Sobota, 25 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Zarządzenie nr 193/147/2019 ws. ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert


Zarządzenie nr 193/147/2019 ws. ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert09.04.2019 r.

Zarządzenie Nr 193/147/2019 Burmistrza  Miasta Rumi z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia  II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póżn.zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr LV/709/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi i  Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym zarządzam podanie go do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi.

 

§ 2

1. Termin składania ofert konkursowych ustala się do dnia  29 kwietnia 2019 r. do godz.  17.00

2. Termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się do dnia 10 maja 2019 r.

3. Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej w formie zarządzenia dokonuje ostatecznego wyboru organizacji, które otrzymają dotację.

 

§ 3

1. Treść ogłoszenia o konkursie oferty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert będzie zamieszczone:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej
 2. w siedzibie Urzędu Miasta Rumia na tablicy ogłoszeń
 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumia www.rumia.eu

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Michał Pasieczny

U Z A S A D N I E N I E

Otwarty Konkurs Ofert zostaje ogłoszony w związku z realizacją zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm). Wykonawcy zadań zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy powinni być wyłonieni w drodze otwartych konkursów ofert.

Złożone w ogłoszonym Zarządzeniem Nr 2041/418/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 21 listopada 2018 roku Otwartym Konkursie Ofert  na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2019 r. (§ 1 ust. 8) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym nie wyczerpały zapotrzebowania Gminy na realizację zadań z zakresu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, rehabilitacji społecznej oraz poradnictwa dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.

W budżecie miasta na 2019 rok w rozdziale 85154 zostały zabezpieczone środki na ogłoszenie II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wobec powyższego wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

 


Załącznik Nr  1

do Zarządzenia Nr  193/147/2019

Burmistrza Miasta Rumi

z dnia 3 kwietnia 2019 roku

 

 

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2019 r. w przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na podstawie art. 13 w związku z art.4 ust.1 pkt. 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn.zm.) ogłasza się II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2019 r. w zakresie pomocy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji, która nie będzie pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

 

  1. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych, które Gmina Miejska Rumia ma zamiar przeznaczyć na realizację zadań w zakresie:

 

1. Rodzaj zadania

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, rehabilitacja społeczna oraz poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków.

2) zadanie powinno być zrealizowane w okresie od maja 2019 r. – 31.12.2019 r.

 

2. Szczegółowe warunki realizacji

1) środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone na dofinansowanie kosztów: płace psychologów, terapeutów udzielających pomocy osobom z problemami, koszty szkoleń i wykładów, zakup materiałów do prowadzenia działalności profilaktycznej i innych artykułów niezbędnych do realizacji zadania, działalności informacyjno-wydawniczej, wynajem pomieszczeń itp.

2) wskaźniki przyjęte do wyliczenia wysokości dofinansowania:

środki zewnętrzne – środki własne, środki z innych źródeł  oraz wkład pracy własnej w realizację projektu (koszty wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy): płace psychologów, terapeutów, prelegentów, wykładowców, wkład pracy wolontariusza do 35 zł brutto za godzinę; wynajem pomieszczeń do 30 zł brutto za godzinę

3) podmioty, które będą użytkować własne pomieszczenia na rzecz zadania zawartego w ofercie, umieszczają informację w Ofercie realizacji zadania publicznego, w kalkulacji kosztów jako z wkładu rzeczowego.

4) kwalifikacje prowadzących: należy dołączyć potwierdzone kserokopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń o ukończeniu szkoleń itp. uprawniających do prowadzenia zajęć i terapii.

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania

 

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2018 – 33.550 zł

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2019 – 30.000 zł

 

  1. Zasady przyznawania dotacji

1. Podstawą do wsparcia działalności pożytku publicznego poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych w formie Otwartego Konkursu Ofert jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn.zm.), uchwała Rady Miasta Rumi Nr LV/709/2018 z dnia 6 listopada 2018r.w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r.” oraz Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),

2. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.

3. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: zakup gruntów, działalność gospodarczą, wydatki inwestycyjne, działalność polityczną i religijną, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym oraz realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Gminę Miejską Rumia.

4. Organizacja może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Z budżetu miasta mogą być dotowane zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia.

6. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość weryfikacji kosztów oraz zmniejszania wielkości wnioskowanego dofinansowania.

 

  1.  Termin realizacji zadania

Realizacja zadań zgłoszonych do Otwartego Konkursu Ofert dotyczy: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w okresie: maj 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

IV. Warunki realizacji zadania

1. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.

2. Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, chyba że podmiot, który zawarł umowę na realizację zadania publicznego, zleci realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, niebędącymi stronami umowy.

3 Istnieje możliwość zakupu przez podmiot usług polegających na wykonaniu czynności o charakterze technicznym lub specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania, jednak nie stanowiących jego meritum.

4. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Miejską Rumia w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców.

5. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań.

6. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych, a także stosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

 

V. Termin i warunki składania ofert

1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Załącznik nr 2 do zarządzenia dostępny jest na stronie internetowej www.rumia.eu

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn.zm.) oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność statutową w danym zakresie.

3. Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29 kwietnia 2019r. (do godz. 17.00) w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu do urzędu).

4. Oferta, która wpłynie po 29 kwietnia 2019r., nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

VI. Wymagana dokumentacja:

1. Oferta powinna być złożona w terminie określonym w szczegółowych warunkach konkursu, wyłącznie na druku załączonym do ogłoszenia o konkursie, który należy wypełnić czytelnie z zachowaniem układu i kolejności rubryk.

2. Ostatnia strona oferty musi być podpisana przez upoważnionego/nych przedstawiciela/li Oferenta.

3. Do oferty należy załączyć:

1) aktualny dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji,

2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru,

3) dowód uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa,

4) sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej w 2018r., (w przypadku krótszej działalności, za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty),

5) aktualny statut podmiotu (organizacji). W przypadku gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn.zm.) – kopię umowy lub statut spółki potwierdzone za zgodność z oryginałem,

6) dodatkowe dokumenty, wymagane w szczegółowej specyfikacji zadania, np.  potwierdzone kserokopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń o ukończeniu szkoleń itp. uprawniających do prowadzenia zajęć i terapii w celu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

7) kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu (każda strona).

8) do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

9) w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn.zm.) dokumenty poświadczające, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

10) ofertę podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta lub przez ustanowionego pełnomocnika.

2. Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji.

Oferent zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy:

a) oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji,

b) zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stanowiący załącznik do umowy,

c) potwierdzenie aktualności danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,

d) oświadczenie podmiotu, który jest podatnikiem podatku VAT,

 

VII. Tryb wyboru ofert

1. Weryfikacji ofert, ich oceny oraz przygotowania wstępnej propozycji podziału środków przeznaczonych na realizację zadań w 2019r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dokona Komisja Konkursowa powołana odrębnym Zarządzeniem przez Burmistrza Miasta Rumi.

2. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1) formalne:

 

Lp.

Kryteria oceny formalnej

1.

Czy oferta została złożona w zamkniętej kopercie i w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przeprowadzeniu Otwartego Konkursu Ofert?

2.

Czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru?

3.

Czy zadanie mieści się w celach statutowych organizacji?

4.

Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu lub pełnomocnika? 

5.

Czy do oferty dołączone są właściwe załączniki:

 1. aktualny dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego (w tym klauzula „Za zgodność z oryginałem” na kopii dokumentacji) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji,
 2. aktualny statut podmiotu,
 3. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru
 4. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa
 5. sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2018 roku,
 6. dodatkowe dokumenty, wymagane w szczegółowej specyfikacji zadania.

6.

Czy jest potwierdzenie zgodności z oryginałem złożonych dokumentów?

7.

Czy maksymalna wysokość oczekiwanej dotacji nie przekracza kwoty na jaką ogłoszono konkurs?

 

2) merytoryczne:

 

Lp.

Kryteria oceny merytorycznej

Punktacja

1.

ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez Organizację Pozarządową,

1-10

 

2.

ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

1-10

3.

ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Organizacja Pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne,

1-10

4.

w przypadku wspierania wykonywania zadania publicznego, uwzględnienie planowanego przez Organizację Pozarządową udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (potwierdzenie pozyskiwania środków na zadanie z innych źródeł niż Gminne podnosi wartość merytoryczną oferty),

1-10

5.

uwzględnienie planowanego przez Organizację Pozarządową wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracę społeczną członków,

1-10

6.

uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Organizacji Pozarządowej, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

1-10

7.

dotychczasowe osiągnięcia sportowe, kulturalne, edukacyjne i inne.

1-10

 

1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

2. Oferty przekraczające kwotę przeznaczoną na zadanie będą odrzucane ze względów formalnych.

3. Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nastąpi w terminie do 10 maja 2019r. przy czym wyniki rozstrzygnięcia konkursu co do poszczególnych zakresów będą ogłaszane sukcesywnie, dla każdego zakresu osobno.

4. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty w przypadku:

a) uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu,

b) złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu,

c) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.

d) w przypadku, gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn.zm.) – uzupełnienie kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

5. Braki formalne uzupełnia się w siedzibie organizatora; Urzędzie Miasta Rumi w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia o konieczności uzupełnienia wniosku.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Gmina Miejska Rumia zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

2. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze Otwartego Konkursu Ofert. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie żadnej z ofert.

3. Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej w formie zarządzenia dokonuje ostatecznego wyboru ofert i udziela dotacji.

4. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi oraz na stronie internetowej www.rumia.eu

5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

6. Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotami, które otrzymały dotacje jest Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z danego zakresu.

7. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot dotowany zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania w terminie 30 dni od zakończenia zadania. Sprawozdanie to musi być zgodne  wzorem z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

8. Oferent może otrzymać dotację na więcej niż jedno zadanie w ciągu roku.

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.

10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do jego odwołania bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu jego rozstrzygnięcia.

11. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tel. 58 679 66 46


Załącznik nr 2 do pobrania powyżej – kliknij przycisk "Pobierz dokument".

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń