Piątek, 19 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030.


Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030.11.01.2017 r.


belkaeu

O G Ł O S Z E N I E

O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

  Burmistrz Miasta Rumi działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030   Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030.   Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.   Celem konsultacji jest zebranie uwag i/lub propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030. Konsultacje przeprowadzone będą od 18 stycznia do 17 lutego  2017 r. w formie:

  1. Zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą formularza uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Wypełnione formularze można składać:

  1. drogą elektroniczną na adres: a.robak@um.rumia.pl,
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia,
  3. bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, w godzinach pracy Urzędu tj. pn. 9.00 -17. 00, wt. – pt. 7.30 -15.30.
  4. Zbierania uwag ustnych oraz ankiet w Urzędzie Miasta Rumi, pok. 114, ul. Sobieskiego 7,

84-230 Rumia oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, ul. Ślusarska 2 Projekt programu wraz z załącznikami i formularzami zgłoszeniowymi do pobrania dostępne są:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Miejskiej Rumia w zakładce rewitalizacja
  • w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu jw.

- w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumia, ul. Ślusarska 2 Nie będą rozpatrywane uwagi i/lub propozycje:

  • z datą wpływu przed 18 stycznia 2017 r. oraz po 17 lutym 2017 r.,
  • przesłane w innej formie niż na formularzach uwag

Burmistrz Miasta Rumi /-/ Michał Pasieczny Rumia, 2017-01-11

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń