Sobota, 25 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o przetargu


Ogłoszenie o przetargu31.10.2017 r.

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

Nieruchomość niezabudowana, położona w Rumi, w rejonie ul. Dębogórskiej, oznaczona jako działka nr 17 o powierzchni 8126 m2, obręb 14, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00032200/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.  

Nieruchomość leży w terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja Burmistrza Miasta Rumi o warunkach zabudowy Nr 24/2012 z dnia 01.08.2012 r., zgodnie z którą nieruchomość przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną     z możliwością usług nieuciążliwych – „MW,U”. Nieruchomość jest wolna od obciążeń        i zobowiązań.

Celem zapewnienia dla działki nr 17 obręb 14 dostępu do drogi publicznej – ul. Dębogórskiej, zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu   i przechodu, obciążająca działkę nr 9/3 obręb 14 o powierzchni pasa służebności drogowej 1417 m2, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej oznaczonej jako działka nr 17 obręb 14. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogowej, należne Gminie Miejskiej Rumia,  płatne będzie w okresach rocznych, w wysokości po 4.798,23 zł brutto, co stanowi 2% wartości rynkowej służebności. Pierwsza wpłata wynagrodzenia podlegać będzie zapłacie nie później niż na trzy dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży oraz umowy ustanowienia służebności. Kolejne wpłaty wynagrodzenia za ustanowienie służebności, płatne będą do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od następnego roku od kiedy zawarta będzie umowa ustanowienia służebności. Wynagrodzenie okresowe za ustanowienie służebności podlegać będzie aktualizacji raz na 5 lat, licząc od dnia ustanowienia służebności drogowej, jeżeli jej wartość ulegnie zmianie, przy zastosowaniu 2% stawki.

Cena wywoławcza 3.250.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium – 325.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.  

Minimalne postąpienie – 32.500,00 zł.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 8 stycznia 2018 roku.

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się    z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu          i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2016 r., poz. 1061 z późn.zm.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.  

Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.            

Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 58/6796524 oraz w pokoju 106 Urzędu Miasta Rumi.  

Rumia, 2017.10.30

sporz. A. Kwidzińska

spr. J. Jażdżewska – Reszka  

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń