Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Centrum Usług Społecznych Zagórze”


Karta informacyjna o projekcie „Centrum Usług Społecznych Zagórze”

 

Tytuł projektu

 

„Centrum Usług Społecznych ZAGÓRZE”

 

Nr umowy o dofinansowanie

 

RPPM.06.02.01-22-0012/17-00 ze zm.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych.

Efekt

Efektem projektu jest wzrost liczby trwałych, dostępnych i pozytywnie postrzeganych miejsc świadczenia usług społecznych.

Wskaźniki

Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych  istniejących po zakończeniu projektu – 22

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu Programu – 9

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie – 43

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 1

Całkowita wartość projektu

844 835,29 zł

Koszty kwalifikowane

844 835,29 zł

Dofinansowanie

718 110,00 zł

Wkład własny

126 725,29 zł

Źródło dofinansowania/ Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 06. Integracja

Działanie 06.02. Usługi Społeczne

Poddziałanie 06.02.01. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT

Status

Zakończony 31.01.2023 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń