Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

„Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2018


„Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 201804.04.2018 r.

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Miejskiej Rumi do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) pn.: „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2018, Urząd Miasta Rumi informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w obiektach budowlanych  zlokalizowanych na terenie Rumi.

Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki mieszkalne należące do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, bądź takie w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają w terminie do 15 listopada  2019r. wykonać modernizację źródła energii cieplnej, polegającej na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł:

  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
  • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),
  • podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
  • elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.

Uwaga:

Dofinansowaniu podlegają zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą, spełniające wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (5 klasy) (Dz. U. z 2017r., poz. 1690).

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:

  • dokumentację i nadzór techniczny,
  • demontaż istniejącego źródła ciepła,
  • zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
  • wykonanie instalacji wewnętrznej c. o. i c. w. u.,
  • wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem ogrzewania elektrycznego.

Do konkursu mogą być zgłaszane zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

Przewidywana maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 30% kosztów kwalifikowanych (z tego nie więcej niż 25% ze środków WFOŚiGW) i będzie uzależniona od ilości złożonych wniosków (zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2018).

Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2018, powinni złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu przez WFOŚiGW nastąpi w terminie do 22 czerwca 2018 r.

Wyniki zostaną opublikowane przez WFOŚiGW w terminie do 29 czerwca 2018 r.

W załączniku zamieszczamy formularz wniosku o uzyskanie dotacji, regulamin konkursu „Czyste powietrze Pomorza”- edycja 2018 oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (5. klasy).

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi;  osoby do kontaktu w sprawie realizacji tego projektu: Marzena Pranga-Cyman, pok. 108, tel. 58 679-65-60, email: m.pranga@um.rumia.pl; Alina Labudda, pok. 108, tel. 58 679-65-60, email: a.labudda@um.rumia.pl.

Dokumenty do pobrania:

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń