Piątek, 24 Maj 2019

Kontakt

Urząd Miasta Rumia
ul. Sobieskiego 7,
84-230 Rumia
tel. (58) 679 65 00
fax. (58) 679 65 17
Godziny pracy
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30
Adres e-mail
urzad@um.rumia.pl

Poniżej znajduje się wykaz wydziałów i referatów rumskiego magistratu, wraz z wyszczególnieniem spraw, które można w nich załatwić.
Punkt Informacji
58 679-65-00 58 679-65-62
Biuro Obsługi Mieszkańców – Biuro Podawcze
679-65-00
Obsługa mieszkańców w zakresie załatwiania spraw urzędowych, przyjmowanie pism i dokumentów.
Biuro Rady Miejskiej
679-65-84
Obsługa Rady Miejskiej Rumi i jej organów, w tym sesji RM i posiedzeń komisji, obsługa kancelaryjna przewodniczącego Rady Miejskiej, prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Miejskiej Rumi.
Referat Informatyki
679-65-86 679-65-87
Administrowanie sieciami komputerowymi w zakresie Internetu, poczty elektronicznej i sieci LAN, prowadzenie spraw związanych z instalowaniem, konfigurowaniem i konserwacją urządzeń komputerowych oraz oprogramowania, obsługa techniczna Biuletynu Informacji Publicznej.
Wydział Ogólno-Organizacyjny
679-65-38 679-65-82
Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynku urzędu, spraw socjalnych, rejestru upoważnień danych osobowych, rejestru upoważnień burmistrza, archiwum zakładowego, spraw związanych z tablicą ogłoszeń, rejestru skarg i wniosków, spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, spraw związanych ze stażami, praktykami i wolontariatem, poświadczanie własnoręczności podpisu oraz uwierzytelnianie odpisów i kopii dokumentów w sprawach odszkodowawczych dla osób poszkodowanych przez III Rzeszę i ZSRR.
Referat Księgowości Budżetowej
679-65-08 679-65-27 679-65-29 679-65-48 679-65-65
Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej, księgowość dochodów i wydatków Urzędu Miasta, księgowość podatku od nieruchomości i od środków transportowych, wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach, windykacja opłat (za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych), księgowość Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rejestracja faktur, home banking, wydawanie czeków, rejestracja zaangażowania i wykorzystania wydatków, księgowość i windykacja podatków i opłat, w tym z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Referat Podatków i Opłat
679-65-14 679-65-19 679-65-26
Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, rejestrowanie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego osób prawnych, prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości osób fizycznych, w tym: rejestrowanie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, opracowywanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.
Wydział Finansowo-Budżetowy
679-65-59 679-65-75
Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektu budżetu miasta, jego zmian, nadzór nad realizacją budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu, kontrasygnata dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych, przygotowywanie planu finansowego Urzędu Miasta i gminnych jednostek budżetowych, prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem przez miasto kredytów i pożyczek oraz spraw związanych z wymiarem podatku od środków transportowych, płace, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Referat Inwestycji Drogowych
679-65-42 679-65-43
Wydział Inżynierii Miejskiej
679-65-20 679-65-23 679-65-35 679-65-42/43 679-65-66
Rejestracja inicjatyw lokalnych, zajęcie pasa drogowego, oświetlenie miasta, lokalny transport zbiorowy, proces inwestycyjny budowy dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej, nadzór inwestorski nad budową dróg, organizacja ruchu na drogach, eksploatacja i remonty dróg oraz kanalizacji deszczowej, wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych, szkody komunikacyjne, uzgodnienia dokumentacji technicznej, utrzymanie oznakowania i sygnalizacji świetlnej, opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu, wydawanie zgód na wykorzystanie dróg w sposób szczególny i na przejazd pojazdów nienormatywnych, ciepłownictwo, inwestycje, remonty placówek oświatowych.
Referat Planowania Przestrzennego
679-65-45
Referat zajmuje się procedurami planistycznymi oraz zaświadczeniami w sprawie planów miejscowych
Wydział Urbanistyki i Architektury
679-65-44/45 679-65-63 679-65-83
Decyzje o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o środowiskowych uwarunkowaniach, opinie w sprawie podziału działek, zaświadczenia w sprawie planów miejscowych, procedura planistyczna.
Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
679-65-03 679-65-11 679-65-31/32 679-65-60/61
Ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i licencji na przewóz osób taksówką, przyznawanie dotacji na zmianę sposobu ogrzewania na ekologiczne, ewidencja psów, dofinansowania do programu małych ulepszeń, sprawy związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców, ochrona środowiska, wycinka drzew i krzewów, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni miejskiej i czystości, zimowe utrzymanie miasta, ochrona zwierząt bezdomnych, cmentarnictwo, dodatki mieszkaniowe, sprawy lokalowe, przyjmowanie wniosków o przyznanie lokalu komunalnego, zaległości czynszowe za lokale komunalne.
Wydział Spraw Społecznych
679-65-39 679-65-40 (MOPS) 500+ i 300+ (Dobry start) 679-65-41 679-66-41
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, programu gminy miejskiej Rumi dla rodzin wielodzietnych Rumska Karta Dużej Rodziny, realizacja i koordynowanie działań związanych z organizacją i prowadzeniem prac społecznie użytecznych w porozumieniu z PUP w Wejherowie, realizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych, koordynacja działań związanych z prowadzeniem pracy osób z ograniczeniem wolności w ramach decyzji Sądu Rejonowego w Wejherowie, realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus”, nadzór i współpraca z MOPS w Rumi
Referat Gospodarki Nieruchomościami
679-65-16 679-65-24 679-65-34
Dzierżawa nieruchomości w zasobach gminy miejskiej Rumi, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, melioracje wodne, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, najem lokali użytkowych, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, komunalizacja mienia, zwrot nieruchomości uprzednio wywłaszczonych, ustanawianie służebności przesyłu i gruntowych, prowadzenie ewidencji gruntów gminnych za pomocą programu e- mienie, sprzedaż gruntów gminnych i lokali, trwały zarząd, zamiana nieruchomości.
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
679-65-06 679-65-16 679-65-68 679-65-81
Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, odszkodowanie za drogę, opłaty adiacenckie i planistyczne, nazewnictwo ulic, numeracja nieruchomości, zawiadomienia o oznaczeniu numerem porządkowym nieruchomości, zaświadczenie o numeracji nieruchomości.
Referat Kultury i Sportu
679-65-46 679-65-76
Nadzorowanie placówek kultury i kultury fizycznej, koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, koordynacja spraw osób niepełnosprawnych, profilaktyka zdrowia, profilaktyka uzależnień, wydawanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń zdrowotnych.
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
679-65-12 679-65-18 679-65-47
Nadzór na działalnością szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli samorządowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, spraw dotyczących niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, spraw wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników, realizacja spraw dotyczących stypendiów burmistrza dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów.
Referat Funduszy Zewnętrznych
679-65-09/10
Prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem środków krajowych oraz funduszy europejskich, prowadzenie bazy danych oraz przygotowanie ofert terenów inwestycyjnych w Rumi.
Referat Promocji i Komunikacji Społecznej
679-65-01 679-65-71
Promocja miasta, wprowadzanie wzorów i kart usług z wydziałów/referatów do Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w stowarzyszeniach, związkach i innych organizacjach międzygminnych, współpraca z zagranicą, z miastami partnerskimi, z mediami, przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, opracowywanie Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Rumi „Rumskie Nowiny”.
Wydział Rozwoju Miasta
679-65-15
Dowody Osobiste
679-65-28
Sprawy związane z dowodami osobistymi.
Ewidencja Ludności
679-65-77
Zameldowania, wymeldowania, nadawanie numeru PESEL, wydawanie zaświadczeń, udostępnianie danych osobowych, rejestr wyborców.
Referat Obrony Cywilnej
679-65-89
Sporządzanie i aktualizacja planu obrony cywilnej i planu zarządzania kryzysowego oraz nadzór nad opracowaniem planów obronnych podległych jednostek organizacyjnych, organizacja warunków do kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń, koordynacja realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście, współpraca z podmiotami, których zadaniem jest zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Rumi.
Referat Zamówień Publicznych
679-65-74
Prowadzenie kompleksowych spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez gminę miejską Rumia, podpisywanie umów związanych z zamówieniami publicznymi. Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych o wartości zarówno powyżej, jak i poniżej progów określonych w art. 11 ust. 8 Pzp oraz wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie artykułu 4.
Wydział Spraw Obywatelskich
679-65-69
Urząd Stanu Cywilnego
679-65-21 675-65-22
Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego, wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego, wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami Polski i zaświadczeń o stanie cywilnym, administracyjna zmiana imion i nazwisk, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego, transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, powrót do nazwiska po rozwodzie, uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego, sporządzanie aktu zgonu, przyjmowanie wniosków o nadanie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
Radcy Prawni
679-65-05 679-65-64
Audytor Wewnętrzny
679-65-13
Planowanie i organizacja zadań audytowych w oparciu o analizę ryzyka, przeprowadzanie zadań audytowych planowanych i zlecanych przez burmistrza, prowadzenie zadań zapewniających i doradczych poprzez ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w urzędzie i jednostkach podległych.
Kontrola Zarządcza
679-65-13
Sprawy związane z prowadzeniem szeroko pojętej kontroli zarządczej.
BHP
679-65-82 p.piwowarski@rumia.eu
Sprawy związane z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącymi pracowników urzędu.
Anna Borys
530 613 446
a.borys@um.rumia.pl oraz promocja@rumia.eu
Piotr Szymański
518 563 570
p.szymanski@um.rumia.pl
Kalendarz wydarzeń