Piątek, 31 marca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Klub Integracji Społecznej Zagórze”


Informacje o projekcie: „Klub Integracji Społecznej Zagórze”.

Tytuł projektu

„Klub Integracji Społecznej ZAGÓRZE”

Cel projektu

Głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych. Cel ten jest realizowany poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji społeczno – zawodowej.

Całkowita wartość projektu

                             2 553 538,82 zł

Dofinansowanie

                             2 170 508,00 zł

Wkład własny

                                383 030,82 zł

Źródło dofinansowania/ Program

Oś priorytetowa: 6 Integracja  Działanie 6.1. Aktywna integracja 

Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020)

Status

Realizowany

Okres realizacji

01.01.2018-30.06.2023 (Umowa z dn. 23.06.2017 r.)

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń