Piątek, 23 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej


II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej28.05.2021 r.

Zarządzenie Nr 1010/135/2021  Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie ogłoszenia II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Miejskiej Rumia w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm), art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz na podstawie
Uchwały
Nr XXIII/317/2020 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 października 2020 roku
w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.” zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia
w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, i zarządzam podanie
go do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi.

 

§ 2

1. Termin składania ofert konkursowych ustala się do dnia 18.06.2021 r. do godz. 15:30.

2. Termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się do dnia 30.06.2021 r.

3. Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej w formie zarządzenia   

    dokonuje ostatecznego wyboru organizacji, które otrzymają dotację.

 

§ 3

1. Treść ogłoszenia o II Otwartym Konkursie Ofert stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

Ogłoszenie o II Otwartym Konkursie Ofert będzie zamieszczone:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. w siedzibie Urzędu Miasta Rumia na tablicy ogłoszeń,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumia www.rumia.eu.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 w z Burmistrza

 

Ariel Sinicki

Zastępca Burmistrza

U Z A S A D N I E N I E

 

II Otwarty Konkurs Ofert zostaje ogłoszony w związku z realizacją zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm). Wykonawcy zadań zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy powinni być wyłonieni w drodze otwartych konkursów ofert.

W projekcie budżetu miasta na 2021 rok zostały uwzględnione środki finansowe
na realizację tych zadań.

Wobec powyższego wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

 

Sporządziła: W. Pacholczyk, 58 679 65 41, w.pacholczyk@um.rumia.pl

Sprawdził: Piotr Wittbrodt

 


Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń