Niedziela, 03 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Centrum Usług Społecznych Zagórze”


Karta informacyjna o projekcie „Centrum Usług Społecznych Zagórze”

Tytuł projektu

„Centrum Usług Społecznych ZAGÓRZE”

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych.

Całkowita wartość projektu

                    

844 835,29 zł

Dofinansowanie

                            

718 110,00 zł

Wkład własny

                               

126 725,29 zł

Źródło dofinansowania/ Program

Oś priorytetowa: 6 Integracja

Działanie 6.2. Usługi społeczne

Poddziałanie  6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020)

Partnerstwo

Fundacja dla Was

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Rumia

Odbiorcy wsparcia

Grupę docelową stanowi 43 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny

Oferowane wsparcie

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w tym poradnictwo w zakresie prawa rodziców.

Szkolenie i warsztaty z zakresu usług opiekuńczych połączone z wymianą doświadczeń; Poradnictwo psychologiczne, medyczne, prawne.

Dane kontaktowe

Ul. Sabata 3,84-230 Rumia

Tel. 537–807-430

Pn-pt: 8:00-15:00

Budynek Klubu Integracji Społecznej

Status

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2018-31.10.2022 (Umowa z dn. 23.06.2017 r.)

 

Informacje dotyczące trwałości projektu:

Trwałość projektu zostanie zachowana w okresie od 01.02.2023r.-01.31.2028r. W ramach trwałości projektu ze wsparcia korzystać będą mogli mieszkańcy Rumi. 

Trwałość projektu realizowana będzie  poprzez zapewnienie dostępu do usług społecznych w :

- Klubie Integracji Społecznej w Rumi ul. Sabata 3, w ramach którego będzie działał m.in. Zagórski Klub Rodziny, Punkt wsparcia opiekuna faktycznego oraz Punkt wsparcia osoby niesamodzielnej ((minimum 12 miejsc wsparcia)  – wsparcie udzielane będzie wg. potrzeb głównie przez psychologa i pedagoga, prawnika pracownik socjalnego. 

W ramach trwałości projektu i w/w działań realizowane będzie poradnictwo psychologiczne oraz prawne, a także prowadzona będzie praca socjalna z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo wychowawcze (prowadzenie grup wsparcia, grup samopomocowych, warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze itp.)

Wsparcie udzielne będzie w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 po wcześniejszym umówieniu się.

- Klubie Młodzieżowym "Nasza dzielnica" – placówce wsparcia dziennego w Rumi,

ul. Sabata 3 (minimum 10 miejsc wsparcia)

W ramach działalności placówki wsparcia dziennego realizowane będzie wsparcie dla min. dziesięciorga dzieci i młodzieży. Klub Młodzieżowy działać będzie od pn. do pt.

w godzinach 13 -19.  Animator/wychowawca będzie realizował wsparcie poprzez następujące formy:

  • opiekę i wychowanie,
  • pomoc w nauce
  • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.  

Wszystkie powyższe informacje znajdą się na stronie internetowej Beneficjenta tj. Gminy Miejskiej Rumia (www.rumia.eu), realizatora projektu tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (www.mops.rumia.pl) w Rumi oraz na stronie partnerów projektu tj. Fundacja dla Was (www.dlawas.org) oraz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec

w Rumi( www.zhprumia.pl) oraz pod numerem telefonu +48 537 807 430 i bezpośrednio u pracowników MOPS Rumia.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń