Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Burmistrz Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w rejonie ul. Dębogórskiej


Burmistrz Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w rejonie ul. Dębogórskiej09.10.2020 r.

Burmistrz Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia.

Nieruchomość położona w Rumi w rejonie ul. Dębogórskiej, składająca się z działek nr 22/7 o powierzchni 12650 m2 i nr 20/4 o powierzchni 5278 m2, o łącznej powierzchni 17928 m2, obręb 14, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00032200/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XI/161/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 3 października 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Dębogórskiej i ul. Gdańskiej, działki nr 22/7 i nr 20/4 leżą w terenie oznaczonym symbolem 2.MW,U - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami. Na działce nr 22/7 posadowiony jest słup wraz z napowietrzną linią wysokiego napięcia 110kV.

           Dział III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00032200/2 jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 6.900.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium – 690.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie – 69.000,00 zł.

 

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 roku o godzinie 12 00 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium, przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 7 grudnia 2020r.  Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Rumi.

 

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

             Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.              

                Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

                Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

                Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.             

                Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

                Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. - Dz. U. 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

                Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

 

            Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, rgn@um.rumia.pl  tel. 58/679 65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 – 1530.

Rumia, dnia 6.10.2020 r.

sporz. K. Jażdżewska;          spr. J. Jażdżewska -Reszka

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń