Wtorek, 25 Luty 2020

Azbestowe Archiwum


23.05.2018 r.

AZBESTOWE ARCHIWUM

 ,, Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rumi”, opracowany wraz z inwentaryzacją obiektów zawierających azbest przez firmę ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu powstał w gminie Rumia w  2007r., przyjęty Uchwałą  Rady Miejskiej nr XI/177/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r., a następnie Uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/150/2015 z dnia 26 listopada 2015r. pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rumi”. Jego głównym celem jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem przez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest. Pierwsza inwentaryzacja polegała min. na przygotowaniu oraz rozdaniu ankiet wśród mieszkańców miasta w wyniku czego   ustalono, że na terenie gminy występowało 31.436,96 m2 wyrobów azbestowych. Stan techniczny wyrobów azbestowych oceniono jako dość dobry. Inwentaryzacja jest aktualizowana każdego roku w oparciu o  przeprowadzane wizje lokalne, złożone informacje  o wyrobach zawierających azbest oraz na podstawie przyznanych dotacji na usunięcie azbestu  z budynków.

W 2012r. na terenie gminy  występowało 22.348.38 m2 wyrobów azbestowych oraz ok. 49 911 mb cementowo-azbestowej sieci wodociągowej. Z zebranych  danych na koniec 2013r. wynika, iż na terenie gminy występowało  21.326.38 m2 wyrobów azbestowych oraz  nieznacznie mniejsza  ilość cementowo-azbestowej sieci wodociągowej czyli ok. 48 000 mb.

Na koniec 2016r., po przeprowadzonej inwentaryzacji ustalono, iż na terenie gminy Rumia nadal było 15.485 mwyrobów zawierających azbest. W 2017r. zutylizowano  430 m2, co daje stan końcowy 15.055 m2  wyrobów azbestowych na terenie Gminy Rumia dla budynków osób fizycznych, 704 m2 zarządzanych przez ABK (wspólnoty mieszkaniowe), 3.267,6 m2  nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej oraz 41.211 mb długości sieci wodociągowych z rur cementowo-azbestowych. Natomiast w 2018r. zutylizowano 22,41 Mg, co na koniec 2018r. daje 14,620 m² wyrobów azbestowych dla budynków osób fizycznych, 704 m2 zarządzanych przez ABK (wspólnoty mieszkaniowe), 3.267,6 m2  nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej. Długość sieci wodociągowych z rur cementowo-azbestowych nie uległa zmianie w stosunku do inwentaryzacji z roku poprzedniego.

 

 

 Z założonym w „Programie…” harmonogramem usuwania azbestu z terenu gminy Rumia, zrealizowano do tej pory poniższe zadania (stan na 31.12.2018r.):

Lp.

Nazwa zadania

 

1.

Zebranie informacji na temat wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Rumia – inwentaryzacja

 

 

2.

Opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

 

 

3.

Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest, informacja na temat zarejestrowanych firm zajmujących się zdejmowaniem eternitu.

Środki przekazu: lokalna prasa, internet, ulotki, bezpośrednia rozmowa z mieszkańcami

 

4.

Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest

 

5.

Monitoring i ocena realizacji „Programu…” w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Rumia

 

6.

Udzielane dotacje:

- Zarządzenie nr 1036/80/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zasad wspierania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu

- Zarządzenie nr 140/114/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 23 kwietnia 2007 roku zmieniające zarządzenie nr 1036/80/2006 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zasad wspierania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu

 

W 2006 roku przyznano 3 dotacje à 2.250,00 zł.

W 2007 roku przyznano 4 dotacje à 3.600,00 zł.

W 2008 roku przyznano 8 dotacji à 9.150,00 zł.

W 2009 roku przyznano 8 dotacji à 18.726,70 zł

W związku z likwidacją Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 2010 r. gmina nie udzielała dotacji na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych – brak podstaw prawnych.

- Uchwała Nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 roku. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku.

- Uchwała Nr XLVII/636/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja  2018 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku.

W 2011 roku przyznano 6 dotacji à 9.656,14 zł

W 2012 roku przyznano 12 dotacji à 20.091,79 zł

W 2013 roku przyznano  9 dotacji  à 12.842,00 zł

W 2014r. przyznano 5 dotacji à10.616,96 zł

W 2015r. przyznano 2  dotacje à 2.400,00 zł

W 2016r. przyznano 6 dotacji à 7.737,50 zł

W 2017r. przyznano  4 dotacje à 3.000,00 zł

W 2018r. przyznano 9 dotacji à 8.950,00zł

 

7.

W latach 2004-2007 w ramach zadania „Azbest wrogiem człowieka” udało się usunąć 3.186,91 m2 odpadów azbestowych z 13 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do gminy. Na realizację tego zadania czterokrotnie Zarząd Powiatu Wejherowskiego przyznał gminie dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o łącznej kwocie 65.753,57 zł.

 

8.

W  2011 roku w ramach konkursu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rumia- edycja 2011” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  udało się usunąć 26,92 ton odpadów zawierających azbest z 13 budynków (w tym z 3 budynków należących do wspólnot mieszkaniowych).

 

9.

W  2012 roku w ramach usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków komunalnych udało się zutylizować 157,92 m2 płyt azbestowo-cementowych.

 

10.

W 2013 roku w ramach konkursu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rumia- edycja 2013” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  udało się usunąć 22,18 ton odpadów zawierających azbest z 9 budynków (w tym z 1 budynek należący do wspólnoty mieszkaniowej).

 

     11.

,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu woj. Pomorskiego” ( edycja 2014), to kolejny konkurs w 2014 roku,  dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dzięki któremu  usunięto 13,01 ton odpadów  z 5 budynków (1 budynek należący do wspólnoty mieszkaniowej).

 

 

12.

 

 

W 2015 roku w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu woj. Pomorskiego - edycja 2015” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  udało się usunąć 5,43 ton odpadów zawierających azbest z 2 budynków mieszkalnych.

 

 

13.

W ramach konkursu, który odbył się w 2016 roku  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest  z terenu woj. Pomorskiego - edycja 2016” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  udało się usunąć 3,36 Mg odpadów zawierających azbest z 6 budynków/pomieszczeń gospodarczych.

 

14.

W 2017 r.na podstawie Uchwały  Nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015 roku udzielono 4 dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Rumi na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu, gdzie udało się usunąć 430 m2 (5,81 Mg) wyrobów azbestowych.             

 

15.

W 2018r. na podstawie Uchwały Nr XLVII/636/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 maja  2018 roku udzielono 9 dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumi na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu, gdzie udało się usunąć 5,81 Mg wyrobów azbestowych.

 

 

Warto zobaczyć:

http://rumia.eu/2016/06/23/informacja-o-konkursie-usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy-rumia-edycja-2016/

http://rumia.eu/2015/11/26/informacja-o-dofinansowaniu-realizacji-zadania-pn-usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-terenu-gminy-rumia-edycja-2015/

 

Kalendarz wydarzeń