Piątek, 12 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast


Informacja o projekcie: „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”

Informacja o projekcie: „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi”. czytaj całość »

Karta informacyjna o projekcie: grant na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach

Karta informacyjna o projekcie „Grant nr 5/2023/RLD z 8.03.2023 r. na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021”. czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Klub Integracji Społecznej Zagórze”

Informacje o projekcie: „Klub Integracji Społecznej Zagórze”. czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Centrum Usług Społecznych Zagórze”

Informacje o projekcie: „Centrum Usług Społecznych Zagórze” czytaj całość »

Informacje o projekcie „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi”

Informacje o projekcie „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Rumi”. czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Rumia – Rozwój Usług Miasta, Integracja i Aktywizacja – Lokalny Program Rewitalizacji obszarów zdegradowanych w Rumi”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020)- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2030. czytaj całość »

Informacje o projekcie „Rebuilt- CO2- Reduction by reuse”

Gmina Miejska Rumia zakończyła realizację projektu pt. „Rebuilt- CO2- Reduction by reuse” realizowanego w partnerstwie z Holbaek Kommune (Dania), GodaHus (Szwecja) i Kalmar Kommun (Szwecja) w okresie od 1 kwietnia do 30 lipca 2022 r. W ramach realizacji projektu odbyły się cztery warsztaty w formule online oraz dwa warsztaty stacjonarne, jeden w Danii (Holbaek) i jeden w Szwecji (Kalmar). W czasie tych wszystkich spotkań uczestnicy projektu wymieniali się zarówno wiedzą, jak i dobrymi praktykam... czytaj całość »

Karta informacyjna o projekcie „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud”

Karta informacyjna o projekcie „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Super przedszkolaki w Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej”

Informacje o projekcie: „Super przedszkolaki w Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” czytaj całość »

Informacje o projekcie „Zdalna szkoła+

Informacje o projekcie „Zdalna szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. czytaj całość »

Informacje o projekcie: Zdalna szkoła

Karta informacyjna o projekcie „Zdalna szkoła" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Zielona wyspa – rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego”

Informacje o projekcie: „Zielona wyspa – rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego”. czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Ja w Internecie”

Głównym celem Projektu było stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Klub Integracji Społecznej – w poszukiwaniu pracy”

Informacje o projekcie: „Klub Integracji Społecznej – w poszukiwaniu pracy”. czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli”

Informacje o projekcie: „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli” czytaj całość »

Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi

Planowane do realizacji zadanie pt. „Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi” finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. czytaj całość »

Informacja o projekcie: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie miasta Rumi”

Informacja o projekcie: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie miasta Rumi” czytaj całość »

Fundamenty przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia

Informacje o projekcie: „Fundamenty przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Rumia”. czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Poprawa atrakcyjności rekreacyjnej Rumi poprzez budowę krytej pływalni”

Informacje o projekcie: „Poprawa atrakcyjności rekreacyjnej Rumi poprzez budowę krytej pływalni” czytaj całość »

Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi

Informacja o projekcie: „Poprawa dostępu do układu transportowego w regionie poprzez modernizację ulicy Dąbrowskiego w Rumi” czytaj całość »

Karta informacyjna: Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia

Informacje o projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w Gminie Miejskiej Rumia”. czytaj całość »

Węzły Integracyjne (RPO WP)

Budowa węzłów integracyjnych Rumia oraz Rumia Janowo wraz z trasami dojazdowymi to inwestycja dwuetapowa.Pierwszy etap realizowany jest przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. i zawiera budowę nowego, zadaszonego peronu wraz z infrastrukturą, trzech wind, zadaszenia peronu, schodów i kładki oraz remont istniejącej kładki dla pieszych. Zakończenie tej części inwestycji planowane jest już grudniu 2017 roku. Drugi etap – inwestycja Gminy Miejskiej Rumia (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorial... czytaj całość »
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń