Niedziela, 17 Styczeń 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Zaproszenie do współpracy


Zaproszenie do współpracyf05.01.2021 r.

Gmina Miejska Rumia zaprasza podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie sprzedaży artykułów określonych w załączniku do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków słuchaczy zamieszkujących na terenie Miasta Rumi, przyjętego niżej wymieniona uchwałą, a w szczególności: artykułów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, środków dydaktycznych, tj. sprzęt muzyczny, komputer, laptop, drukarka, itp., do współpracy w ramach realizacji stypendiów szkolnych dla uczniów, zamieszkałych na terenie Rumi, w okresie od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. w związku z art. 90b ust 1-3, 90c ust. 2 pkt.1, art. 90d ust. 7 i 8, 90f pkt. 1-3, 90m ust. 1, 90n ust. 1, 2, 4, 5 i 5a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U z 2020 poz. 1327) oraz Uchwałą Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 czerwca 2015 r. zmienioną Uchwałą Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/90/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. 

Realizacja stypendiów odbywać się będzie poprzez wydanie towaru przedstawicielowi ustawowemu ucznia na podstawie imiennej listy, otrzymanej z Urzędu Miasta Rumi, Wydziału Spraw Społecznych, przy ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, która będzie stanowiła załącznik do zbiorczej miesięcznej faktury VAT, z dokonanymi wpisami dotyczącymi poszczególnych uczniów, wysokości wykorzystanych w danym miesiącu stypendiów szkolnych, specyfikacji wydanego towaru poprzez wpisanie daty zakupu i złożenie czytelnego podpisu. 

Przed wydaniem towaru przedstawiciel ustawowy ucznia, na którego przyznano świadczenie zobowiązany jest okazać oryginał decyzji przyznającej świadczenie, na odwrocie, której sprzedawca winien wpisać kwotę zakupu (cyfrowo i słownie), datę realizacji, potwierdzając pieczątką sklepu 
oraz czytelnym podpisem.

Podmioty zainteresowane współpracą mogą zgłaszać się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2021 r.:

  1. Osobiście do Urzędu Miasta Rumi, Wydział Spraw Społecznych przy ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia), pokój 010, w poniedziałki od godz. 9.00 do godz. 17.00, a od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30; 
  2. Pocztą elektroniczną: (e-mail): m.skrzypczynska@um.rumia.pl

Warunki formalne niezbędne do zawarcia umowy z Gminą Miejską Rumia:

  1. Dokument poświadczający uprawnienia do podpisywania umowy w imieniu zgłaszającego.
Kalendarz wydarzeń