Niedziela, 03 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Przetarg ustny nieograniczony – ul. Tysiąclecia


Przetarg ustny nieograniczony – ul. Tysiąclecia 29.03.2019 r.

Burmistrz Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia: Nieruchomość niezabudowana położona w Rumi, składająca się z działki nr 18/1 o powierzchni 556 m², położonej przy ul. Tysiąclecia i działki nr 536/8 o powierzchni 601 m², położonej przy ul. Żwirki i Wigury, obie zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1W/00114647/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie oraz działki nr 86 o powierzchni 5120 m², położonej przy ul. Żwirki i Wigury, zapisanej w księdze wieczystej nr KW GD1W/00087318/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, wszystkie w obrębie 11.

Nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VII/66/2011 z dnia 31.03.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Ceynowy" zmienionym uchwałą Nr L/686/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Ceynowy” dla strefy 26.U/MW, w którym znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 26.U/MW - co oznacza, że jest to teren zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej.

Na działce nr 86, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 87/5 i nr 188, obr. 11, przebiega ciepłociąg oraz kabel elektro-energetyczny niskiego napięcia. Na działce znajduje się studzienka kanalizacji sanitarnej. Wzdłuż granicy działek nr 18/1 i nr 536/8 od strony ul. Żwirki i Wigury przebiega sieć wodociągowa.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00114647/6 i KW GD1W/00087318/2 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 3.000.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 300.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 30.000,00 zł.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. o godzinie 1200, w  siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r.

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.              

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.             

Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 58/679-65-24 oraz w pokoju 106 Urzędu Miasta Rumi.

Rumia, dnia 26.03.2019r.

sporz. K. Jażdżewska; spr. J. Jażdżewska-Reszka

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń