Środa, 29 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacja nt. świadczenia Rodzina 500 +


Informacja nt. świadczenia Rodzina 500 +19.07.2017 r.

Informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. Urząd Miasta Rumi, Wydział Spraw Społecznych (poziom „0”, pokój nr 04) przystąpi do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na świadczenie wychowawcze pn. „Rodzina 500 plus” na okres zasiłkowy 2017/2018.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać od 1 sierpnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Rumi ul. Sobieskiego 7 w pokoju 04 oraz 010 jak i w formie dokumentów elektronicznych przekazywanych m.in. za pośrednictwem banków oraz platformy e-PUAP.

Terminy rozpatrywania wniosków:

1)      Świadczenia wychowawcze:

  • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października.
  • W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada.
  • W przypadku gdy wniosek zostanie złożony od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia.
  • W przypadku gdy wniosek zostanie złożony od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  • W przypadku gdy wniosek zostanie złożony od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do ostatniego dnia lutego.
  •  W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego. Świadczenie wychowawcze- formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.

  1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Link bezpośredni: http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/SW-1_nowy_okres.pdf Załączniki:

  1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

Link bezpośredni: http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/ZSW-01_nowy_okres.pdf

  1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Link bezpośredni: http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/Nowy%20katalog/ZSW-3_nowy.pdf

  1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Link bezpośredni: http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/ZSW-04_nowy_okres.pdf

Ważne informacje dla osób składających wniosek na pierwsze dziecko w rodzinie: Wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. W stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Wymóg dołączania takiego zaświadczenia w miejsce obowiązku składania oświadczenia o deklarowanych dochodach.

Informacja dla osób samotnie wychowujących dzieci

Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3)  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało          oddalone;

4)  sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego           dziecka;

5)  dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców        sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.  

Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie jest konieczne dokumentowanie sytuacji dochodowej.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń