Sobota, 25 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości22.08.2018 r.

Burmistrz Miasta Rumi

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

Nieruchomość niezabudowana, położona w Rumi przy ul. Świętopełka, składająca się z  działki nr 31/30 o powierzchni 8396 m2 i działki nr 31/42 o powierzchni 602 m², o łącznej powierzchni 8998 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00027151/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 30.06.2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską działki nr nr 31/30 i 31/42, obr. 6, leżą w obszarze oznaczonym symbolem D14.MN,U – co oznacza, że są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.

W północnozachodniej części ww. nieruchomości przebiega sieć elektroenergetyczna .Wzdłuż działki nr 31/42, obr. 6,przebiega sieć wodociągowa, która w całości nie przekracza linii zabudowy ww. nieruchomości.    Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 1.499.900,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium – 149.990,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie – 15.000,00 zł

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 29 czerwca 2018r.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2018 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 15 października 2018 roku.

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. - Dz. U. 2017 r., poz. 2278).

Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 58/6796524 oraz w pokoju 106 Urzędu Miasta Rumi.  

Rumia, dnia 13 sierpnia 2018 r. sporz. K. Jażdżewska, spr. J. Jażdżewska -Reszka

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń