Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych


Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych08.01.2019 r.

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą Nr II/20/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku, zmianie ulegną stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana nastąpi z dniem 1 kwietnia br. Miesięczna stawka liczona od jednego mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki opadów wyniesie – 15 zł, zaś w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny – 40 zł.

UWAGA! Opłaty wnosi się raz w miesiącu, bez wezwania, do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (opłatę za kwiecień wnosimy do 15 maja). Możliwe są opłaty z góry, za dłuższy okres (np. kwartał lub półrocze), według uznania mieszkańców.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć do Urzędu Miasta Rumi w przypadku np. zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji – w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

UWAGA: Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń