Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacja dla osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej (rocznik 1999)


Informacja dla osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej (rocznik 1999)23.01.2018 r.


INFORMACJA PRZEZNACZONA W SZCZEGÓLNOŚCI

dla mężczyzn urodzonych  w  1999  roku

ZOBOWIĄZANYCH DO STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

   

 • W dniach od 12 lutego do 5 kwietnia 2018 r. funkcjonować będzie Powiatowa Komisja Lekarska w Wejherowie działająca na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

     

 • Osoby, o których mowa w pkt 3, zamieszkujące na terenie Rumi zobowiązane są stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w Wejherowie w dniach 21 lutego 2018 r. – 2 marca 2018 r. (dzień dodatkowy dla kobiet 5 kwietnia 2018 r.) w budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22.

     

 • Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni:
 • urodzeni w 1999 roku,
 • mężczyźni urodzeni w latach: 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, którzy dotychczas z różnych powodów nie stawili się do kwalifikacji wojskowej,
 • osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
 • kobiety urodzone w latach 1994-1999, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków - wskazane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni.

     

 • Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej:
 • po raz pierwszy - przedstawiają:
 • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy,
 • świadectwo (lub kopię) ukończenia szkoły (gimnazjum lub podstawowa),
 • wypełniony druk (dołączony do wezwania) stanowiący wykaz informacji niezbędnych do założenia ewidencji wojskowej,
 • w przypadku przewlekłych schorzeń - posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do kwalifikacji.

     

 • Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, w stosunku do których orzeczono stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz zaliczone do osób o znacznym albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą nie być poddane badaniom lekarskim jeśli przedstawią komisji lekarskiej orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.
 • Osoby podlegające obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu są obowiązane zawiadomić o tym fakcie Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, pok. 02 w godzinach pracy urzędu, tel.  (58) 679 65 69 lub pracownika Ewidencji Ludności - stanowisko nr 5, w Biurze Obsługi Mieszkańców - tel. (58) 679 65 77.

    Istnieje możliwość zmiany terminu.   Uwaga  

 • Nieotrzymanie wezwania imiennego celem stawienia się do kwalifikacji wojskowej nie zwalnia osób, o których mowa powyżej od obowiązku zgłoszenia się w terminie i miejscu określonym w pkt. 2.     

     

 • Osoby, zobowiązane, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny we właściwym czasie i miejscu, nie przedłożą wymaganych dokumentów organowi prowadzącemu rejestrację albo odmówią poddaniu się badaniom lekarskim podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   (Dz. U. z  2017 r., poz. 1430, z późn. zm.).

     

 • Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia albo zarządzeniem przymusowego doprowadzenia przez Policję (art. 32 ust. 10 ww. ustawy). Koszt doprowadzenia ponosi osoba doprowadzana.

     

 • Ponadto niezbędne informacje można też uzyskać drogą elektroniczną e-mail: h.szymonska@um.rumia.pl

    Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz nie ma obowiązku odbywania przeszkolenia wojskowego przez absolwentów szkół wyższych.   Wszystkie osoby, stawiające się przed Powiatową Komisją Lekarską po uprawomocnieniu się jej orzeczenia (po upływie 14 dni) i założeniu ewidencji wojskowej zostają z urzędu przeniesione do rezerwy.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń