Niedziela, 03 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli”


Informacje o projekcie: „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli”.

Tytuł projektu

"Pociąg do edukacji- podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli"

Cel projektu

Projekt polegał na realizacji działań edukacyjnych, zmierzających do poprawy jakości edukacji ogólnej szkół podlegających Gminie Miejskiej Rumia, poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów. Do uczniów skierowane były 3 grupy działań: podniesienia kompetencji kluczowych(zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające z przedmiotów wiodących, głównie matematyka, j. obcy, wyjazdy edukacyjne, koła zainteresowań),podniesienia umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej (doradztwo),zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Działania dla nauczycieli  obejmowały studia podyplomowe oraz szkolenia, kursy i warsztaty z tematów związanych ze skuteczniejszym kształtowaniem KK u uczniów oraz wykorzystaniem TIK.

Całkowita wartość projektu

2 644 850,24 zł

Dofinansowanie

                              2 512 607,73 zł

Wkład własny

132 242,51 zł  

Źródło dofinansowania/ Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020) Europejski Fundusz Społeczny                        
 Oś priorytetowa 3 EDUKACJA                               Działanie 3.2. Edukacja Ogólna                           Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej   

Status

Zakończony

Okres realizacji

2016-2018 (Umowa z dnia 31.10.2016 r.)

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń