Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przy ul. Borówkowej


Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przy ul. Borówkowej17.07.2018 r.

Burmistrz Rumi ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Rumi, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia.

I. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działek nr 60/6 o powierzchni 1333 m2 i nr 60/7 o powierzchni 1501 m2, o łącznej powierzchni 2834 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się z działek nr nr 60/6 i 60/7, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej. Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 700.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 70.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie 7.000,00 zł.

II. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działki nr 59/17 o powierzchni 2084 m2, nr 59/18 o powierzchni 3173 m2, o łącznej powierzchni 5257 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się z działek nr nr 59/17 i 59/18, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.

Dostęp do drogi publicznej wymaga wybudowania przepustu przez potencjalnego Nabywcę, na co docelowo Gmina Miejska Rumia wyrazi zgodę.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 1.300.000,00 zł netto + 23% podatek VAT. 

Wadium 130.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie 13.000,00 zł.

III. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działek nr 60/8 o powierzchni 1399 m2, nr 60/4 o powierzchni 37 m2, nr 59/19 o powierzchni 3166 m2, o łącznej powierzchni 4602 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się z działek nr nr 60/8, 60/4 i 59/19, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 1.100.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 110.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie 11.000,00 zł.

IV. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działek nr 60/9 o powierzchni 1326 m2, nr 59/20 o powierzchni 3186 m2, o łącznej powierzchni 4512 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się z działek nr nr 60/9 i 59/20, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 1.100.000,00 zł netto + 23% podatek VAT. Wadium 110.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie 11.000,00 zł.

V. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Borówkowej, składająca się z działek nr 60/10 o powierzchni 1308 m2, nr 60/11 o powierzchni 1277 m2, nr 59/21 o powierzchni 3213 m2, nr 59/22 o powierzchni 3212 m2, o łącznej powierzchni 9010 m², obręb 6, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00027151/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXV/247/2016 z dnia 2016.06.30 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, nieruchomość składająca się z działek nr nr 60/10, 60/11, 59/21 i 59/22, obręb 6 leży w terenie oznaczonym symbolem G.8.MN,U co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej. Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00027151/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 2.100.000,00 zł netto + 23% podatek VAT. 

Wadium 210.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie 21.000,00 zł.

Pierwsze przetargi odbyły się w dniu 23 marca 2018r. Drugie przetargi ustne nieograniczone odbędą się według wyżej podanej kolejności  w dniu 21 września 2018 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium z zaznaczeniem w tytule przelewu, której nieruchomości dotyczy wpłata wadium, poprzez wypisanie nr działek lub rzymskiej cyfry oznaczającej dany kompleks, przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 17 września 2018 roku,

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278 t.j.).

Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia. Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 58/6796524 oraz w pokoju 106 Urzędu Miasta Rumi.

Rumia, 17.07.2018 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń