Poniedziałek, 25 Styczeń 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych


Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnychf08.01.2019 r.

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą Nr II/20/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku, zmianie ulegną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana nastąpi z dniem 1 kwietnia br. Miesięczna stawka liczona od jednego mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki opadów wyniesie – 15 zł, zaś w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny – 40 zł.

UWAGA! Opłaty wnosi się raz w miesiącu, bez wezwania, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (opłatę za kwiecień wnosimy do 15 maja). Możliwe są opłaty z góry, za dłuższy okres (np. kwartał lub półrocze), według uznania mieszkańców.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć do Urzędu Miasta Rumi w przypadku np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji – w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

UWAGA: Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kalendarz wydarzeń