Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa


Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa15.01.2021 r.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA WYCINKI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Osoby fizyczne, które planują usunąć drzewo rosnące na swojej nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mają obowiązek zgłoszenia Urzędowi Miasta Rumi zamiaru usunięcia drzewa, którego obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekracza:

 • 80 cm – w przypadku: topoli, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
 • 65 cm – w przypadku: kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

Drzewa o mniejszych niż podane powyżej obwodach można usuwać z prywatnych nieruchomości bez konieczności dokonywania zgłoszenia.

Wzór formularza do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną można pobrać pod tym linkiem.

 

UWAGA

W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni w przypadku, gdy:

 • lokalizacja drzewa jest na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

 • lokalizacja drzewa  jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 • lokalizacja drzewa jest na terenach objętych formami ochrony przyrody,

 • spełnienia przez drzewo kryteriów, które zostaną ustalone w rozporządzeniu ministra do spraw środowiska dot. uznawania przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie musi w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni w przypadku, gdy:

 • zgłoszenie dotyczy drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,

 • nieuzupełnienia zgłoszenia, w stosunku do którego został nałożony taki obowiązek.

OGRANICZONY CZAS OBOWIĄZAYWANIA ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYCINKI DRZEWA

Zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie do 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte, jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia.

OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WYCIĘCIEM DRZEWA PO ZGŁOSZENIU

Jeżeli w terminie do 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

OBOWIĄZEK DOTYCZĄCY FIRM

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu.

W przypadku drzew, których obwody na wysokości 5 cm przekraczają poniższe wartości, niezbędne jest uzyskanie stosownej decyzji zezwalającej na wycinkę.

 • 80 cm – w przypadku: topoli, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
 • 65 cm – w przypadku: kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

Wzór wniosku dotyczący uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa przez firmę można pobrać pod tym linkiem.

 

KARY

Karze podlega:

 • usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia lub zgody posiadacza nieruchomości,
 • usunięcie drzew lub krzewów bez dokonania wymaganego zgłoszenia,
 • usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia,
 • zniszczenie drzewa.

Kara wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Karze podlega także uszkodzenie drzewa poprzez usunięcie powyżej 30% całej korony w sposób niedozwolony. Ustalona jest ona w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie drzewa.

W przypadku braku możliwości ustalenia obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%.

Więcej informacji można uzyskać:


Pozostałe załączniki:

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń