Czwartek, 30 listopada 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Informacje o projekcie: „Rewitalizacja Zagórza w Rumi”


Informacje o projekcie: „Rewitalizacja Zagórza w Rumi”.

Tytuł projektu

„Rewitalizacja Zagórza w Rumi”

Cel projektu

Celem jest zwiększenie aktywności społeczne
i gospodarczej mieszkańców zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Rumia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej,
w oparciu o zdiagnozowane problemy.

Całkowita wartość projektu

22 223 621,71 zł

Dofinansowanie

 10 335 811,76 zł

Wkład własny

11 887 809,95 zł

Źródło dofinansowania/ Program

Oś priorytetowa 8: Konwersja Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia  rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta- Mechanizm ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO WP 2014-2020)

Status

W realizacji

Okres realizacji

Styczeń 2018 – czerwiec 2023 r. (Umowa z dnia 23.06.2017 r.)

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń