Czwartek, 21 Styczeń 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Rumi


Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Rumif17.11.2020 r.

Informujemy, iż Gmina Miejska Rumia, aby udzielać więcej dotacji na likwidację azbestu, kolejny już raz wzięła udział w konkursie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”, którego celem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a przez to minimalizacja szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko. Środki finansowe na realizację zadania pochodzić będą z dotacji WFOŚiGW z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW.

Wniosek Gminy Miejskiej Rumia został zakwalifikowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do dofinansowania w ramach Konkursu: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)”.

Realizacja projektu będzie trwała do 30.11.2020 r.

PODSTAWA PRAWNA I PROCEDURA UDZIELENIA DOTACJI

W dniu 24 maja 2018 r. podjęto Uchwałę Nr XLVII/636/2018 Rady Miejskiej Rumi w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku, która jest kontynuacją programu prowadzonego od 2006r. polegającego na udzielaniu dotacji celowych przez gminę właścicielom, zarządcom lub użytkownikom nieruchomości, na terenie których zlokalizowane są wyroby zawierające azbest, na przedsięwzięcia mające na celu ich usunięcie. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie części kosztów związanych z demontażem płyt azbestowych, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest

Zgodnie z powyższą uchwałą, dofinansowanie mogą otrzymać: osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi - wysokość dotacji wynosi 50% kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 1.200 zł, na jedną nieruchomość. W przypadku wspólnot mieszkaniowych wysokość dotacji wynosi – 50 % kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 5.000 zł na jeden budynek; w przypadku spółdzielni mieszkaniowych – 50 % kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 2.000 zł na jeden budynek. Ponadto wprowadzono możliwość wielokrotnego ubiegania się przez w/w podmioty o dofinansowanie na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Wnioski rozpatrywane są wg kolejności składania, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Wykonawca prac ma obowiązek zgłosić przystąpienie do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwym organom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r

Procedura postępowania przy staraniu się o dofinansowanie na realizację ww. zadania wygląda następująco:

1. Właściciel, zarządca bądź użytkownik nieruchomości, na przygotowanym formularzu składa wniosek do Burmistrza Miasta Rumi o dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. Wniosek musi być złożony przed demontażem wyrobów zawierających azbest, co umożliwi pracownikowi Urzędu Miasta jego weryfikację - w tym ilości wyrobów do usunięcia. Przygotowana zostaje wówczas dokumentacja fotograficzna. Nie są rozpatrywane wnioski dotyczące już zrealizowanych zadań.

2. Po merytorycznej weryfikacji wniosku, w ramach środków przeznaczonych na realizację Programu pochodzących z budżetu miasta lub innych źródeł finansowania), wnioskodawca zawiera z Gminą umowę dot. przeprowadzenia inwestycji. Wnioskodawca wykonuje luz zleca wykonanie prac polegających na demontażu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest.

3. Po zakończeniu w/w prac Wnioskodawca przedstawia fakturę za wykonaną usługę, kartę przekazania odpadu oraz informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31 ze zmianami).

4. Sfinalizowanie zadania następuje po sporządzeniu protokołu przez pracownika Urzędu Miasta Rumi potwierdzającego realizację zadania. Wnioski rozpatrywane są wg kolejności ich składania, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta danym roku.

Poniżej ścieżka do wniosku oraz regulaminu udzielania dotacji

www.bip.rumia.pl -> jak załatwić sprawę w urzędzie-> Druki ->Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska -> Wniosek o udzielenie dotacji na usuwanie azbestu

www.bip.rumia.pl -> jak załatwić sprawę w urzędzie-> Druki ->Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska -> Regulamin przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Rumi na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem wyrobów azbestowych, ich transportem i składowaniem

Ponadto warto zobaczyć:

1. Ministerstwo Gospodarki

2. Baza azbestowa

3. Federacja Zielonych GAJA


Informacja o dofinansowaniu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rumia – edycja 2019” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Burmistrz Miasta Rumi informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rumia- edycja 2019” dofinansowanego w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”, ogłoszonego  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu  Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Realizacja zadania polegała na demontażu wyrobów  azbestowych, transporcie i unieszkodliwieniu powstałych odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Rumia. Zdemontowany azbest został zabezpieczony i przetransportowany na miejsca do tego przeznaczone.

Środki były przyznawane na zasadach określonych w Uchwale Nr XLVII/636/2018 Rady Miejskiej Rumi 24 maja 2018r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczenia dotacji celowych  z budżetu Gminy Miejskiej Rumia na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu oraz  na stosowanie systemów grzewczych przyjaznych środowisku. Wysokość dotacji w przypadku osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi - wysokość dotacji wynosi 50% kosztów związanychz usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 1.200 zł, na jedną nieruchomość. W przypadku wspólnot mieszkaniowych wysokość dotacji wynosi – 50 % kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 5.000 zł na jeden budynek; w przypadku spółdzielni mieszkaniowych – 50 % kosztów związanych z usuwaniem odpadów azbestowych, nie więcej jednak niż 2.000 zł na jeden budynek.

Umowę dotacji zawarto 5 listopada 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach której dotacja pokryje 100% kosztów kwalifikowany.

Całkowity koszt zadania wyniósł 4800 zł., z czego dotacja WFOŚiGW to 3.750zł, natomiast pozostałą kwotę sfinansuje Gmina Miejska Rumia.

W ramach programu zdemontowano i przekazano do utylizacji 7,75 ton wyrobów zawierających azbest (co odpowiada ok. 574 m² powierzchni). Realizacja zadania przyniosła korzyści w postaci osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego, mającego na celu sukcesywne zmniejszenie ilości występującego azbestu na terenie gminy Rumia.

Więcej informacji o konkursie, można uzyskać na stronie wfos.gdansk.pl


Zakres przeprowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych

Kalendarz wydarzeń