Środa, 29 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości – ul. Borówkowa (działka nr 61/5)


Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości – ul. Borówkowa (działka nr 61/5)12.03.2019 r.

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

Nieruchomość położona w Rumi w rejonie ul. Borówkowej, oznaczona jako działka nr 61/5 o pow. 100 m2, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033845/2, obręb 6.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego Uchwałą Nr XXV/247/2016 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Stara Rumia” ograniczonego od północy granicami planowanego węzła oraz trasy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, od zachodu ulicą I Dywizji Wojska Polskiego i od południa ulicą Dębogórską, działka nr 61/5 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem D18.MN,U - co oznacza, że są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej. Wzdłuż działki biegnie sieć wodociągowa.

W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00033845/2 wpisane jest ograniczenie w korzystaniu z tej nieruchomości do działek o nr ewidencyjnym 4, 12/2, 21 oraz ograniczone prawo rzeczowe związane działką nr 59/5. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów.

Cena wywoławcza 32.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium – 3.200,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie – 320,00 zł.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 roku

o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 98 obr. 6, położonej w Rumi przy ul. Borówkowej i nieruchomości przyległej składającej się z działek nr nr 64/13, 65/4, 64/12 i 65/3 obr. 6 położonej w Rumi przy ul. Porzeczkowej,

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Ze względu na cechy działki nr 61/5 o pow. 100 m2, obręb 6, położonej w Rumi w rejonie ul. Borówkowej, w tym jej kształt i powierzchnię, zasadnym jest przeznaczenie jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.

Osoby zgłaszając uczestnictwo w przetargu, zobowiązane są do złożenia do dnia 12 kwietnia 2019 roku, w pokoju 204 (Sekretariat) Urzędu Miasta Rumi pisemnego oświadczenia, że są właścicielami nieruchomości przyległej i wyrażają wolę przystąpienia do przetargu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 16 kwietnia 2019 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 58/679-65-24 oraz w pokoju 106 Urzędu Miasta Rumi.

Rumia, dnia 12.03.2019 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń