Niedziela, 03 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Klub Integracji Społecznej Zagórze”


Informacje o projekcie: „Klub Integracji Społecznej Zagórze”.

Tytuł projektu

„Klub integracji społecznej ZAGÓRZE”

Cel projektu

Głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych. Cel ten jest realizowany poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowej.

Całkowita wartość projektu

                            2 744 020,68 zł

Dofinansowanie

                            2 332 417,58 zł

Wkład własny

                                411 603,10 zł

Źródło dofinansowania/ Program

Oś priorytetowa: 6 Integracja  Działanie 6.1. Aktywna integracja

Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020)

Partnerstwo

Fundacja dla Was

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Odbiorcy wsparcia

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów rewitalizowanych; Otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społecznozawodowej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Oferowane wsparcie

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w tym poradnictwo prawne, psychologiczne doradcza zawodowy

Kursy podnoszące kwalifikację, staże zawodowe, warsztaty z ekonomii społecznej

Dane kontaktowe

Ul. Sabata 3,84-230 Rumia

Tel. 537–807-430

Pn-pt: 8:00-15:00

Budynek Klubu Integracji Społecznej

Status

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2018-31.10.2023

(Umowa z dn. 23.06.2017 r.)

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń