Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Stoczniowców


Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Rumi przy ul. Stoczniowców28.04.2023 r.

Burmistrz Rumi ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:

 

Nieruchomość niezabudowana położona w Rumi przy ul. Stoczniowców, oznaczona jako działka nr 38/1 o powierzchni 916m2, obręb 15, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00119290/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr XLV/595/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, w obrębie 15, w rejonie ul. Dąbrowskiego, ul. Stoczniowców – ETAP I, zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr XXIX/423/2021 z dnia 24 czerwca 2021r., działka nr 38/1 leży w terenie oznaczonym symbolem 05.PU - co oznacza, że jest to teren obiektów produkcyjnych, składowych, magazynów i zabudowy usługowej.

Nieruchomość nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi. Teren jest utwardzony częściowo trylinką, a częściowo asfaltem. Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością tj. odpłatna i na czas nieokreślony służebność gruntowa, ograniczona w wykonaniu do części działki nr 38/1 polegająca na prawie przechodu i przejazdu oraz korzystania z tejże działki na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 38/3 o pow. 630m2. Część działki nr 38/1 o pow. 416m2 oddana jest w posiadanie zależne na mocy umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cele dojazdu.

         W dziale III księgi wieczystej KW GD1W/00119290/3 widnieje przywołany powyżej wpis o ograniczonym prawie rzeczowym. Dział IV jest wolny od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 150.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium – 15.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu.

Minimalne postąpienie – 1.500,00 zł.

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 16 grudnia 2022 r.

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych tj. nieruchomości stanowiącej jedną gospodarczą całość składającą się z kompleksu działek nr nr 38/3, 38/2, 38/8, 46/4 i 47/2, 38/4, 38/5, 46/1 i 47/1, obr. 15, położonej w Rumi przy ul. Stoczniowców; nieruchomości stanowiącej jedną gospodarczą całość składającą się z kompleksu działek nr nr 40/9, 40/1, 40/5, 40/7, obr. 15, położonej w Rumi przy ul. Stoczniowców oraz nieruchomości oznaczonej jako działki nr nr 37/7, 37/8, 37/9, obr. 15, położonej w Rumi przy ul. Stoczniowców.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Ze względu na cechy nieruchomości oznaczonej jako działka nr 38/1 o pow. 916m2, obr. 15, położonej w Rumi przy ul. Stoczniowców, w tym: jej kształt i powierzchnię, zasadnym jest przeznaczenie jej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego.   

             Osoby zgłaszając uczestnictwo w przetargu, zobowiązane są do złożenia do dnia 29 maja 2023 roku w Biurze Obsługi Mieszkańców-Biuro Podawcze Urzędu Miasta Rumi pisemnego oświadczenia, że są właścicielami nieruchomości przyległej i wyrażają wolę przystąpienia do przetargu. 

            Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0005 0260 9279 w terminie do dnia 29 maja 2023 roku.

            Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 1 czerwca 2023 roku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.rumia.pl

            Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

            Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

                Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

                Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.             

                Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

                Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

                Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

            Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 58/679-65-24 oraz w pokoju 103 Urzędu Miasta Rumi.


Rumia, 25.04.2023 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń