Urząd jest czynny w godzinach:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Adres:

ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
fax. 58 679 65 17

Email:

urzad@rumia.eu

Poniżej znajduje się wykaz wydziałów i referatów rumskiego magistratu, wraz z wyszczególnieniem spraw, które można w nich załatwić.

PORTIERNIA (PUNKT INFORMACYJNY)

58 679-65-00
58 679-65-62

WYDZIAŁ OGÓLNO-ORGANIZACYJNY

58 679-65-38
58 679-65-82

Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynku urzędu, spraw socjalnych, rejestru upoważnień danych osobowych, rejestru upoważnień burmistrza, archiwum zakładowego, spraw związanych z tablicą ogłoszeń, rejestru skarg i wniosków, spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, spraw związanych ze stażami, praktykami i wolontariatem, poświadczanie własnoręczności podpisu oraz uwierzytelnianie odpisów i kopii dokumentów w sprawach odszkodowawczych dla osób poszkodowanych przez III Rzeszę i ZSRR.

BIURO RADY MIEJSKIEJ

58 679-65-84

Obsługa Rady Miejskiej Rumi i jej organów, w tym sesji RM i posiedzeń komisji, obsługa kancelaryjna przewodniczącego Rady Miejskiej, prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Miejskiej Rumi.

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW – BIURO PODAWCZE

58 679-65-67

Obsługa mieszkańców w zakresie załatwiania spraw urzędowych, przyjmowanie pism i dokumentów.

REFERAT INFORMATYKI

58 679-65-86,
58 679-65-87

Administrowanie sieciami komputerowymi w zakresie Internetu, poczty elektronicznej i sieci LAN, prowadzenie spraw związanych z instalowaniem, konfigurowaniem i konserwacją urządzeń komputerowych oraz oprogramowania, obsługa techniczna Biuletynu Informacji Publicznej.

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

58 679-65-59
58 679-65-75

Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektu budżetu miasta, jego zmian, nadzór nad realizacją budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu, kontrasygnata dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych, przygotowywanie planu finansowego Urzędu Miasta i gminnych jednostek budżetowych, prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem przez miasto kredytów i pożyczek oraz spraw związanych z wymiarem podatku od środków transportowych, płace, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT

58 679-65-14
58 679-65-19
58 679-65-26

Prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości, rejestrowanie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego osób prawnych, prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości osób fizycznych, w tym: rejestrowanie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, opracowywanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości.

REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

58 679-65-08
58 679-65-27
58 679-65-29
58 679-65-48
58 679-65-65

Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej, księgowość dochodów i wydatków Urzędu Miasta, księgowość podatku od nieruchomości i od środków transportowych, wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach, windykacja opłat (za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych), księgowość Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rejestracja faktur, home banking, wydawanie czeków, rejestracja zaangażowania i wykorzystania wydatków, księgowość i windykacja podatków i opłat, w tym z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

WYDZIAŁ INŻYNIERII MIEJSKIEJ

58 679-65-20
58 679-65-23
58 679-65-35
58 679-65-42
58 679-65-43
58 679-65-66

Rejestracja inicjatyw lokalnych, zajęcie pasa drogowego, oświetlenie miasta, lokalny transport zbiorowy, proces inwestycyjny budowy dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej, nadzór inwestorski nad budową dróg, organizacja ruchu na drogach, eksploatacja i remonty dróg oraz kanalizacji deszczowej, wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych, szkody komunikacyjne, uzgodnienia dokumentacji technicznej, utrzymanie oznakowania i sygnalizacji świetlnej, opiniowanie projektów zmian organizacji ruchu, wydawanie zgód na wykorzystanie dróg w sposób szczególny i na przejazd pojazdów nienormatywnych, ciepłownictwo, inwestycje, remonty placówek oświatowych.

Referat Inwestycji Drogowych

58 679-65-43

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

58 679-65-44
58 679-65-63
58 679-65-83

Decyzje o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o środowiskowych uwarunkowaniach, opinie w sprawie podziału działek, zaświadczenia w sprawie planów miejscowych, procedura planistyczna.

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Referat zajmuje się procedurami planistycznymi oraz zaświadczeniami w sprawie planów miejscowych

58  679-65-45

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ, MIESZKANIOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

58 679-65-03
58 679-65-11
58 679-65-31/32
58 679-65-60/61

Ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i licencji na przewóz osób taksówką, przyznawanie dotacji na zmianę sposobu ogrzewania na ekologiczne, ewidencja psów, dofinansowania do programu małych ulepszeń, sprawy związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców, ochrona środowiska, wycinka drzew i krzewów, gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni miejskiej i czystości, zimowe utrzymanie miasta, ochrona zwierząt bezdomnych, cmentarnictwo, dodatki mieszkaniowe, sprawy lokalowe, przyjmowanie wniosków o przyznanie lokalu komunalnego, zaległości czynszowe za lokale komunalne.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

58 679-65-39
58 679-65-40 (MOPS) 500+ i 300+ (Dobry start)
58 679-65-41
58 679-66-41

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, programu gminy miejskiej Rumi dla rodzin wielodzietnych Rumska Karta Dużej Rodziny, realizacja i koordynowanie działań związanych z organizacją i prowadzeniem prac społecznie użytecznych w porozumieniu z PUP w Wejherowie, realizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych, koordynacja działań związanych z prowadzeniem pracy osób z ograniczeniem wolności w ramach decyzji Sądu Rejonowego w Wejherowie, realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus”, nadzór i współpraca z MOPS w Rumi

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA

58 679-65-06
58 679-65-16
58 679-65-68
58 679-65-81

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, odszkodowanie za drogę, opłaty adiacenckie i planistyczne, nazewnictwo ulic, numeracja nieruchomości, zawiadomienia o oznaczeniu numerem porządkowym nieruchomości, zaświadczenie o numeracji nieruchomości.

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

58 679-65-16
58 679-65-24
58 679-65-34

Dzierżawa nieruchomości w zasobach gminy miejskiej Rumi, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, melioracje wodne, zwrot podatku akcyzowego dla rolników, najem lokali użytkowych, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, komunalizacja mienia, zwrot nieruchomości uprzednio wywłaszczonych, ustanawianie służebności przesyłu i gruntowych, prowadzenie ewidencji gruntów gminnych za pomocą programu e- mienie, sprzedaż gruntów gminnych i lokali, trwały zarząd, zamiana nieruchomości.

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

58 679-65-12
58 679-65-18
58 679-65-47

Nadzór na działalnością szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli samorządowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, spraw dotyczących niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, spraw wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników,  realizacja spraw dotyczących stypendiów burmistrza dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów.

REFERAT KULTURY I SPORTU

58 679-65-46
58 679-65-76

Nadzorowanie placówek kultury i kultury fizycznej, koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, koordynacja spraw osób niepełnosprawnych, profilaktyka zdrowia, profilaktyka uzależnień, wydawanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń zdrowotnych.

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

58 679-65-15

REFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

58 679-65-09/10

Prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem środków krajowych oraz funduszy europejskich, prowadzenie bazy danych oraz przygotowanie ofert terenów inwestycyjnych w Rumi.

REFERAT PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

58 679-65-01
58 679-65-71

Promocja miasta, wprowadzanie wzorów i kart usług z wydziałów/referatów do Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzenie spraw związanych z udziałem gminy w stowarzyszeniach, związkach i innych organizacjach międzygminnych, współpraca z zagranicą, z miastami partnerskimi, z mediami, przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, opracowywanie Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miasta Rumi „Rumskie Nowiny”.

Rzecznicy prasowi:

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

58 679-65-69

EWIDENCJA LUDNOŚCI

58 679-65-77

Zameldowania, wymeldowania, nadawanie numeru PESEL, wydawanie zaświadczeń, udostępnianie danych osobowych, rejestr wyborców.

DOWODY OSOBISTE

58 679-65-28

Sprawy związane z dowodami osobistymi.

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

58 679-65-74

Prowadzenie kompleksowych spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez gminę miejską Rumia, podpisywanie umów związanych z zamówieniami publicznymi. Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych o wartości zarówno powyżej, jak i poniżej progów określonych w art. 11 ust. 8 Pzp oraz wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie artykułu 4.

REFERAT OBRONY CYWILNEJ

58 679-65-89

Sporządzanie i aktualizacja planu obrony cywilnej i planu zarządzania kryzysowego oraz nadzór nad opracowaniem planów obronnych podległych jednostek organizacyjnych, organizacja warunków do kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń, koordynacja realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście, współpraca z podmiotami, których zadaniem jest zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Rumi.

URZĄD STANU CYWILNEGO

58 679-65-21
58 675-65-22

Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego, wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego, wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami Polski i zaświadczeń o stanie cywilnym, administracyjna zmiana imion i nazwisk, przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego, transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, powrót do nazwiska po rozwodzie, uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego, sporządzanie aktu zgonu, przyjmowanie wniosków o nadanie medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.

RADCY PRAWNI

58 679-65-05
58 679-65-64

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

58 679-65-13

Planowanie i organizacja zadań audytowych w oparciu o analizę ryzyka, przeprowadzanie zadań audytowych planowanych i zlecanych przez burmistrza, prowadzenie zadań zapewniających i doradczych poprzez ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w urzędzie i jednostkach podległych.

KONTROLA ZARZĄDCZA

58 679-65-13

Sprawy związane z prowadzeniem szeroko pojętej kontroli zarządczej.

BHP

58 679-65-82

Sprawy związane z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącymi pracowników urzędu.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Energetyki 

tel. 58 679-65-31
e-mail: p.piwowarski@rumia.eu

W celu bezpośredniego kontaktu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

* *oznaczone są wymagane pola