Środa, 29 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacja burmistrza o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego


Informacja burmistrza o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego06.06.2019 r.

Burmistrz Miasta Rumi

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) zawiadamia, że odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia:


Nieruchomość niezabudowana położona w Rumi, składająca się z działki nr 18/1 o powierzchni 556 m², położonej przy ul. Tysiąclecia i działki nr 536/8 o powierzchni 601 m², położonej przy ul. Żwirki i Wigury, obie zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1W/00114647/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie oraz działki nr 86 o powierzchni 5120 m², położonej przy ul. Żwirki i Wigury, zapisanej w księdze wieczystej nr KW GD1W/00087318/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, wszystkie w obrębie 11.

Nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Rumi Nr VII/66/2011 z dnia 31.03.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Ceynowy" zmienionym uchwałą Nr L/686/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego „Ceynowy” dla strefy 26.U/MW, w którym znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 26.U/MW - co oznacza, że jest to teren zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej.

Na działce nr 86, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 87/5 i nr 188, obr. 11, przebiega ciepłociąg oraz kabel elektro-energetyczny niskiego napięcia. Na działce znajduje się studzienka kanalizacji sanitarnej. Wzdłuż granicy działek nr 18/1 i nr 536/8 od strony ul. Żwirki i Wigury przebiega sieć wodociągowa.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00114647/6 i KW GD1W/00087318/2 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 3.000.000,00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 300.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 30.000,00 zł.


Termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego wyznaczono na dzień 7 czerwca 2019r. na godz. 1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu jest powiększenie przedmiotu sprzedaży o nieruchomość przyległą do nieruchomości składającej się z działek nr nr 18/1, 536/8 i 86 obr. 11, położonych w Rumi u zbiegu ul. Tysiąclecia i ul. Żwirki i Wigury.

Rumia, dnia 05.06.2019r.

Sporz. K. Jażdżewska

Spr. J. Jażdżewska-Reszka

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń