Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Klub Integracji Społecznej Zagórze”


Informacje o projekcie: „Klub Integracji Społecznej Zagórze”.

 

Tytuł projektu

 

„Klub integracji społecznej ZAGÓRZE”

 

Nr umowy o dofinansowanie

 

RPPM.06.01.01-22-0004/17-00 ze zm.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia os i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych. Cele projektu zrealizowane zostaną przez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno - zawodowej.

Efekt

Efektem projektu jest wzrost liczby trwałych, dostępnych i pozytywnie postrzeganych miejsc świadczenia usług społecznych.

Wskaźniki

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 60

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu – 69

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu Programu – 33

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie – 171

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie - 26

Całkowita wartość projektu

2 744 020,68 zł

Koszty kwalifikowane

2 744 020,68 zł

Dofinansowanie

2 332 417,58 zł

Wkład własny

411 603,10 zł

Źródło dofinansowania/ Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 06. Integracja

Działanie 06.01. Aktywna Integracja

Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT

Status

Zakończony 31.11.2023 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń