Środa, 29 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zaległości czynszowe


Zaległości czynszowe04.12.2015 r.

Uchwała

Uchwała nr LII/575/2014 Rady Miejskiej Rumi

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Miejskiej Rumia i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art.59ust.1- 3ustawy zdnia 27sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U.z2013r., poz. 885zpóźn. zm.), art.18ust.2pkt 15iart.40ust.1ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie gminnym (Dz.U.z2013r., poz. 594zpóźn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Należności pieniężne ocharakterze cywilnoprawnym przysługujące Gminie Miejskiej Rumia ijej jednostkom organizacyjnym, do których niestosuje się przepisów ustawy zdnia 29sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z2012r., poz. 749zpóźn. zm.) mogą być umarzane, aich spłata odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 2.

Należność może być umorzona wcałości lub części, jeżeli:

1)osoba fizyczna – zmarła, niepozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nieprzekracza kwoty 6.000,00 zł;

2)osoba prawna – została wykreślona zwłaściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, zktórego można by egzekwować należność, aodpowiedzialność ztytułu należności nieprzechodzi zmocy prawa na osoby trzecie;

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że wpostępowaniu egzekucyjnym nieuzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia iegzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5)zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

§ 3.

1.W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, wszczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz wprzypadku uzasadnionego interesu Gminy Miejskiej Rumia, Burmistrz Miasta może na wniosek dłużnika odroczyć termin zapłaty całości lub części należności, lub rozłożyć spłatę całości lub części należności na raty.

2.Do wniosku oumorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie spłaty całości, lub części należności, należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną dłużnika.

§ 4.

Jeżeli do zapłaty należności zobowiązany jest więcej niż jeden dłużnik, to umorzenie tej należności wcałości lub wczęści, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające zastosowanie ulg zachodzą wstosunku do wszystkich zobowiązanych.

§ 5.

Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych (odsetek ikosztów postępowania). Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, wodpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne.

§ 6.

1.O umorzeniu należności, rozłożeniu na raty lub odroczeniu decyduje Burmistrz Miasta na uzasadniony wniosek dłużnika lub urzędu.

2.Decyzję oumorzeniu całej należności Burmistrz Miasta podejmuje wformie zarządzenia.

3.W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wRumi oprzeprowadzenie wywiadu środowiskowego udłużnika.

4.W przypadku umorzenia części należności, rozłożenia na raty należności wcałości lub części, lub odroczenia terminu zapłaty całości lub części należności Burmistrz Miasta zawiera zdłużnikiem umowę cywilno – prawną.

§ 7.

1.W umowie należy określić termin spłaty należności.

2.Od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty, niepobiera się odsetek za zwłokę za okres od daty zawarcia umowy do czasu upływu terminu wniej określonego.

3.Jeżeli dłużnik nieuiści wterminie albo wpełnej wysokości rat należności, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz znależnymi odsetkami za zwłokę, wtym również odsetkami, októrych mowa wust.2.

§ 8.

Zgoda na umorzenie należności, rozłożenie jej na raty lub odroczenie terminu zapłaty może być cofnięta, jeżeli dłużnik niedotrzyma warunków umowy lub dowody przedstawione przez dłużnika, októrych mowa w§3ust.2, okażą się fałszywe, bądź Burmistrz Miasta został wprowadzony wbłąd, co do okoliczności stanowiących podstawę umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu zapłaty.

§ 9.

1.Czynności związane z:

1)przygotowaniem projektów umów,

2)prowadzeniem rejestrów zawartych umów,

3)nadzorowaniem wykonania umów,

4)przygotowaniem projektów zarządzeń, wykonują wydziały merytoryczne.

2.W zakresie realizacji zadań, októrych mowa wust.1pkt 3, wydziały merytoryczne współpracują zWydziałem Finansowo – Budżetowym Urzędu Miasta Rumi lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej wRumi.

§ 10.

W przypadku niewywiązania się dłużnika zpostanowień umowy, októrej mowa w§6ust.4, Burmistrz Miasta podejmuje czynności zmierzające do wyegzekwowania przysługującej od dłużnika należności wraz zodsetkami za zwłokę ikosztami postępowania.

§ 11.

1.Do udzielania ulg wspłacie należności, októrych mowa w§1, §2pkt 5i §3ust.1 niniejszej uchwały, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy zdnia 30kwietnia 2004r. opostępowaniu wsprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.z2007r. Nr 59, poz. 404zpóźn. zm.).

2.Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały wprzypadkach, wktórych ulga stanowić będzie pomoc publiczną, będzie pomocą de minimis, której udzielenie będzie następować zgodnie zprzepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 zdnia 18grudnia 2013r. wsprawie stosowania art.107i108Traktatu ofunkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352z24.12.2013), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 zdnia 18grudnia 2013r. wsprawie stosowania art.107i108Traktatu ofunkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis wsektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 352z24.12.2013) oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 875/2007 zdnia 24lipca 2007r. wsprawie stosowania art.87i88Traktatu WE wodniesieniu do pomocy wramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa izmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004, atakże rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 zdnia 25kwietnia 2012r. wsprawie stosowania art.107i108Traktatu ofunkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone wogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz.UE L Nr 114zdnia 26.04.2012 r.).

3.Zobowiązuje się podmioty ubiegające się opomoc de minimis oraz opomoc de minimis wrolnictwie lub opomoc de minimis wrybołówstwie do przedstawienia wraz zwnioskiem oudzielenie pomocy:

a)wszystkich zaświadczeń opomocy de minimis (pomocy de minimis, pomocy de minimis wrolnictwie ipomocy de minimis wrybołówstwie) jakie otrzymały wroku, wktórym ubiegają się opomoc oraz wciągu 2poprzedzających go lat, albo oświadczenia owielkości pomocy otrzymanej wtym okresie, albo oświadczenia onieotrzymaniu takiej pomocy wtym okresie;

b)informacji wzakresie określonym wrozporządzeniu Rady Ministrów zdnia 29marca 2010r. wsprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się opomoc de minimis (Dz.U.z2010r. Nr 53, poz. 311zpóźn. zm.). Załącznik do ww. rozporządzeń stanowi Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się opomoc de minimis;

c)informacji wzakresie określonym wrozporządzeniu Rady Ministrów zdnia 11czerwca 2010r. wsprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się opomoc de minimis wrolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.z2010r. Nr 121, poz. 810). Załącznik do ww. rozporządzenia stanowi Formularz Informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

§ 12.

Traci moc Uchwała Nr LXXXV/524/2010 Rady Miejskiej Rumi zdnia 30września 2010r. wsprawie zasad umarzania iudzielenia ulg wspłacaniu należności pieniężnych ocharakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Miejskiej Rumia ijej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej wprzypadkach, wktórych ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg zmieniona Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Miejskiej Rumi zdnia 27stycznia 2011r.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, zmocą obowiązującą od 1lipca 2014roku.

Uzasadnienie

Zgodnie zart.59ust.1ustawy zdnia 27sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U.z2013r., poz. 885zpóźn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe zasady itryb udzielania ulg wspłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający jednostce samorządu terytorialnego oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej wprzypadkach, gdy ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Niniejszą uchwałą określa się zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności ocharakterze cywilnoprawnym, przysługujących Gminie Miejskiej Rumia, zgodnie zwymogami powyżej przywołanej ustawy ofinansach publicznych.

Warunki umorzenia należności wcałości lub części, określone w§2i §4niniejszej uchwały, wynikają zart.56ustawy zdnia 27sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U.z2013r., poz. 885zpóźn. zm.).

Ponadto, niniejsza uchwała szczegółowo doprecyzowuje, wjakich konkretnie przypadkach ulga stanowić będzie pomoc de minimis oraz przejrzyste określenie warunków, jakie powinien spełnić podmiot ubiegający się opomoc, zrozróżnieniem na pomoc de minimis, pomoc de minimis wsektorze rolnym, pomoc de minimis dla sektora rybołówstwa, atakże pomoc de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone wogólnym interesie gospodarczym.

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi.

 
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń