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW w Gdańsku. Całkowity koszt zrealizowanych zadań w okresie obowiązywania umowy dotacji nr WFOŚ/D/I-9/7424/2021/AZBEST-2021 wyniósł 8.400,00 zł (w tym wkład własny 3.680,00 zł), zaś kwota uzyskanego dofinansowania WFOŚiGW w Gdańsku wynosi 4.720,00 zł.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń