Niedziela, 14 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Kampania informacyjno-edukacyjna „CZYSTA RUMIA 2018”


Kampania informacyjno-edukacyjna „CZYSTA RUMIA 2018”24.09.2018 r.


Opis Zadania: 

Projekt obejmuje przeprowadzenie kampanii informacyjno–edukacyjnej dla mieszkańców Rumi w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami z elementami gospodarki cyrkulacyjnej oraz ochrony powietrza.

Problemem w Rumi jest wciąż niedostateczna świadomość w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami oraz tego, jak nasze działania w tym zakresie wpływają na poprawę naszego zdrowia, stanu środowiska oraz, w dalszym rzędzie, na zasobność gminy, co znajduje przełożenie chociażby w nowych inwestycjach. Celem jest przede wszystkim ukształtowanie postaw i nawyków proekologicznych oraz poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska, jako dobra wspólnego.

Akcja „Czysta Rumia” odbędzie się przed okresem wakacyjnym i obejmie całe miasto, a do udziału zaproszeni zostaną wszyscy mieszkańcy. Miasto podzielone zostanie na poszczególne sektory, w których sprzątać będą określone grupy mieszkańców. Mieszkańcy zostaną wyposażeni w worki i rękawice do zbierania śmieci i wraz z Burmistrzem, Radnymi oraz pracownikami Urzędu Miasta Rumi przez kilka godzin zbierać będą śmieci znajdujące się w miejscach do tego nieprzeznaczonych, w tym na terenach zielonych. Doświadczenia z poprzednich edycji pokazują, że całości towarzyszy duch wspólnej pracy i współzawodnictwa pomiędzy grupami. Własnoręczne zbieranie śmieci pozwala dostrzec stopień zanieczyszczenia środowiska, w którym żyjemy i zwraca uwagę jak duży wpływ na to mamy poprzez nasze codzienne drobne wybory i działania.

Całość zakończy się festynem z udziałem stoisk organizacji i instytucji prowadzących edukację ekologiczną, promujących ekologię i szeroko rozumianą ochronę środowiska, prowadzona będzie edukacja mieszkańców w zakresie segregacji odpadów, utylizacji odpadów niebezpiecznych etc. Podczas akcji sprzątania i festynu rozprowadzane będą materiały edukacyjne oraz gadżety tematyczne związane z ekologią i ochroną środowiska. Do szkół i przedszkoli na terenie Rumi przekazane zostały książeczki i komiksy edukacyjne dotyczące zasad prawidłowego postępowania z odpadami

Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

koszt kwalifikowany zadania (w PLN); 116.398,00

kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN); 20.000,00

Sprawozdanie z realizacji zadania (kliknij aby pobrać)

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń