Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Program 500+


Program 500+01.03.2018 r.

 

Wszelkie pytania należy kierować:

 • numer telefonu: 58 679 65 40

Kto otrzyma świadczenie?

Rodzice dzieci (a także opiekunowie prawni oraz osoby, które wystąpiły o przysposobienie dziecka) otrzymają niezależnie od dochodu na każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku mniej zamożnych rodzin także na pierwsze (kryterium 800 zł na osobę w rodzinie oraz 1200 zł na osobę w rodzinie
z niepełnosprawnym dzieckiem) świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie.

Dziecko do 25 roku życia , które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględnione przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie.

Świadczenie skierowane jest do rodzin wychowujących dzieci do 18 roku życia.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dziećmi , oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują
co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.

 

Kto będzie wypłacał świadczenie?

Świadczenie jest realizowane w Wydziale Spraw Społecznych, Urzędu Miasta Rumi, natomiast
w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego świadczenie realizowane będzie przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

Jak załatwić formalności?

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć:

Osobiście w Urzędzie Miasta Rumi przy ul.  Jana III Sobieskiego 7

 • Wydział Spraw Społecznych pokój nr 04
 • Biuro Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek od 9.00 do 17.00

Środa, piątek – od 7:30 do 15:30

Wtorek, czwartek – dzień wewnętrzny wydziału, nie przyjmujemy interesantów.

Drogą elektroniczną:

 • za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS, Platforma Usług Elektronicznych, zus.pl
 • poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną ( informacje na stronie mrpips.gov.pl
 • za pośrednictwem Platformy Emp@tia, empatia.mrpips.gov.pl – wymagany bezpieczny kwalifikowany podpis lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Informacje o tym, jak uzyskać tzw. profil zaufany można znaleźć pod adresem www.epuap.gov.pl

Drogą pocztową na adres :

 • Urząd Miasta Rumi ul. Jana III Sobieskiego 7 84-230 Rumia

Gdy rodzina będzie ubiegała się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku trzeba będzie co roku potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu.

Gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie dołączać tych informacji.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane :

– przelewem na konto wskazane przez wnioskodawcę we wniosku

– osobiście w kasie Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu Miasta Rumi ul Sobieskiego 7

 

Kiedy będzie można składać wnioski ?

Wnioski  można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy , rodzice dostaną świadczenie z wyrównaniem ( od kwietnia)

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 r.

Kolejny okres będzie trwał od 1 października 2017 r.  do 30 września 2018 r.

 

Informacje na temat zasad ustalania dochodu

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko  jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres świadczeniowy, tj. okres od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017 r., podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego stanowią dochody z 2014 r. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

W razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu
za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku gdy uzyskanie dochodu powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został osiągnięty.

W przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej osoby.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego dochód rodziny ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dochód ten w 2014 r. wynosił 2506 zł, tj. 208,83 zł miesięcznie.

W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Rodzina 500 + w Unii Europejskiej?

Marszałkowie województw pełnią funkcję organów właściwych w przypadku spraw o świadczenia, gdy jeden z członków rodziny przebywa za granicą.

 

 

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają wyłącznie wniosek.

W sytuacji ubiegania się o prawo do świadczenia wychowawczego wyłącznie na drugie i kolejne dzieci w rodzinie, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu – w przypadku osoby, która nie ma miejsca zamieszkania;
 • kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy;

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze lub jedyne dziecko oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia następujących dokumentów:

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  • oświadczenia o dochodach osiągniętych w roku 2014, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie z o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2014,
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 2014,
  • umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich,
  • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  • odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu ugody sądowej, odpis ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia
   na rzecz osoby spoza rodziny,
  • alimenty:
   • zaświadczenie organu egzekucyjnego o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
   • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
  • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
  • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym 2014,
  • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny
   za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu –
   w przypadku uzyskania dochodu po roku 2014;
 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego
  w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy o cudzoziemcach;
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie
  lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

 

 

 

W celu szybszego realizowania wypłat informujemy, iż Wydział Spraw Społecznych od czerwca 2016 r. będzie przyjmował mieszkańców w : Poniedziałki  9.00 – 17.00; Środy i Piątki 7.30 – 15.30. Numer kontaktowy: 58 679 65 40 lub mailowo: s.tonoyan@um.rumia.pl.

Wtorki i czwartki będą dniami zamkniętymi dla interesantów, aby pracownicy mogli sprawniej przeprowadzić wszystkie etapy postępowania.

Zmiana trybu przyjmowania interesantów w najbliższych miesiącach wynika z konieczności realizacji decyzji oraz wypłat na podstawie złożonych wniosków, które zwierają bardzo duże ilości błędów i zachodzi konieczność wezwania wnioskującą osobę i naniesienia odpowiednich poprawek.

Zgodnie z Ustawą, Gmina nie ma prawa wypłacić środków finansowych, bez poprawnie złożonego wniosku.

Do dnia 7 czerwca ponad 1000 dzieci otrzymało świadczenie wychowawcze „ Rodzina 500+

Przelewy są realizowane w kolejności zgodnej z datą wpłynięcia/złożenia poprawnie wypełnionego wniosku.

Nowe wnioski można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu, jednocześnie nie ulega zmianie elektroniczny tryb składania wniosków, czyli 24 h na dobę.

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat świadczenia wychowawczego;
 • otrzymać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

zgłoś się do Wydziału Spraw Społecznych mieszczącego się w

Urzędzie Miasta Rumi
przy ul. Sobieskiego 7.

Klienci obsługiwani będą w następujących godzinach:

 • poniedziałek: od 9:00 do 17:00
 • wtorek-piątek: od 7:30 do 15:30

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

 

 

 

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016 r.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W przypadku gdy prawo do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres, o którym mowa powyżej, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
W tym przypadku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można złożyć także w postaci elektronicznej.

 

 

 

 

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje :

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje :

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom:
  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami,
   o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udzielonego, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
  • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów
   oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy
   na podstawie wizy.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom jeżeli zamieszkują
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osobom,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł
na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
  albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego
  na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe
  o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • na pierwsze lub jedyne dziecko, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (odpowiednio 800,00 zł lub 1200,00 zł).
 1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Link bezpośredni: http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/SW-1_nowy_okres.pdf

Załączniki:

 1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

Link bezpośredni: http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/ZSW-01_nowy_okres.pdf

 1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Link bezpośredni: http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/Nowy%20katalog/ZSW-3_nowy.pdf

 1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO — oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Link bezpośredni: http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/ZSW-04_nowy_okres.pdf

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń