Niedziela, 14 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Dofinansowania na badania i rozwój dla pomorskich firm


Dofinansowania na badania i rozwój dla pomorskich firm30.07.2017 r.

Ponad 102 mln zł dofinansowania na badania i rozwój dla pomorskich firm i jednostek naukowych

 

1 sierpnia rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R pomorskich przedsiębiorstw. Wnioski należy składać w Agencji Rozwoju Pomorza do 29 września.

 

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej. To kolejna szansa dla firm i jednostek badawczych nastawionych na realizację innowacyjnych projektów wpisujących się w inteligentne specjalizacje. Pula środków w tym konkursie wynosi ponad 102 mln zł. Nie ustalono maksymalnej dopuszczalnej kwoty dofinansowania – jej wysokość zależy od typu projektu, wielkości podmiotu ubiegającego się o wsparcie, rodzaju wydatków oraz – co ważne – musi mieścić się w przedziale od 15% do 80% kosztów kwalifikowanych, czyli podlegających refundacji ze środków unijnych.

 

Jakie projekty mogą otrzymać dotacje?

Firmy  i jednostki naukowe mogą pozyskać dofinansowanie m.in. na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, wsparcie procesów zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań technicznych. Dotacje będzie można wykorzystać na zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z  wprowadzeniem na  rynek produktu lub usługi. Wsparcie przeznaczone będzie także na realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach „skutecznej współpracy” z przedsiębiorstwami. Konkurs stwarza również możliwość sfinansowania działań związanych z tworzeniem i rozwojem infrastruktury B+R, m.in. wsparcia budowy, rozbudowy, przebudowy laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz zakup wyposażenia, (aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych), technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

 

Dla kogo?

Wsparcie dotacyjne w ramach konkursu „Ekspansja na innowacje” skierowane jest zarówno do rozpoczynających, jak i kontynuujących działalność badawczą i rozwojową (B+R). W zależności od typu projektu, o środki będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z innymi firmami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i klastrami zrzeszającymi przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe. W przypadku projektów zmierzających do komercjalizacji wyników badań beneficjentami mogą być jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorcami. O środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP, ale i duże przedsiębiorstwa.

 

Warto zwrócić uwagę, że preferowane będą projekty realizowane w ramach partnerstw, wzmacniające współpracę sieciową, wynikające z Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji substancji szkodliwych do środowiska. W przypadku dużych firm preferowane będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi, powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB), preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego. Działanie realizowane będzie na obszarze całego województwa.

Liczby

W pierwszym zakończonym  konkursie wpłynęło 113 projektów o łącznej wartości ponad 540 mln zł. Przedsiębiorcy zawnioskowali o ponad 500 mln zł unijnego wsparcia z czego 33 projekty otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 90 mln zł.

Drugi nabór projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. „Ekspansji przez innowacje – wsparcie dotacyjne” RPO WP 2014-20120 rozpoczyna się 1 sierpnia i potrwa do 29 września. Alokacja konkursu wynosi ponad 102 mln zł..

 

Gdzie szukać  informacji

Warto śledzić stronę internetową Agencji Rozwoju Pomorza www.arp.gda.pl, która zawiera informacje o wybranych i uruchamianych konkursach. Aby skorzystać z dotacji, należy złożyć wniosek w siedzibie ARP S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 lub przesyłać na adres: Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk.

Więcej informacji:  www.arp.gda.pl

oraz
Lokalny Punkt Informacyjny w Gdańsku

tel. (58) 32 33 106, 32 33 139

Gdansk.PIFE@pomorskie.eu

Olivia Business Centre (budynek Olivia Six)

Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 D

 

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń